Numune değerlendirmesinin ihale komisyonu dışındaki kişilerin yapması mevzuata aykırı mıdır?

İdari şartnamede numune değerlendirmesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği durumlarda nasıl işlem yapılır?

Numune değerlendirmesinin ihale komisyonu dışındaki kişilerin yapması mevzuata aykırı mıdır?

Numune değerlendirmesinin ihale komisyonu dışındaki kişilerin yapması mevzuata aykırı mıdır?

İdari şartnamede numune değerlendirmesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği durumlarda ihalenin numune değerlendirmesi yapılmaksızın İdari Şartname’de belirlenen yeterlik kriterleri üzerinden sonuçlandırılması gerektiği, numune değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonu üyesi dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bununla birlikte İdari Şartname düzenlemeleri gereğince numune değerlendirmesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği durumlarda ilgili hususun herhangi bir aykırılık oluşturmayacağı hakkında.

Toplantı No: 2021/016

Gündem No: 48

Karar Tarihi: 21.04.2021

Karar No: 2021/UM.II-864

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Yılı Koagülasyon Kitleri ve Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Halil Pancaroğlu/Seha Medikal’in 12.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.03.2021 tarih ve 16278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/583 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 10.03.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında teklifleri kapsamında ihalenin 6’ncı kısmı için sunulan Sehagen marka yerli üretim PCR tüp 0,1 ml 8’li strip (thin Wall tubes 8 per strip) ürününün Teknik Şartname’nin 2’nci maddesine uygun olmadığı belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

- İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak “verilen numunenin kapaklarında tam kapanmama ve zor kapanma problemi olduğu, plateleri (kuyucuklar) birbirine bağlayan plastik malzemelerin zayıf olduğu” ifadelerine yer verildiği, 

- 12.03.2021 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 17.03.2021 tarihli şikayete cevabında şikayet gerekçeleri uygun bulunmakla birlikte farklı bir gerekçe öne sürülerek tekliflerinin reddedildiği, söz konusu cevap yazısında “BİO-RAD CFX96 ve real time PCR cihazlarına tam olarak oturmadığı, ayrıca ön hazırlık aşamasında kullanılan PCR Cooler racklara da yerleşme probleminin olduğu” ifadelerine yer verildiği,

- 22.03.2021 tarihinde idareye tekrardan şikayet başvurusunda bulunulduğu ve söz konusu şikayet başvurusunun idare tarafından incelenmeksizin reddedildiği,

- İdare tarafından kesinleşen ihale kararı ile şikayete cevapta itiraz gerekçelerinin cevaplandırılmadığı, 22.03.2021 tarihli şikayet dilekçesindeki gerekçelerin idare tarafından değerlendirilmediği, teklif edilen ürünün COVİD laboratuvarlarında aktif olarak kullanıldığı, numunelerin BİO-RAD CFX 96 Real Time PCR cihazlarına ve PCR Cooler Racklara uyumlu olduğu, plateleri birbirine bağlayan plastik malzemelerin zayıf olmadığı, numune değerlendirmesinin kimler tarafından yapıldığının belirtilmediği,

- Ayrıca numune değerlendirmesinin İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği, Teknik Şartname’de istenilen numunelerin değerlendirilmesinin sözleşme aşamasında gözetilmesi gerektiği, bu kapsamda İdari Şartname’de numune sunulacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık oluşturduğu, İdari Şartname’deki düzenlemenin demonstrasyon işlemine ilişkin olduğu, ihalenin 6’ncı kısmının daha yüksek teklif veren bir istekliye bırakılmasının kamu zararına sebebiyet vereceği iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “… Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi … ifade eder.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhale komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:…

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

           İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

 “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “...Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü

“İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “…İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir...” hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 11’inci maddesinde “… (2) İdare tarafından ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasında, bu Yönetmelik ekinde yer alan tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esas alınır. …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İdari şartname” başlıklı 12’nci maddesinde “(1) İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar; işin özelliğine göre, 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir. …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

(6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü,

“Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,   

“İstenecek belgeler” başlıklı 27’nci maddesinde “1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

f) Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu belgelerin yeterlik belgesi olarak istenilmemesi durumunda, teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında bu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılması zorunludur.” hükmü,

 “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer alır. Bu düzenlemelerde alımın niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna sunulması gereken belgelerin açıkça düzenlenmesi zorunludur…” hükmü,

“Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir.

(6) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “…16.9 Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Mal alımı ihalelerinde teknik şartnamenin hazırlanması” başlıklı 55’inci maddesinde “… 55.2. Teknik şartnamede aday veya isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belge veya belgelere ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesinde veya idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir…” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2021 Yılı Koagülasyon Kitleri Ve Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

2021 YILI Koagülasyon Kitleri Ve Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.3.4.

İsteklilerin ÜTS kaydı olmalıdır. İsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması durumunda ise alımı yapılacak cihazların/kitlerin ÜTS' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/kitlerin ÜTS' de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.

Teklif edilen cihazların/kitlerin ÜTS' de kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgede sunulması gerekmektedir.

Ayrıca, Teklif edilen kitlere ait ÜTS tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.5.6.

a) Firmalar teklif ettikleri cihazların orijinal kataloglarını ve Türkçe tercümelerini ihale dosyalarında bulunduracaklardır. b)İstekliler , teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ? .................. marka ................. model ............... cihazı teklifimizin ?Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ? başlığı altında isteklinin başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, tıbbi cihazların orjinal kataloğu veya broşürü ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunmayacaktır. b) İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu süre ve yerde yapılacaktır. b)İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu süre ve yerde yapılacaktır. c)İstekliler Sözleşme süresi içinde bitmeyen kitler için, 30.06.2022 tarihine kadar cihazların Hastanemizde kalacağını belirten belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 7 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihaledeki kısım sayısı 8' tür. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kısım bazında değerlendirilecektir. Ekte sunulan ihtiyaç listesinde tanımlanan kısımlar dahilinde, teklif edilen her bir iş kısmının biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir. İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.” düzenlemesi yer almakta olup, söz konusu Şartname’nin ekinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Brans Kodu

Miktarı

1

Koagülasyon Testleri

puan

Enjektör 5 Ml 23g (Mavi) Disposable (Tek Kullanımlık) İki Parçalı

5.635.750

2

Ependorf Tüp 1,5 Ml

adet

Ependorf Tüp 1,5 Ml

540.000

3

Pıpet Ucu Steril Filtreli 10ul

adet

Pipet ucu(Pipette tip)

540.000

4

Pıpet Ucu Steril Filtreli 100ul

adet

Pipet ucu(Pipette tip)

35.520

5

Pıpet Ucu Steril Filtreli 1000ul

adet

Pipet ucu(Pipette tip)

24.000

6

Pcr Tüp 0,1 Ml 8'li Strip (Thin Wall Tubes 8 Per Strip)

adet

Pcr Tüp

53.000

7

Pcr Tüp 0,2 Ml 8'li Strip (0,1 Ml Low Profile Polypropylene Thin Wall Pcr Tube 8 Per Strip)

adet

Pcr Tüp

17.000

 

Okas Kodu

Okas Açıklaması

33140000

Tıbbi tüketim maddeleri

Teknik Şartname’nin ihalenin 6’ncı kısmını ilgilendiren “PCR tüp 0,1 ml (Low profile polypropylene thin wall tubes 8 per strip)” başlıklı bölümünde “Zorunlu Özellikler

1. Tıbbi Cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T:C: ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) ve/veya UTS (Ürün Takip Sistemi)’ne kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi malzemelerin TİTUBB’da ve/veya UTS (Ürün Takip Sistemi)’nde Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylı olması gerekmektedir.

2. Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk, olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz değiştirecektir.

4. Ürünlerin depo teslimi ve istiflenmesi yüklenici firmaya aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale İlanı’nın “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 4.3.3’üncü maddesinde “a) Firmalar teklif ettikleri cihazların orijinal kataloglarını ve Türkçe tercümelerini ihale dosyalarında bulunduracaklardır. b)İstekliler , teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ? .................. marka ................. model ............... cihazı teklifimizin ?Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ? başlığı altında isteklinin başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, tıbbi cihazların orjinal kataloğu veya broşürü ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunmayacaktır. b) İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu süre ve yerde yapılacaktır. b)İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu süre ve yerde yapılacaktır. c)İstekliler Sözleşme süresi içinde bitmeyen kitler için, 30.06.2022 tarihine kadar cihazların Hastanemizde kalacağını belirten belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” maddesinin ilgili kısımlarının aşağıda aktarılan şekilde olduğu görülmüştür.

“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.”

İhale komisyonu tarafından yapılacak olan yeterlik değerlendirmesinin, ihale dokümanında nitelikleri belirtilmiş olan yeterlik belgeleri üzerinden yapılacağı, ihale dokümanı içerisinde yeterlik belgesi olarak belirlenmemiş bir belge esas alınarak teklif değerlendirilmesi işleminin gerçekleştirilemeyeceği, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesinin zorunlu olduğu, yeterlik belgelerine ihale dokümanı içeriğinde yer alan İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer verilmesi gerektiği Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin ilgili maddelerinde belirtilmiş olup Teknik Şartname içerisinde istekliler tarafından teklif ile birlikte sunulması istenilen belgenin yeterlik belgesi olarak ele alınması ve yeterlik değerlendirmesine esas olabilmesi için anılan belgelere açık ve net bir biçimde İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yer verilmesi gerektiği, 7.5.5’inci maddesinde de anılan Şartname’de ve 7.5.4’üncü maddede belirtilen belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı,

İsteklilerce teklif edilen malların, Teknik Şartname’de yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığının anlaşılması için, mal alımı ihalelerinde, numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf olmak üzere her birinin ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, idarelerce “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında numune incelemesi yapılması yoluyla teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğuna karar verilebileceği gibi bu değerlendirmenin “muayene ve kabul” aşamasında da gerçekleştirilebileceği, bu konudaki takdir yetkisi ve sorumluluğun idarelerde olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune değerlendirmesi yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun İdari Şartname’de düzenlenmesi gerektiği,

Buna ek olarak aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca ihale sürecinde gerçekleştirilen işlemlerin ihale komisyonu yoluyla yerine getirilmesi gerekmekte olup, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’yi karşılayıp karşılamadığının tespitinin numune değerlendirilmesi yoluyla yapılması halinde, numune değerlendirmesi işlemlerinin sonucunda düzenlenen numune değerlendirme tutanağında, ihale komisyonunun en az bir üyesinin imzasının bulunmasının mevzuata uygun olduğunun kabul edileceği anlaşılmıştır.

Numune değerlendirmesine dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; numune değerlendirmesinin İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenip belirlenmediği, İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirleme yapıldıysa idarece, numune değerlendirmesi ile ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve numune değerlendirme tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvuru sonuçlandırılmaktadır. Zira numune değerlendirmesine ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirme işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait bulunmaktadır.

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesine göre idarelerin şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği anlaşılmıştır.

Başvuru konusu ihalede 17 adet ihale dokümanı indirildiği, 02.11.2020 tarihinde yapılan ihalenin 6’ncı kısmına 5 isteklinin katıldığı, 10.03.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin söz konusu kısmının Güngör Akbal üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin numune değerlendirmesinde kapaklarda tam kapanmama ve zor kapanma problemi olduğu ve plateleri (kuyucukları) birbirine bağlayan plastik malzemelerin çok zayıf olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası kapsamında, ihalenin 6’ncı kısmında başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen ürüne ait numunenin verildiği, idare tarafından yapılan numune değerlendirilmesinde “… Şartnamenin Zorunlu Özellikler bölümü 2. maddesinde “Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.” belirtildiği üzere değerlendirmede sarf malzemenin kapaklarında tam kapanmama ve zor kapanma problemi olduğu, plateleri (kuyucuklar) birbirine bağlayan plastik malzemelerin çok zayıf olduğu görülmüştür ve numune uygun bulunmamıştır.” ifadelerine yer verildiği,  10.03.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında söz konusu numune değerlendirmesi dikkate alınarak başvuru sahibi isteklinin ihalenin 6’ncı kısmında değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,  

Başvuru sahibinin 12.03.2021 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu,  idare tarafından 16.03.2021 tarihinde tekrardan yapılan numune değerlendirmesinde “… Numunenin, PCR laboratuvarlarımızda kullandığımız 3 adet Bio-rad cfx96 Real-Time PCR cihazlarına tam olarak oturmadığı, ayrıca ön hazırlık aşamasında kullandığımız PCR Cooler Rac’lara da yerleşme probleminin olduğu görülmüştür.” ifadelerine yer verildiği,  17.03.2021 tarihli şikayete cevapta ilgili numune değerlendirmesi dikkate alınarak başvuru sahibi isteklinin şikayet başvurusunun reddedildiği,

Söz konusu incelemede idare tarafından yapılan her iki numune değerlendirmesinde de herhangi bir ihale komisyonu üyesinin bulunmadığı, başvuru sahibi tarafından 22.03.2021 tarihinde idareye tekrardan şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin söz konusu başvuruyu “…10.03.2021 tarihinde yayınlanan 2021/4790 IKN' 'li 2021 Yılı Koagülasyon Kitleri ve Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı İhalesine ait karara 12.03.2021 tarihinde yaptığınız itirazınızın red kararının tarafınıza tebliğ edildiği görülmüştür. Kamu İhale Kanununun 55 ve 56’ncı maddeleri gereği bundan sonraki itirazınızın nasıl ve ne şekilde nereye yapılacağı hususu belirtilmiş olup bu nedenle ilgili sayılı dilekçenize yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.” ifadelerine yer vererek reddettiği tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, Teknik Şartname’de ihaleye katılan isteklilerin değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecekleri, gelen numunelerin test edilip değerlendirileceği ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı belirlenen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlemesi yer almakla birlikte İdari Şartname’de bu hususun (numune değerlendirmesinin) yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, Teknik Şartname’deki söz konusu düzenlemelerde ise numune getirecek isteklilere ilişkin “firma” ve yüklenici firma” ifadelerine yer verildiği,

İhaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan düzenlemelere göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ürün takip sistemine kayıtlı olması durumunda teklif edilen cihazların/kitlerin ÜTS' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve bunları teyit eden belgeleri teklif dosyasında sunması, istekli imalatçı veya ithalatçı ise ulusal bilgi bankası istekli numarasını gösteren belgenin, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgenin, teklif edilen cihazların/kitlerin ÜTS'de kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı istekli tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belgenin ve imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgenin teklif kapsamında sunulması gerektiği tespit edilmiştir.

Buna ek olarak İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde isteklilerin teklif ettiği cihazların orijinal kataloglarını ve Türkçe tercümeleri ile Teknik Şartname’ye uygunluk belgelerini teklifleri kapsamında sunacakları, idarenin gerekli görmesi halinde isteklilerden demonstrasyon isteyebileceği tespit edilmiştir.

Teknik Şartname’nin geneli incelendiğinde demonstrasyon işleminin ihalenin 1’inci kısmı olan “Koagülasyon Testleri” için istenildiği, ihalenin diğer kısımlarının sarf malzeme niteliğinde olduğu, bu kapsamda söz konusu Şartname’de diğer kısımlar için numune değerlendirmesinin yapılacağı düzenlemelerine yer verildiği, idare tarafından hazırlanan numune tutanağında da ihalenin 2-7’nci kısımlarında numune değerlendirmesinin yapıldığı, 1’inci kısmına ilişkin de 15.02.2021 ve 26.02.2021 tarihli ve “Demonstrasyon İstemi” başlıklı yazılarla ilgili isteklilerden demonstrasyon talep edildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan Kanun hükmüne göre idarenin, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği anlaşılmakla birlikte, idare tarafından şikayet başvurusu üzerine 24.03.2021 tarihinde alınan ikinci şikayete cevap yazısında karar gerekçelerine yer verilmediği, şikayet başvurusunun ise reddedildiği görülmüş olup, başvuru sahibinin Kuruma süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve iddialarının esasına yönelik incelemenin işbu rapor kapsamında yapıldığı anlaşıldığından anılan aykırılık esasa etkili görülmemiştir.

Başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yapılan incelemede; teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen hususlara uygunluğunun, numune değerlendirmesi yapmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale konusu işte kullanılacak ürünün şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu, bununla birlikte İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir belgenin sayılmadığı,  ayrıca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan düzenlemelerden, istekliler tarafından teklif edilen ürüne numune değerlendirmesi yapılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

Numuneye dayalı teklif değerlendirme işlemine ilişkin hukuki değerlendirme yapılabilmesi için öncelikle numuneye yönelik İdari Şartname düzenlemelerinin irdelenmesi gerekmektedir. İhale dokümanında ihalenin 6’ncı kısmına ilişkin numuneye yönelik tek düzenleme Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde yukarıda belirtilen şekilde yer almaktadır. Bunun dışında, ihale dokümanında tekliflerin, teknik şartnameye uygunluğunu değerlendirmeye yönelik olarak numune talebine ilişkin ilgili kısımda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla, numune değerlendirmesinin muayene ve kabul aşamasında yüklenici tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığını tespitte kullanılacağı buna mukabil tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılmak için öngörülmediği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, başvuru konu ihaleye ait Teknik Şartname’de ihalenin 6’ncı kısmına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune talep edildiği ve buna bağlı olarak numune değerlendirilmesi yapılacağı görülmekle birlikte, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği, anılan ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir belgeye yer verilmediği, ayrıca İdari Şartname’nin genelinde de numune değerlendirmesi yapılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, bu kapsamda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Buna ek olarak Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 6’ncı kısmına ilişkin düzenlemelerde de “firma” ve “yüklenici firma” ifadelerine yer verildiği, bu kapsamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yüklenicinin “üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli” şeklinde tanımlandığı, söz konusu tanıma göre de yüklenicinin sorumluluğunun sözleşme aşamasında ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır.

Kaldı ki, başvuruya konu ihalede, numune değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonu üyesi dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, en az biri ihale komisyonu üyelerinden olmak kaydıyla, kesinleşmiş ihale dokümanına uygun olarak ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gözetilerek numune değerlendirmesinin yeniden gerçekleştirilmesi ve numune değerlendirmesine ilişkin tutanaklarda değerlendirme dışı veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilmesi gerektiği, bununla birlikte İdari Şartname düzenlemeleri gereğince numune değerlendirmesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden ilgili hususun herhangi bir aykırılık oluşturmayacağı değerlendirilmiştir.

Öte yandan, bu durum söz konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici olan isteklinin anılan ihale dokümanına uygun şekilde işi ifa etmesi sorumluluğunu ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından idare tarafından sözleşmenin yürütülmesi aşamasında numune değerlendirmesi yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Yukarıda aktarılan değerlendirmeler neticesinde ihalenin numune değerlendirmesi yapılmaksızın İdari Şartname’de belirlenen yeterlik kriterleri üzerinden sonuçlandırılması gerektiğinden başvuru sahibinin teklifinin İdari Şartname’de belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

İhalenin 6’ncı kısmı için Güngör Akbal’ın teklif ettiği ürüne ilişkin numune değerlendirmesi yapıldığı ve 10.03.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin 6’ncı kısmının söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan değerlendirmeler neticesinde ihalenin numune değerlendirmesi yapılmaksızın İdari Şartname’de belirlenen yeterlik kriterleri üzerinden sonuçlandırılması gerektiğinden Güngör Akbal’ın teklifinin söz konusu yeterlik kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “… Kısmi teklife açık ihalelerde tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede ihalenin başvuruya konu edilen 6’ncı kısmına ait yaklaşık maliyet bedeli dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince itirazen şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 7.682,00 TL olduğu, ancak başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 15.373,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Kurum hesaplarına fazladan yatırıldığı tespit edilen 7.691,00 TL’nin, başvuru sahibinin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 6’ncı kısmında; Halil Pancaroğlu/Seha Medikal’in teklifinin değerlendirmeye alınması, Halil Pancaroğlu/Seha Medikal ile Güngör Akbal’ın tekliflerinin numune değerlendirmesi yapılmaksızın İdari Şartname’de belirlenen yeterlik kriterleri üzerinden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE