Sağlık Bakanlığının Genelgesi tüm idarelerin ihaleleri için bağlayıcı mıdır?

Sağlık Bakanlığının Genelgesi tüm idarelerin ihaleleri için bağlayıcı mıdır?

Sağlık Bakanlığının Genelgesi tüm idarelerin ihaleleri için bağlayıcı mıdır?

Sağlık Bakanlığının Genelgesi tüm idarelerin ihaleleri için bağlayıcı mıdır?

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2021 tarih ve 83913885 sayılı 2021/1 numaralı “Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi”’nin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımına ilişkin kendi işleyişi içerisinde karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacına yönelik olduğu, anılan Genelge’nin idareler açısından bağlayıcı olmadığı, dolayısıyla sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde idarelerin ihtiyaçları doğrultusunda  oluşturdukları İdari Şartname düzenlemelerinin esas alınması gerektiği.

Toplantı No: 2021/017

Gündem No: 47

Karar Tarihi: 28.04.2021

Karar No: 2021/UH.I-910

İKARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 15.01.2019 tarihli ve E.7667 sayılı "Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları" konulu yazısı ve bahse konu yazının ekinde açıklamaların yer aldığı, bu açıklamalardan hareketle, ihalelere istekli olarak katılacak olan sağlık hizmet sunucularının teklif dosyasında, teklif edilecek ürünlere ilişkin bayilik kaydının sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlememesi gerektiği, bunun yerine idare tarafından söz konusu isteklilerce teklif edilen cihazların envanter kayıtlarının olup olmadığının kontrolünün yapılmasının yeterli olacağı,  bu itibarla ihale ilanının 4.3.2.1'inci maddesi, İdari Şartname'nin 7.5.2'nci maddesi ile Teknik Şartname'nin 1.8'nci maddesinde yer alan düzenlemelerin yeniden düzenlenmesi ve söz konusu doküman düzenlemelerinin "Hizmet alınan cihazların envanter kayıtlarının olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır" şeklinde olması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’nci maddesinde “a(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönemelik’in “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “a…(4) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde idare tarafından belirlenir…” hükmü,

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2021 tarih ve 83913885 sayılı 2021/1 numaralı “Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi”nin “Genel Esaslar” başlıklı 1’inci maddesinde “…1.15. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin ÜTS'de firma kaydının aranması zorunludur. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var" şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmamalıdır. Hizmet alım süreçlerinde, hizmet sunumunda kullanılacak cihazların aday veya isteklinin ÜTS‘deki envanterinde bulunması gerekliliği aranmalıdır. Bu gerekliliğe, hizmet sunumuna başlamadan önce sözleşmede yer verilmelidir...”  açıklaması,

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 24 Aylık Radyoterapi Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü: 24 Aylık 18.000.000 Puan Radyoterapi Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Aydın Atatürk Devlet Hastanesi” düzenlemesi,

Bahsi geçen Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.2.

1.Teklif edilen cihaza ait ÜTS/UBB Belgeleri (Teknik Şartnamenin 1.Genel Özellikler başlığı altında detaylandırılmıştır.) ihale teklif dosyasında sunulacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası UTS/UBB koduna ve TİTUBB 'ndan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifiyle birlikte sunmalıdır…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin 1.8’inci maddesinde “…bakanlık tarafından onaylanmış olan T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kodunu ve TİTUBB’den alınmış olan firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifleriyle birlikte sunmalıdırlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

İtirazen şikâyet dilekçesinde belirtilen ve yukarıda yer verilen Genelge’nin 1.15’inci maddesinde, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) firma kaydının aranmasının zorunlu olduğu, ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı/hizmet alımı yapılmaması gerektiği, hizmet alım süreçlerinde, hizmet sunumunda kullanılacak cihazların aday veya isteklinin ÜTS’deki envanterinde bulunması gerekliliğinin aranması gerektiği, bu gerekliliğe hizmet sunumuna başlamadan önce sözleşmede yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Başvuruya konu hususa ilişkin olarak, ihale dokümanından istekliler tarafından; teklif edilen cihaza ait ÜTS/UBB belgelerinin ihale teklif dosyasında sunulması, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası UTS/UBB koduna ve TİTUBB'ndan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgelerin de ihale dosyasında teklifleriyle birlikte sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2021 tarih ve 83913885 sayılı 2021/1 numaralı “Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi” düzenlemeleri gereğince ihalelere istekli olarak katılacak olan sağlık hizmet sunucularının teklif dosyasında, teklif edilecek ürünlere ilişkin bayilik kaydının sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlememesi gerektiği, bunun yerine idare tarafından söz konusu isteklilerce teklif edilen cihazların envanter kayıtlarının olup olmadığının kontrolünün yapılmasının yeterli olacağı, bu çerçevede ihale ilanının 4.3.2.1'inci maddesi, İdari Şartname'nin 7.5.2'nci maddesi ile Teknik Şartname'nin 1.8'nci maddesinde yer alan düzenlemelerin yeniden düzenlenmesi ve söz konusu doküman düzenlemelerinin "Hizmet alınan cihazların envanter kayıtlarının olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır" şeklinde olması gerektiği iddia edilmektedir.

Ancak, söz konusu Genelge’nin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımına ilişkin kendi işleyişi içerisinde karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacına yönelik olduğu, anılan Genelge’nin idareler açısından bağlayıcı olmadığı, tekliflerin değerlendirilmesinde idarelerin ihtiyaçları doğrultusunda mevzuata uygun oluşturulan İdari Şartname düzenlemelerinin esas alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Kaldı ki aktarılan Genelge düzenlemelerinde isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'ndan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri teklif ekinde sunmalarını yasaklayıcı ve/veya firma/bayi kodu yerine cihaz envanter kayıtlarının sunulması gerektiğine dair herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, yine anılan Genelge düzenlemelerinin cihazların envanter kayıtlarının teklif aşamasında istenmesi gerekli bir yeterlik belgesi olduğuna dair bir düzenlemeyi ihtiva etmediği, yalnızca bu kayıtların sözleşmede istenmesi gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmakta olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE