KİK, aralarında doğal bağlantı olmadan birlikte yapılan ihaleyi iptal etti.

KİK, aralarında doğal bağlantı olmadan birlikte çıkılan ihaleyi iptal etti.

KİK, aralarında doğal bağlantı olmadan birlikte yapılan ihaleyi iptal etti.

KİK, aralarında doğal bağlantı olmadan birlikte çıkılan ihaleyi iptal etti.

KiK, aralarında doğal bağlantı olmadan birlikte ihale edilen yapım işi ve hizmet alımı ihalesini iptal etti.

Toplantı No : 2020/001
Gündem No : 57
Karar Tarihi : 08.01.2020
Karar No : 2020/UH.I-58

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 02.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İşlem Karşılığı Radyoterapi Ünitesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Meditel Medikal Teknik Elektronik A.Ş.nin 26.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.12.2019 tarih ve 53244 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1588 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 2.5’nci maddesinde ihale konusu işte kullanılacak cihazların kurulacağı yerlerin inşaatının yapılmasının istendiği, hastanenin herhangi bir yerinde radyoterapi cihazları için uygun oda veya bölümün bulunmadığı, söz konusu durumun ihale üzerinde bırakılacak isteklinin büyük bir inşaat işine girmesine sebep olacağı, radyoterapi cihazlarının her biri için 2.5 m kalınlığına varan duvarları olan yaklaşık 100 m2 genişliğinde bir odanın gerektiği, cihazın çalışması için havalandırma ve klimatizasyon sisteminin de cihaza entegre edilmesi gerektiği, elektrik tesisatının da söz konusu sistemler ve cihazlara göre yapılması gerektiği, radyoterapi bölümü işleyişi için medikal fizik odası, maskeleme odası, hemşire odası, doktor odaları, brakiterapi gibi girişimsel radyoterapi işlemleri için steril odalar, muayene odaları, CT simülatör odası,  sedye geçişi, yatan hastaların veya acil hastaların tedavi edilebilmesi için ana hastane binasına bağlantı yolları, asansörler vb. bölümlerin radyoterapi bölümünün kapsamına konabileceği, fakat inşaat işinin cihaz firmalarının doğrudan yapmadığı ve alt yükleniciye yaptırdığı bir iş olduğu, inşaat işinin ayrı bir kalem olarak değerlendirilerek teknik şartname, çizimlerin ve detayların idare tarafından yapılmasının daha uygun olduğu, idare tarafından yapılması istenen inşaatın ve cihaz yerlerine ilişkin hiçbir teknik bilgi ve detayın belirtilmediği, söz konusu durumunda maliyet konusunda büyük belirsizliğe neden olduğu, tekliflerin hesaplanmasını doğrudan etkilediği ve rekabetin eşit şartlarda olmasının mümkün olmadığı, anılan Teknik Şartname maddesinin çıkarılmasını ve inşaat işlerinin ayrı bir ihale ile yaptırılması gerektiği ya da inşaat işlerinin maliyetinin hesaplanacağı şekilde şeffaf ve detaylı olarak düzenleme yapılması gerektiği,

.....

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “…c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İŞLEM KARŞILIĞI RADYOTERAPİ ÜNİTESİ HİZMET ALIMI

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

15.000.000 PUAN

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: T.C. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NAMIK KEMAL MAH. KAMPÜS CAD. NO:1/14 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi ( KDV Hariç ), resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri ,firma personelinin yemek ,yol,işçilik ücreti,her türlü gideri ,TEKNİK ŞARTNAME BELİRTİLEN TÜM GİDERLER teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Genel Tanım” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.5. Teklif verecek firmalar, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan boş araziye cihazın çalışabileceği zorunlu alanları inşa edecektir. Yüklenici talep edildiği şekilde Radyoterapi Ünitesi ile ilgili zorunlu odaların yapımı, binanın inşaatı, dekorasyonu, sistemlerin tamamen montajı, kalibrasyonu ve işletmeye alınmasından sorumlu olacaktır.

2.6. Cihazın her türlü montaj işlemi ve sistemle ilgili mekânların hazırlanması, elektrik, su, havalandırma sistemi ve klima ile benzeri tefriş işlemlerinin tümü için ücret talep edilmeyecek, gereken her türlü dekorasyon, duvar rafları gibi benzer işler firma tarafından Namık Kemal Üniversite Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nın gereklilikleri doğrultusunda sağlanacaktır.

2.7. Yüklenici, cihaz odalarının hali hazır durumunda cihazın yerleştirilmesi ve sorunsuz çalışabilmeleri için gerekli olan tüm düzenlemelerin yapılması ile yükümlü olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalenin işlem karşılığı radyoterapi ünitesi hizmet alımı işi olduğu, 8 adet ihale dokümanı alındığı, 18.11.2019 tarihinde Teknik Şartname’de yer alan 4.1.6’ncı, 4.1.9’uncu, 4.2.1’inci, 4.2.2’nci, 4.2.4’üncü, 5.2’nci, 5.6’ncı, 7.2’nci, 8’inci, 9.9’uncu, 9.11’inci ve 10.9’uncu maddelerinde değişiklik yapılarak zeyilname yayınlandığı ve istekli olabileceklere tebliğ edildiği, 02.12.2019 tarihinde elektronik ihale ile gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, 12.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararında Akhisar Tıbbi Görüntüleme ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olmadığı, Diyar-Med Sağlık Ürn San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise benzer başka bir ihaledeki teklif tutarlarına göre yüksek olduğu gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin uygun bulunmadığı ve şikâyete konu ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer verilen hüküm uyarınca aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği anlaşılmıştır. Ancak, aralarında doğal bağlantı bulunmasının yanında, söz konusu alımların bir arada ihale edilmesinde, 4734 sayılı Kanun’un diğer ilkeleri yönünden de değerlendirme yapılması ve bu husus kuşkuya mahal vermeyecek bir biçimde ortaya konduktan sonra alımların bir arada ihale edilmesi gerektiği, ayrıca söz konusu Kanun’un 62’nci maddesinde bina işlerinin uygulama projelerinin hazırlanmadan ihalesinin yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Şikâyete konu ihalenin işlem karşılığı radyoterapi ünitesi hizmet alımı olduğu, İdari Şartname’nin 25’nci maddesinde Teknik Şartname’de düzenlenen hususların teklif fiyatına dahil olduğu, Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde idarenin bahçesinde bulunan boş araziye radyoterapi cihazının çalışabileceği zorunlu alanların inşa edileceği, binanın yapımının, dekorasyonunun, radyoterapi ünitesi için gerekli odalara ilişkin elektrik, su, havalandırma ve klima sistemlerinin yüklenici tarafından yapılacağı anlaşılmıştır.

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca, idarelerin bu maddede sayılan temel ilkeleri sağlamakla yükümlü olduğu, aralarında doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, ihale konusu işin “İşlem Karşılığı Radyoterapi Ünitesi Hizmet Alımı” olduğu, söz konusu iş kapsamında radyoterapi ünitesi için gerekli cihazın çalışacağı binanın inşa edileceği, bir başka ifadeyle aralarında doğal bir bağlantı olmadığı, aralarında doğal bağlantı olması kabul edilse bile bina projelerinin ve teknik şartnamesinin ihale dokümanı ekinde yer almadığından isteklilerce maliyet çalışması yapılamayacağı ve belirsizlik oluşturduğu, ayrıca söz konusu bina inşaatının başka bir ihaleye konu edilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere daha uygun olacağı, nitekim anılan ihalede 8 adet ihale dokümanı satın alınmış olmasına karşın ihaleye sadece iki isteklinin katıldığı ve geçerli teklifin bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 08:45
YORUM EKLE