Teklif Mektubunda Teklif Edilen Bedelin Yazı ve Rakam Olarak Farklı Olması

Teklif Mektubunda Teklif Edilen Bedelin Yazı ve Rakam Olarak Farklı Olması ihale teklif mektubunda yazı ve rakam farklılığı

Teklif Mektubunda Teklif Edilen Bedelin Yazı ve Rakam Olarak Farklı Olması

Teklif Mektubunda Teklif Edilen Bedelin Yazı ve Rakam Olarak Farklı Olması

TEKLİF MEKTUBUNDA YAZI İLE RAKAMIN UYUMLU YAZILMAMASI!
KİK KARAR NO: 2018/UH.I-1936

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/062
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 07.11.2018
Karar No : 2018/UH.I-1936

"... istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam olarak 1.232.000,00 TL olarak belirtildiği, yazıyla ise “BİRMİLYONİKİYÜZOTUZİKİTÜRKLİRASI” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Rakam ile yazılan tutarın, yazı ile “BİRMİLYONİKİYÜZOTUZİKİBİNTÜRKLİRASI” olması gerektiği, teklif mektubundaki yazılı ifadenin ise mevcut haliyle rakamla 1.000.232,00 TL şeklinde olacağı, dolayısıyla teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle örtüşmediği anlaşılmıştır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları, İdari Şartname düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, istekliler tarafından teklif mektuplarındaki teklif bedellerinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olması gerektiği, ancak başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbiriyle uyuşmadığı, öte yandan söz konusu hatanın da teklifin esasını etkileyecek mahiyette olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır..."

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/062
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 07.11.2018
Karar No : 2018/UH.I-1936

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, birim fiyat teklif cetvellerinde herhangi bir çarpım hatasının bulunmadığı, 1.232.000,00 TL olarak yazıldığı, birim fiyat teklif mektubunda da tutarın rakam ile 1.232.000,00 TL olarak yazıldığı, yazı ile “BirmilyonikiyüzotuzikibinTürkLirası” yazılması gerekirken sehven “BirmilyonikiyüzotuzikiTürkLirası” olarak yazıldığı, yazı ile rakam uyumsuz olmasına rağmen tekliflerin değerlendirmeye alınmasına yönelik kurul kararlarının bulunduğu, tekliflerinin yazı ile yazılan kısmında “bin” kelimesi yazılmamasının yazım hatasından kaynaklandığı, fiilin teklifin esasını etkileyecek nitelikte olmadığı, tekliflerinindeğerlendirmeye alınmaması halinde kamu zararına sebebiyet verileceği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif
verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.
Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir....” hükmü,
Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.

Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.
(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
…(
5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.
İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
… c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu” düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde
“23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
23.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,…” düzenlemesi yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan Kanun’un 30’uncu maddesinde teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtileceği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı hükme bağlanmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 53’üncü maddesinde ise teklif mektubunun taşıması gereken şartlar belirtilmiş, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı, ayrıca teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ifade edilerek, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.
Başvuru sahibi Şenkaya Sosy. Hizm. Elek. Bilg. Öz. Güv. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda “…4) İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç 1.232.000,00 TL –BİRMİLYONİKİYÜZOTUZİKİTÜRKLİRASI” ifadesine yer verildiği görülmüştür.
Anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam olarak 1.232.000,00 TL olarak belirtildiği, yazıyla ise “BİRMİLYONİKİYÜZOTUZİKİTÜRKLİRASI” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Rakam ile yazılan tutarın, yazı ile “BİRMİLYONİKİYÜZOTUZİKİBİNTÜRKLİRASI” olması gerektiği, teklif mektubundaki yazılı ifadenin ise mevcut haliyle rakamla 1.000.232,00 TL şeklinde olacağı, dolayısıyla teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle örtüşmediği anlaşılmıştır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları, İdari Şartname düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, istekliler tarafından teklif mektuplarındaki teklif bedellerinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olması gerektiği, ancak başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbiriyle uyuşmadığı, öte yandan söz konusu hatanın da teklifin esasını etkileyecek mahiyette olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 09:31
YORUM EKLE