İş eksilişine ilişkin belge sunumu hakkında karar

İş eksilişine ilişkin belge sunumu hakkında karar

İş eksilişine ilişkin belge sunumu hakkında karar

İş eksilişine ilişkin belge sunumu hakkında karar

İstekliler tarafından, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar kapsamında olan özel sektöre iş gerçekleştirilmesi hâlinde, iş deneyimini belgelendirmek için tekli! dosyası kapsamında sunulan faturaların tutarı, belirlenen sözleşme bedelinden eksik olduğunda, faturaların tutarı ile sözleşme bedeli arasındaki farklılığın iş eksikliği olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunun açıklığa kavuşturulması gerektiği; özel sektöre yapılan işlerde iş eksilişine ilişkin belge sunulmasının, işin süresi dolmadan bırakılması ve benzeri durumları önlemeye yönelik bir düzenleme olduğu; sözleşme süresi olan 3 yıllık faturaların teklif mektubu ekinde sunulduğu ve işin süresinde tamamlandığı anlaşıldığından, dava konusu ihalede sunulan iş deneyimine konu işte herhangi bir iş eksilişinden bahsedilemeyeceği; bu nedenle, davacıların iş eksilişi olması durumunda sunmak zorunda olduğu sözleşme taraflarının işin eksik şekilde tamamlanmasında anlaştıklarını gösteren belgenin sunulma zorunluluğunun bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Onüçüncü Daire

Esas No: 2019/4112

Karar No : 2020/257

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü tarafından "Devlet I lava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları ile Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/07/2019-30/06/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3634 Personelle Özel Güvenlik Hizmet Alınması işi" ihalesi gerçekleştirilmiştir.

İhalede en avantajlı ikinci teklif sahibi şirketin yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusu sonucunda ihale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı ... Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.'nin iş deneyim belgesi olarak sunduğu belgeler arasında iş eksilişi olması durumunda sunması gereken, işin eksik şekilde tamamlanmasında tarafların anlaştığını gösteren belgenin sunulmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 08/08/2019 tarih ve 2019/UH.11-912 sayılı düzeltici işlem kararıyla ihale üzerinde kalan iş ortaklığının teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı 10. maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi istenebileceği kurala bağlanmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzeıılenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47. maddesinde, “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye davalı olarak gerçekleştirilen işlerde, is deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: (a)

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı \ ergi l'sul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veva vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosval Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz." kuralı yer almaktadır. Avnı maddenin (ç) bendinde ise, "Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur." kuralına yer verilmiştir.

Hukuki Değerlendirme:

Aktarılan kurallara göre, istekliler tarafından iş denevim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar kapsamında olan özel sektöre iş gerçekleştirilmesi hâlinde, iş deneyimini belgelendirmek için sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura örnekleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları veya bunların mevzuatta sayılan kişi ya da kurumlar tarafından onaylı suretlerinin, bu işlerde personel çalıştırılması hâlinde ise, sözleşme ve fatura/serbest meslek makbuzuna ek olarak, o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu ihalede, davacılardan ... Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini belgelendirmek için teklif dosyasında ... A.Ş. ile 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe giren 3 (üç) yıllık ve 52.733.571,00-TL bedelli sözleşmeye dayanan "2. Bölge Güvenlik Hizmeti Alım İşi"ne ilişkin fatura listesi, faturalar ve personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgeler sunulmuştur. Sunulan faturaların tutarının (48.187.163,91-TL), belirlenen sözleşme bedelinden (52.733.571,00-TL) eksik olduğu, bu durumda iş deneyimine konu sözleşmede iş eksilişi meydana geldiği, iş eksilişi ile sözleşmelerin sona erdirilmesi ve bu hizmetlerin iş deneyimi olarak sunulması durumunda istekliler tarafından sunulacak belgelerle birlikte işin eksik şekilde tamamlandığı hususunda tarafların anlaştığını gösteren belgenin de sunulması gerektiğinden; davacılardan ... Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.'nin iş deneyimini göstermek üzere sunduğu faturaların tutarı ile sözleşme bedeli arasındaki farklılığın iş eksikliği olarak değerlendirilip değerlendirilemeveceği hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Benzer bir uyuşmazlıkta, ... A.Ş. 'ye gerçekleştirilen bir işin iş deneyimi olarak sunulması sırasında fatura miktarı ile sözleşme bedeli arasında ortaya çıkan farklılığın iş eksilişi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin tartışıldığı; isin gerçekleştirildiğini göstermek üzere sunulan faturaların sözleşmenin başlangıcından itibaren sunulduğu, son faturanın da sözleşmenin son gününde verildiği, bu durumda iş eksilişinden balısedilemeyeceği, özel sektöre yapılan işlerde iş eksilişine ilişkin belge sunulmasının işin süresi dolmadan bırakılması ve benzeri durumları (inlemeye yönelik bir düzenleme olduğu değerlendirmesinin yapıldığı Kamu İhale kurulunun 19/03/2014 tarih ve 2014/UI 1.1-1422 sarılı kararına karşı açılan davanın Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 22/10/2014 tarih ve K:2014/947, k:2014/1502 sayılı kararıyla reddedildiği, bu kararın Dairemizin 30/04/2015 tarih ve E:2015/330, k:2015/1703 sayılı kararıyla onandığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işleme esas alınan iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgelere konu işin de ... A.Ş. 'ye gerçekleştirildiği, sözleşme süresi olan 3 yıllık faturaların teklif mektubu ekinde sunulduğu, son faturanın işin tamamlandığı son ayda verildiği, dolayısıyla isin süresinde tamamlandığı, ayrıca ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu ara kararına ... A.Ş. tarafından verilen cevapta da bu durumun belirtildiği, dolayısıyla dava konusu ihalede sunulan iş deneyimine konu işte herhangi bir iş eksilişinden balısedilemeyeceği, bu nedenle davacıların is eksilişi olması durumunda sunmak zorunda olduğu sözleşme taraflarının isin eksik şekilde tamamlanmasında anlaştıklarını gösteren belgenin sunulma zorunluluğunun bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

Davacının temyiz isteminin kabulüne;

YORUM EKLE