KİK, farklı gramajda ekmeğe ait iş deneyim belgesi sunulması hakkında nasıl karar verdi?

KİK, farklı gramajda ekmeğe ait iş deneyim belgesi sunulması hakkında nasıl karar verdi?

KİK, farklı gramajda ekmeğe ait iş deneyim belgesi sunulması hakkında nasıl karar verdi?

KİK, farklı gramajda ekmeğe ait iş deneyim belgesi sunulması hakkında nasıl karar verdi?

KİK, idari şartnamede yazılı olan gram dışında verilen iş deneyim belgesi hakkında aşağıdaki kararı verdi.

Toplantı No : 2020/019
Gündem No : 70
Karar Tarihi : 07.05.2020
Karar No : 2020/UM.I-853

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin, hem ihale konusu işe, hem de benzer işe uygun olmadığı, yani idari şartnamede belirtilen şartları sağlamadığı, ihale üzerine bırakılan isteklinin ihale konusu iş için gerekli olan “teçhizat, ekipman, mail güç ve uzmanlık" özelliklerine de sahip olmadığı, anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde gramaj olarak poşetlemenin mümkün olmadığı, idari şartnamede istendiği şekilde sadece hem ihale konusu işe, hem de benzer işe uygun olan “Ekmek (75 Gr lık poşetli)” ekmek için düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği, “Ambalajlanmış Ekmek Alımı (150 Gr lık)” işine ilişkin düzenlenen iş deneyim belgesinin, “Ekmek (75 Gr lık poşetli)" şeklinde düzenlenmesinin mümkün olamayacağı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;…

b) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 10’undan az ve % 40’ından fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %10’u ile % 40’ı aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu malın;

a) Adı: Ekmek (75 Gr.lık poşetli)

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: Ekmek (75 Gr.lık poşetli)

S.NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

BİRİMİ

TEK. ŞART. NO

AÇIKLAMALAR

1

Ekmek (75 Gr.lık poşetli)

150.000

KG

TEK.H.:06-91E - Kasım 2016

Teknik şartnamesinde belirtilen çeşitlerden ÇEŞİT-1 EKMEK (Normal Ekmek),Türlerden TÜR-1 TUZ İLAVE EDİLMİŞ EKMEK olacaktır. Ekmekler 75'şer gr.lık ağırlıkta olacak, poşetlenmiş ambalajda rol ekmek olacaktır. Atıf yapılan şartname, TS, Gıda Kodeksi vb. uygun olacaktır.

Ekmekler günde iki kez olmak üzere Pınarhisar ve Vize garnizonları bölgesine teslim edilecektir. 

Teslim Süresi :15 Şubat 2020 – 15 Şubat 2021

Ekmek taşıma kapları; sağlam, temiz, kokusuz, alt yüzeylerinde açıklık bulunan, plastik kapalı ambalajlarda, poşetli bir adedi net 75 (yetmişbeş) gr olacak şekilde 100 (yüz) adet ekmek konularak teslim edilecektir. Ekmek taşıma araçları, ekmeği dış etkilerden korumalı; kapalı ve temiz olacaktır.

Ekmeklerin muayenesi İs.A.K.lığı (Pınarhisar) Muayene Koms.Bşk.lığınca yapılacak ve ayda en az 1 (bir) defa laboratuvar muayenesine gönderilecektir.

İstekliler, ihale konusu ürünlere ait Üretici Firmanın ilgili bakanlıktan alınmış “gıda üretim sertifikası” veya ‘‘gıda üretim izni belgesi, veya işletme kayıt belgesine sahip olduğunu gösterir üretim izin belgesini muayene aşamasında muayene komisyonuna vereceklerdir. (Bu sertifikada, ihale konusu ürünün adı

aranacaktır. İhale konusu ürünün yazılı olmadığı sertifika geçersiz kabul

edilecektir.)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: 5.Kor. İs.A.K.lığı (Pınarhisar) ve 41 İnci Kmd.Tug.K.lığı (Vize)

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:…

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %35 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.…

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1. Bu ihalede benzer iş olarak, EKMEK (75 GR LIK) alım ve satımı kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Kasım 2016 tarihli ve TEK.H.:06-91E şartname numaralı Ekmek Teknik Şartnamesi’nin “Konu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu teknik şartname, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Ekmek teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İstek ve Özellikler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. Genel İstekler

3.1.1. Satın alınacak ekmek çeşidi (çeşni maddesi istenmesi durumunda, istenen çeşni maddesi/maddeleri), türü gramajı(A) ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.2. Ekmek, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından gıda üreticisinin yazılı beyanına dayalı olarak muayenelerde Muayene ve Kabul Komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.

...

3.3. Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

3.3.1. Ekmeğin ambalajlı alınıp alınmayacağı hususu ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.…

3.3.3. Ekmeğin ambalajlı alınması durumunda; gerçek dolum miktarlarının kontrol sonucu, Yönetmelikle belirtilen esaslar dâhilinde kabul edilebilir olacaktır (Hazır ambalajlı gıdanın nominal dolum miktarının Yönetmelik kapsamında olmaması halinde, bu isteğe bakılmayacaktır).

3.3.4. Ekmeğin ambalajlı alınması durumunda; gerçek dolum miktarlarının ortalaması nominal dolum miktarından az olmayacaktır.

3.3.5. Ekmeğin ambalajlı alınması durumunda; ambalaj üzerindeki etiket bilgileri, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümlerine uygun olacaktır.

3.3.6. Ekmeğin ambalajlı alınması durumunda, ambalajlar kapatılmış olacak, delinmiş ve/veya yırtılmış olmayacaktır.

3.3.7. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili diğer hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin Milli Savunma Bakanlığı 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 19.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen “Ekmek (75 gr)” alımı olduğu, söz konusu ihalede 8 adet ihale dokümanı alındığı, 3 isteklinin ihaleye katıldığı, 1 isteklinin geçici teminatı bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu tarafından ihalenin Ekmekeli Unlu Mamüller Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Çağatay Çamağaç’ın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Şartname düzenlemelerine göre ise isteklilerin teklif edilen bedelin %35’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerektiği, benzer iş olarak da ihale konusu iş olan ekmek (75 gr lık) alım ve satımının kabul edileceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla 2018/65595-2818504-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede; idarenin adı kısmında “55 NCİ MKNZ P.TUG.K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI” bilgisi, işin varsa ihale kayıt numarası kısmında “250000 KG ambalajlanmış ekmek (150 gr lık) alımı, 2018/65595” bilgisi, işin türü ve miktarı ile açıklama kısmında da “250000 KG ambalajlanmış ekmek (150 gr lık) alımı” bilgisinin yer aldığı görülmektedir.

İş deneyim belgesine konu 2018/65595 İKN’li ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: AMBALAJLANMIŞ EKMEK ALIMI (150 GR.LIK)

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: AMBALAJLANMIŞ EKMEK (150 GR.LIK) 250.000 KG.

Teknik Şartname Numarası:Kasım 2016 tarihli, TEK.H.:06-91E EKMEK Teknik Şartnamesi. Teknik Şartname madde 2.4.1.1. Çeşit-1 Ekmek normal ekmek.Bu husus yüklenici tarafından gıda üreticisinin yazılı beyanına dayalı olarak muayenelerde  muayene komisyonuna yazılı olarak taahüt edilecektir.Ambalaj üzerindeki etiket bilgileri Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır. Ambalaj üzerinde sözleşme numarası yazılmayacaktır.İstekliler, ihale konusu ürünlere ait Üretici Firmanın ilgili Bakanlıktan alınmış GIDA İŞLETME KAYIT BELGESİ VEYA İŞLETME ONAY BELGESİ veya ''GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ'' veya ekmek üretim/imal etme yetkisine sahip olduğunu gösterir üretim izin belgesini muayene aşamasında muayene komisyonuna vereceklerdir. her bir ekmek ambalajlı olacaktır.Ambalaj malzemesi gıdalarda kullanılabilir olacaktır bu hususyüklenici tarafından muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüd edilecektir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı Taş.(Tük.) 110 Mal Saymanlığı KIRKLARELİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” bilgileri yer almaktadır.

Söz konusu bilgiler EKAP üzerinden incelendiğinde iş deneyim belgesine konu ihale ile şikâyete konu ihalenin ekmek teknik şartnamelerinin aynı olduğu görülmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve şartname düzenlemeleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, şikayete konu ihalenin ambalajlı ekmek alımı ihalesi olduğu, söz konusu ekmeğin gramajının ise 75 ve toplam miktarının 150.000 kg olduğu, yine İdari Şartname’de benzer iş olarak 75 gramlık ekmek alım ve satımının belirlendiği ve benzer işe ilişkin doküman düzenlemesine yönelik olarak herhangi bir şikayet başvurusunun bulunmadığı, ayrıca idarece anılan düzenleme ile ilgili zeyilname veya düzeltme ilanı yayımlanmadığı, dolayısıyla ihale dokümanın mevcut haliyle kesinleştiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’de belirlenen benzer iş tanımı dikkate alındığında sunulabilecek iş deneyim belgelerine konu işler bakımından sınırlama yapılarak sadece 75 gramlık ekmek alım ve satımının belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin de ambalajlı ekmek alımı olduğu ancak gramajının 150 ve toplam miktarının 250.000 kg olduğu görülmüştür.

İlgili mevzuat hükümlerine göre sunulan iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımı yönünden değerlendirilmesi ve bu kapsamda uygun olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. Bu itibarla iş deneyim belgesine konu ihale ile şikâyete konu ihalenin teknik şartnamelerinin aynı olduğu görülmekle birlikte ihale konusu alımın 75 gramlık ekmek alımı olduğu, benzer işin ise 75 gramlık ekmek alımı ve satımı olarak belirlendiği ve ihale dokümanına yönelik süresi içinde herhangi bir şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu haliyle kesinleştiği göz önüne alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermediği, ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ...........Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

YORUM EKLE