Teklif fiyatına dahil diğer giderlerin şartnamede düzenlenmesi gerektiği

Teklif fiyatına dahil diğer giderlerin şartnamede düzenlenmesi gerektiği

Teklif fiyatına dahil diğer giderlerin şartnamede düzenlenmesi gerektiği

Teklif fiyatına dahil diğer giderlerin şartnamede düzenlenmesi gerektiği

KiK, Teklif fiyatına dahil diğer giderlerin şartnamede düzenlenmesi gerektiği  yönünde karar verdi.

Toplantı No: 2021/017

Gündem No: 53

Karar Tarihi: 28.04.2021

Karar No: 2021/UH.I-916

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 01.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Elazığ İli Merkez İlçe ve İlçelerine Bağlı Köylerde İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık’ın 25.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.04.2021 tarih ve 17798 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/634 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.1’inci maddesinde “…ile teknik şartnamede yazan diğer giderler” düzenlemesiyle tüm gider kalemlerine yer verildiği, ancak 25.1’inci maddede ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden teklif fiyata dâhil olacakların belirtilmesi gerektiği, diğer giderlere ise 25.3’üncü maddede yer verilmesi gerektiği, bu durumun Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 29 numaralı dipnotuna aykırı olduğu, 25.2’nci maddesinde ise 25.1’inci maddede belirtilen gider kalemlerinde artış olması veya yeni gider kalemleri oluşması halinde yükleniciye bunlara ilişkin ödeme yapılmayacağının ifade edildiği, ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında yeni bir iş kaleminin eklenmesi durumunda bu iş kalemini hak edişine yansıtamayan yüklenicinin mağdur olacağı dolayısıyla söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. …   

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir…” düzenlemesi,

Aynı Tip İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan 29 numaralı dipnotunda “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” açıklamaları bulunmaktadır.

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Elazığ İli Merkez İlçe ve İlçelerine Bağlı Köylerde İlaçlama Hizmeti Alımı İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

450 (+% 15) köyün Sivrisinek, Karasinek ve Tatarcık gibi larva ve uçkun olmak üzere haşerelere karşı ilaçlama hizmeti.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Elazığ İl Özel İdaresi” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile teknik şartnamede yazan diğer giderler isteklilerce teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İtirazen şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.1’inci maddesinde yapılan düzenlemede ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile Teknik Şartname’de yer verilen diğer giderlerin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, 25.3’üncü maddesinde ise diğer giderlere ilişkin olarak herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin hükümleri uyarınca, 25.1’inci maddede ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden teklif fiyata dâhil olacak giderlerin belirtilmesi, diğer giderlere ise 25.3’üncü maddede yer verilmesi gerekmektedir.

Tip İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesine ait olan 29 numaralı dipnotta, İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde yer verilmesi gereken giderlerin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri şeklinde sınırlı sayıda belirtildiği, dolayısıyla 25.1’inci maddede sadece ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerine yer verilebileceği, aksi halde 25.2’nci maddede bulunan standart düzenleme uyarınca, 25.1’inci maddede belirtilen tüm giderlerde ilave işler nedeniyle gerçekleşecek artışlara fark verilmesinin mümkün olmayacağı anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihalede ise Tip İdari Şartname’ye aykırı şekilde ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri haricindeki giderlere de 25.1’inci maddede yer verildiği, bu kapsamda 25.1’inci maddeye atıf yapan 25.2’nci madde uyarınca bu giderlere ilişkin olarak da artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde yükleniciye bunlara ilişkin ödeme yapılamayacağı sonucunun ortaya çıktığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
...

Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE