Kısmi teklif verilen ihalede geçici teminatın tamamı gelir kaydedilebilir mi?

Kısmi teklif verilen ihalede geçici teminatın tamamı gelir kaydedilebilir mi?

Kısmi teklif verilen ihalede geçici teminatın tamamı gelir kaydedilebilir mi?

Kısmi teklif verilen ihalede geçici teminatın tamamı gelir kaydedilebilir mi?

KİK, kısmi teklif verilen ihalede geçici teminatın tamamının gelir kaydedilemeyeceği yönünde karar verdi. 

Toplantı No: 2021/011

Gündem No: 53

Karar Tarihi: 17.03.2021

Karar No: 2021/UH.I-630

BAŞVURU SAHİBİ:

Bilgeler Tarım İnşaat Temizlik Gıda Yemekçilik İlaçlama Yönlendirme Spor Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/578507 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetlerinin Yaptırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 04.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetlerinin Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Bilgeler Tarım İnşaat Temizlik Gıda Yemekçilik İlaçlama Yönlendirme Spor Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin 09.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.02.2021 tarih ve 9316 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/328 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu kısmi teklife açık olan ihalenin 1’inci ve 4’üncü kısımlarına teklif verdikleri, 22.12.2020 tarihinde EKAP üzerinden idare tarafından kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararına göre, söz konusu ihalenin 1’inci kısmının kendi üzerlerine bırakıldığı, daha sonra idare tarafından sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, ancak ihalenin yapılma tarihi ile sözleşmenin imzalanması gereken tarih arasında covid-19 salgın hastalığının ülke genelinde getirdiği olumsuz şartların kendi firmaları üzerine de sirayet etmiş olması nedeniyle idare ile sözleşmenin imzalanamamış olduğu, bunun üzerine ihaleye sunulan geçici teminat mektubu tutarındaki bedelin nakit olarak idare hesabına yatırılarak geçici teminat mektubunun geri alındığı, bu işlem sonrasında idare tarafından EKAP üzerinden gönderilen yazı ile geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemlerinin başlatıldığının bildirildiği, ancak idarenin geçici teminatın gelir kaydedilmesi işlemini yalnız kendi üzerlerine bırakılan 1’inci kısma verdikleri teklif üzerinden değil, 4’üncü kısma verilen teklif de dahil edilerek toplam geçici teminat tutarının tamamı üzerinden gerçekleştirdiği, ihalenin kısmi teklife açık olması, yalnızca 1’inci kısmın kendileri üzerinde bırakılması ve sözleşmeye davetin yalnızca 1’inci kısma ilişkin olması nedenleriyle idarenin teminatın tamamını gelir kaydetmesinin hukuka ve kanuna aykırı olduğu, ihalenin 1’inci kısmına ilişkin 25.223.513,00 TL tutarındaki teklif bedelinin %3’üne tekabül eden 756.705,39 TL tutarındaki teminatın gelir kaydedilmesi gerekirken, ihalenin 1’inci ve 4’üncü kısımları için sundukları toplam teklif bedeline karşılık gelen 1.050.000,00 TL tutarındaki geçici teminatın tümünün gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle 756.705,39 TL tutarındaki geçici teminatın gelir kaydedilerek 293.294,61 TL tutarındaki kısmının taraflarına iade edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

“Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a)  Tedavüldeki Türk Parası.

b) (Değişik: 30/7/2003-4964/21 md.; Değişik: 28/11/2017-7061/66 md.) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü,

“Sözleşmeye davet başlıklı” 42’nci maddesinde “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur...” hükmü,

“Sözleşmenin yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalenin karar bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65’inci maddesinde “(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(5) (Değişik: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 7. md.) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin idarece onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

(6) (Değişik: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 7. md.) Türk Lirası dışındaki geçici teminat olarak kabul edilen değerlerin isteklilere iadesi sırasında, teminat değerlerine ilişkin belgenin aslına uygunluğu idarece onaylı bir sureti ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.” hükmü,

“İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 67’nci maddesinde “(1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, … Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan (Ek ibare: 16/03/2019-30716 R.G/15. md.; yürürlük: 26/03/2019) bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 5’inci maddesinde “…(1) Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın aday, istekli ve istekli olabileceğe ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde “16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. (Ek cümle: 16/03/2019-30716R.G./6.md.) Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.

16.4.3. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.

