Teklif edilen tutarın KDV hariç olduğunun belirtilmemesi elenme sebebidir

Teklif edilen tutarın KDV hariç olduğunun belirtilmemesi elenme sebebidir

Teklif  edilen tutarın KDV hariç olduğunun belirtilmemesi elenme sebebidir

Teklif  edilen tutarın KDV hariç olduğunun belirtilmemesi elenme sebebidir

Kamu İhale Kurulu, teklif mektubunda yer alan teklif tutarının KDV dahil mi yoksa hariç mi olduğunun belirtilmemesini elenme sebebi kabul etti.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No: 2020/053

Gündem No: 60

Karar Tarihi: 25.11.2020

Karar No: 2020/UH.I-1937

BAŞVURU SAHİBİ:

Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş.,

VEKİLİ:

Av. Cem Çağdaş BAŞBAY

İHALEYİ YAPAN İDARE:

ESHOT Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/430047 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 28.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş.nin 23.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.11.2020 tarih ve 49191 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1714 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, birim fiyat teklif mektubunun 4’üncü maddesinde yer alan katma değer vergisinden sonra gelen  “hariç” kelimesinin yazılmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerin KDV hariç olarak yapıldığı, birim fiyat teklif mektubunun 1’inci maddesinde ve İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelerde bu durumun belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan fiyatın KDV hariç olduğunun taraflarınca beyan edildiği, ihalelerin KDV hariç olarak yapılması ve birim fiyat teklif cetvelinde de fiyatın KDV hariç olduğu belirtildiğinden bu durum teklifin geçerliliğini etkilemeyeceği, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve ihalenin kendileri üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde          “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir…” hükmü,  

Anılan Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “… Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.…” hükmü,  

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,   

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,    

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “ (1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

…(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde   “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim

b) Miktarı ve türü:

36 ay süreli Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmetinin miktarı ve türü Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde” düzenlemesi,   

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi, 

Anılan “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.” düzenlemesi,  

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Her türlü sigorta, vergi (KDV hariç), resim, harçlar, damga vergisi, karar pulu, KİK payı, ulaşım ve eğitim giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,  

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olup ihale dokümanının ekinde de yer alan Standart Form-KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Mektubu’nda “…4) İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç   [ Teklif edilen toplam bedel, para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz” bilgilerine, birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinde ise “Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)” bilgisine yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, ihalede 3 adet ihale dokümanı indirildiği, 28.09.2020 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, bahse konu ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle 15.10.2020 tarihinde ihalenin iptal edildiği, 15.10.2020 tarihinde ihale komisyonu tarafından alınan kararda, E-Kent Geçiş Sis. ve Bil. Tek. A.Ş.nin teklif zarfının yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanmaması nedeniyle teklif zarfının açılmaksızın iade edildiği, başvuru sahibinin teklifinin ise teklif mektubunun 4’üncü maddesinde yer alan katma değer vergisi ibaresinden sonra gelen “hariç” kelimesinin yazılmaması nedeniyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Standart Form-KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Mektubu incelendiğinde, “…4) İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi # 85.255.000 TL# seksenbeşmilyon iki yüz elli beş bin TL# bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesinin yer aldığı, birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinde ise “Toplam Tutar  (K.D.V Hariç) 85.255.000 TL” ifadesine yer verildiği görüşmüştür.

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna idarece “Mevzuat hükümleri uyarınca teklif mektuplarının standart forma uygun sunulmasının gerektiği, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin hüküm altına alındığı, konuya ilişkin yerleşik yargı kararları ve emsal Kamu İhale Kurulu kararlarında teklif mektubunun standart forma uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğuna karar verildiği, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ayrıca istekli tarafından şikâyet dilekçesinde benzer bir durum olarak gösterilen Kamu İhale Kurulu kararının, birim fiyat teklif cetvelinde yapılan hataya ilişkin olduğu, birim fiyat cetvelinin ilk oturumda incelenmesi gereken belgeler arasında yer almadığı, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca teklif mektuplarının standart forma uygun olarak düzenlenmesi gerektiği dikkate alındığında, bu kararın emsal olarak dikkate alınmaması gerektiği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı” şeklinde karar verilmiştir.  

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde teklif mektubu ve geçici teminat mektubu dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa konulacağı, zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürleneceği, ihale komisyonu tarafından teklif zarflarının alınış sırasına göre inceleneceği, 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmayan zarfların bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı, teklif zarfının açılmaksızın iade edileceği, zarflardan uygun olanların açılacağı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği, tekliflerin ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturumun kapatılacağı, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı anılan Kanun’un 36’ncı maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasının zorunlu olduğu, ayrıca teklif mektuplarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanmasının gerektiği, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden, yaklaşık maliyetin katma değer vergisi hariç belirleneceği, isteklilerin de ihalelere katma değer vergisi hariç fiyat teklif edecekleri, sözleşmenin uygulanması ve gerçekleştirilen iş kapsamında ödeme yapılması aşamasında ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisinin sözleşme bedeline ek olarak ayrıca ödeneceği, bu amaçla teklif mektubu standart formunun KDV hariç olarak fiyat teklif edilecek şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, istekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun ihale dokümanının ekinde yer alan “Standart Form-KİK015.3/H” birim fiyat teklif mektubu ile uyumlu olması gerektiği, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun ilgili yerinin el yazısı ile doldurulduğu, standart formda yer alan katma değer vergisinden sonra gelen “hariç” kelimesinin sunulan birim fiyat teklif mektubundan çıkartıldığı, her ne kadar İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde belirtilen giderlerin KDV hariç teklif fiyata dahil olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde fiyatın KDV hariç olduğu belirtilse de,  ihalelerde teklif mektubu standart formunun KDV hariç olarak fiyat teklif edilecek şekilde düzenlendiği, birim fiyat teklif mektubunda KDV hariç mi dahil mi olduğunun belirtilmediği, yukarıda aktarılan mevzuatta da görüldüğü üzere, teklif mektubunun şekline ilişkin kesin kuralların koyulduğu, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun anılan Yönetmelik’in ve ihale dokümanının ekinde yer alan standart form esas alınarak hazırlanmadığı, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşıldığından, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin aynı gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiaları uygun bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 18:00
YORUM EKLE