16.4.4. Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım Ve Dağıtım Sonrası Hizmetlerinin Yaptırılması İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

İhalenin 1.Kısmı toplam 4.298.030 adet
İhalenin 2.Kısmı toplam 1.557.800 adet

İhalenin 3.Kısmı toplam 1.218.008 adet
İhalenin 4.Kısmı toplam 1.034.600 adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: 1.Kısım Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi merkez binası mutfağında yemek hazırlanacaktır. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi merkez yerleşkesinden; Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasına ve Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binasına taşımalı olarak hizmet verilecektir. 2.Kısım Elbistan İlçe Devlet Hastanesi hizmet binası mutfağında yemek hazırlanacak ve Elbistan İlçe Devlet Hastanesinden, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine taşımalı olarak hizmet verilecektir. 3.Kısım a) Afşin Devlet Hastanesi b) Göksun Devlet Hastanesi c) Andırın Devlet Hastanesi, mutfaklarında , 4.Kısım a)Pazarcık Devlet Hastanesi b)Çağlayancerit Devlet Hastanesi c)Türkoğlu Dr.Kemal Bayazıt Devlet Hastanesi mutfaklarında (Türkoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliğine Taşımalı Olarak) hizmet alımı yapılacaktır.” düzenlemesi,

“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 4 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihale 4 (dört) kısımdan oluşmaktadır. Her bir kısım için ayrı ayrı teklif verilecek olup, yalnızca bir kısıma teklif verilebileceği gibi 4 kısıma da ayrı ayrı teklif verilebilir.” düzenlemesi,

“Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 01.06.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi,

“Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir.

29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.” düzenlemesi,

“Sözleşmeye davet” başlıklı 39’uncu maddesinde “39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.”  düzenlemesi,

“Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 04.12.2020 tarihinde e-ihale olarak gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetlerinin Yaptırılması İşi” ihalesinin dört kısımdan oluştuğu, söz konusu ihalede 36 adet ihale dokümanı indirildiği, 13 istekli tarafından e-teklif verildiği, 22.12.2020 tarih ve 51 sayılı ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1’inci kısmının başvuru sahibi Bilgeler Tarım İnş. Temz. Gıda Yemek. Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde, 2’nci ve 3’üncü kısmının Tanrıverdi Gıda Temz. Elk. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Puti Gıda İnş. Turizm Temz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde, 4’üncü kısmının Arbay Yemekçilik Sos. Hizm. Gıda Temz. Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür. Daha sonra idare tarafından alınan 11.01.2021 tarih ve 1 sayılı düzeltici ihale komisyonu kararı ile ihalenin 4’üncü kısmının Tanrıverdi Gıda Temz. Elk. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Puti Gıda İnş. Turizm Temz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektuplarının ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edileceği, diğer isteklilere ait teminatların ise hemen iade edileceği, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminatın sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edileceği,

İhale sonucunun, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirileceği, ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirileceği, ihale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu, sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatın iade edileceği, bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ise protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedileceği,

İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesinin mümkün bulunduğu, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebileceği, kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesinin, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacağı, isteklinin, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacağı, ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarının belirleneceği anlaşılmaktadır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgeler kapsamında yapılan incelemede, başvuru sahibi isteklinin ihalenin 1’inci kısmına 25.223.513,00 TL ve 4’üncü kısmına 7.395.880,00 TL olmak üzere toplam 32.619.393,00 TL tutarında teklif verdiği, söz konusu isteklinin teklifi kapsamında sunduğu geçici teminat mektubu tutarının 1.050.000,00 TL olduğu, bahse konu tutarın toplam teklif fiyatının %3’ünden (978.581,79 TL) fazla olduğu tespit edilmiştir. İdare tarafından 22.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararı gereğince, ihalenin 1’inci kısmının anılan istekli üzerinde bırakıldığı, 4’üncü kısmının ise anılan istekli üzerinde bırakılmadığı görülmüştür. Başvuru sahibinin ihalenin 1’inci kısmına vermiş olduğu teklif bedeli olan 25.223.513,00 TL tutarın %3’ünün 756.705,39 TL tutarına tekabül ettiği tespit edilmiştir.

İdarenin 21.01.2021 tarihli ve 126 sayılı yazısında “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım Ve Dağıtım Sonrası Hizmetlerinin Yaptırılması İşi işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile %6 oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.

Not :                                                               .                                                               

Kesin Teminat : 1.387.293,22?

(Nakit,hazine bonosu veya banka teminat mektubu olarak yatırılabilir. Banka teminat mektubu olarak yatırılması durumunda 01.05.2023 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.)

Karar Pulu      : 131.561,64?

Nakit, Döner Sermaye Veznesine yatırılacaktır.

Sözleşme Pulu: 219.192,33?

Sözleşme Tutarı : 23.121.553,58?

KIK Payı : 11.560.78?

KİK ID : 2735131

İhale Kısımları

1. KISIM (Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları )

 "ifadelerine yer verilerek başvuru sahibine 21.01.2021 tarihinde EKAP üzerinden sözleşmeye davet tebligatı yapıldığı görülmüştür.

İdare tarafından, 02.02.2021 tarihli tutanakta “Müdürlüğümüz tarafından 04.12.2020 tarih ve 2020/578507 ,hale kayıt numarası ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesinin (a) bendine göre ihalesi yapılan ….ihalesinin 1. kısmı (Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları) Bilgeler Tarım İnş. Temz. Gıda Yemek. Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. firması uhdesinde kalmış ve EKAP üzerinden 21.01.2021 tarihinde tebliğ tarihini izleyen 10 (gün) içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmek üzere sözleşmeye davet yazısı gönderilmiştir. Sözleşmenin imzalanması gereken en son tarih olan 01.02.2021 tarih mesai saati bitimine kadar firma sözleşmeye gelmemiştir.” denilmek suretiyle başvuru sahibinin yasal süresi içerisinde idareye sözleşme imzalamak için gelmediğinin tespit edildiği anlaşılmaktadır.

İdare tarafından 05.02.2021 tarih ve 137 sayılı, aynı tarihte başvuru sahibine EKAP üzerinden tebliğ edilen yazıda “Müdürlüğümüz tarafından 04.12.2020 tarih ve 2020/5785070 ihale kayıt numarası ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Maddesinin (a) bendine göre ihalesi yapılan “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım Ve Dağıtım Sonrası Hizmetlerinin Yaptırılması İşi” ihalesinin 1. Kısmı (Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları ) BİLGELER TARIM İNŞAAT TEMİZLİK GIDA YEMEKCİLİK İLAÇLAMA YÖNLENDİRME SPOR TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. firması uhdesinde kalmış ve ekap üzerinden 21.01.2020 tarihinde sözleşmeye davet yazısı gönderilmişti. Ancak tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içerisinde firmanızın sözleşmenin en son bitim tarihi olan 01.02.2021 mesai bitimine kadar sözleşme yükümlülüklerini yerine gelmemiştir.…

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir hükümleri gereği BİLGELER TARIM İNŞAAT TEMİZLİK GIDA YEMEKCİLİK İLAÇLAMA YÖNLENDİRME SPOR TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ’in  Kamu İhale Kanununun 44’üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilerek  ve anılan Kanunun 58’inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması için işlemler başlatılmıştır.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibi isteklinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle geçici teminatının gelir kaydedileceği ve kamu ihalelerinden yasaklanması işlemlerinin başlatılacağının başvuru sahibine bildirildiği görülmüştür.

Akabinde idare tarafından, anılan isteklinin geçici teminat olarak toplam teklif bedeli üzerinden yatırmış olduğu 1.050.000,00 TL’nin gelir kaydedilmesi ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “…41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir...” hükmü ve “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “…İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir…” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, idare tarafından Kanun’da belirlenen süre içerisinde ihalenin 1’inci kısmı üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması nedeniyle ihalenin bu kısmına ilişkin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, bahse konu ihalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirildiği, ihalenin 4’üncü kısmının başvuru sahibinin üzerinde bırakılmadığı ve anılan isteklinin 4’üncü kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli de olmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde yer alan “…İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir…” hükmü gereğince ihalenin 4’üncü kısmına ilişkin geçici teminat tutarının başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ihalenin üzerinde bırakıldığı kısma ilişkin sözleşmeye davete icabet edilmemesinin, ihalenin üzerinde kalmadığı diğer kısım için verilen geçici teminatın gelir kaydedilebileceği anlamına gelmediği, dolayısıyla idare tarafından 4734 sayılı Kanun’da belirlenen süre içerisinde ihalenin 1’inci kısmı üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması nedeniyle ihalenin bu kısmına ilişkin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemenin mevzuata aykırı olmadığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.4.2’nci maddesinde yer alan isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıkması halinde, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek olan geçici teminat tutarının belirleneceği açıklaması gereğince, başvuru sahibi tarafından ihalenin 1’inci kısmına verilen 25.223.513,00 TL teklif bedelinin %3’üne tekabül eden kısmı olan 756.705,39 TL tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği, başvuru sahibi tarafından toplam teklif bedelinin %3’ü üzerinden hesaplanarak yatırılmış olan 1.050.000,00 TL geçici teminat tutarından, söz konusu 756.705,39 TL tutarın çıkarılması sonucunda elde edilen 293.294,61 TL tutarın başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Belirtilen hususlara ek olarak itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer alan belgeler incelendiğinde başvuru sahibi tarafından 30.750,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Ancak, başvuru sahibi tarafından ihalenin 4’üncü kısmı itirazen şikâyet konusu edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu kısmın yaklaşık maliyeti için Kanun’da öngörülen başvuru bedelinin 23.060,00 TL olduğu dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması uyarınca, fazla yatırılan 7.690,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden,  başvuru sahibi tarafından toplam teklif bedelinin %3’ü üzerinden hesaplanarak yatırılmış olan 1.050.000,00 TL geçici teminat tutarından, anılan isteklinin ihalenin 1’inci kısmına vermiş olduğu teklif bedelinin %3’üne tekabül eden 756.705,39 TL tutarının çıkarılması sonucunda elde edilen 293.294,61 TL tutarın başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE