İmza sirkülerinin metin kısmı htlm uzantılı olduğu için ihale dışı bırakılabilir mi?

İmza sirkülerinin metin kısmı htlm uzantılı olduğu için ihale dışı bırakılabilir mi?

İmza sirkülerinin metin kısmı htlm uzantılı olduğu için ihale dışı bırakılabilir mi?

İmza sirkülerinin metin kısmı htlm uzantılı olduğu için ihale dışı bırakılabilir mi?

Elektronik İhale Dairesi tarafından söz konusu yazı ekinde gönderilen ekran görüntüleri ile idarece anılan isteklinin bilgilerini beyan ettiği imza sirkülerinin sorgulanmasında kullanılan ekranların aynı olduğu, idare tarafından ulaşılan “html” uzantılı imza sirküleri ile EKAP sisteminde yer alan “6270467374_icin_ImzaSirkuleri_sonucu.zip” dosyasının aynı olduğu, dolayısıyla idarece söz konusu belgeye ilişki yapılan sorgulama ve sonucunda ulaştığı belgenin Noterler Birliği ile yapılan entegrasyon neticesinde EKAP’ta kayıtlı olan bir imza sirküleri olduğu, bu itibarla idarece anılan istekli adına EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda sadece imza sirkülerinin metin kısmının “html” uzantılı yazı olarak sorgulanabildiği, imza sirkülerini pdf olarak müstenidat ve ekleriyle birlikte imzalarla birlikte görülemediği gerekçesiyle ihale dışı bırakılma işleminin de yerinde olmadığı 

Toplantı No: 2021/017

Gündem No: 33

Karar Tarihi: 28.04.2021

Karar No: 2021/UY.I-901

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 02.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile “…yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri belgelerden Antalya 18. Noterliğinden alınma 30/10/2018 tarihli 32684 yevmiye numaralı imza sirkülerini EKAP üzerinden belge sorgulamadan yapılan sorgulamada; sadece imza sirkülerinin metin kısmının “html” uzantılı yazı olarak sorgulanabildiği, imza sirkülerini “pdf” olarak müstedinat ve ekleriyle birlikte imzalarla birlikte görülemediği, EKAP üzerinden tebligatta verilen süre içerisinde de beyan edilen belgelerin asıllarını idareye ibraz etmediği…” gerekçesiyle geçici teminatları gelir kaydedilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ancak idarenin söz konusu kararının mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

Mevzuat hükümleri uyarınca idarelerce EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmasının istenebileceği, imza sirkülerinin EKAP üzerinden sorgulanabilen bir belge olduğu, bu nedenle söz konusu sorgulanabilen belgeyi sunma yükümlülüklerinin bulunmadığı, dolayısıyla taraflarından imza sirkülerinin fiziki olarak sunulmasının istenilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki imza sirkülerlerinin Noterler Birliği ile EKAP arasında yapılan entegrasyon nedeniyle sisteme yüklendiği, bu noktada taraflarının imza sirkülerlerinin hangi formatta sisteme yüklendiği (“html” olarak mı “pdf” olarak mı”) hususunda bir dâhili bulunmadığı, bu itibarla imza sirkülerlerinin pdf olarak görüntülenmemiş olmasının sonuçlarının taraflarına yüklenmesinin hukuken mümkün olmadığı, Kamu İhale Kurumunca tüm istekliler tarafından EKAP’tan sorgulanan imza sirkülerinin pdf olarak görüntülenip görüntülenmediğinin araştırılması gerektiği,

Öte yandan idarece fiziki ortamda sunulması istenilen imza sirkülerinin, pandemi sürecinden kaynaklı seyahat izin ve kısıtlamaların çerçevesinde 11.02.2021 tarihinde faks ile 12.02.2021 tarihinde de aslının idareye gönderildiği, EKAP’ta kayıtlı belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı, dolayısıyla faks yoluyla gönderilen imza sirkülerinin geçerli ve süresinde olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Elektronik Kamu Alımları Platformu : İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. … Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir….” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “… (7) Aday ve isteklilere ait, katılım ve yeterliğe ilişkin bilgiler, ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinin veri paylaşımına imkân vermesi durumunda, idareler tarafından EKAP üzerinden sorgulanarak teyit edilir. Yapılan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler EKAP’a aktarılır. Hangi bilgilerin sorgulanabileceği Kurum tarafından belirlenerek EKAP üzerinden duyurulur. Bu durumda, aday ve istekliler tarafından bu bilgilere ilişkin belge sunulmaz.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “…22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir…

36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir...” düzenlemesi yer almaktadır.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen “Muğla İli Temel Eğitim Yatırımları Muhtelif 2 Adet Ortaokul Yapım İşi” ihalesinde, 02.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1’nci kısmı olan “Yatağan Cumhuriyet Ortaokulu (24 Derslikli) Yapımı”na teklif veren başvuru sahibi Nafiz Doruk İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin “…yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri belgelerden Antalya 18. Noterliğinden alınma 30/10/2018 tarihli 32684 yevmiye numaralı İmza sirkülerini EKAP üzerinden belge sorgulamadan yapılan sorgulamada; sadece imza sirkülerinin metin kısmının “html” uzantılı yazı olarak sorgulanabildiği, imza sirkülerini pdf olarak müstedinat ve ekleriyle birlikte imzalarla birlikte görülemediği tespit edilmiştir.

…yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği belgelerden imza sirküleri tam olarak sorgulanamadığından, EKAP üzerinden tebligatta verilen süre içerisinde beyan edilen belgelerin asıllarını idareye ibraz etmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ve “İdari Şartname’nin 36.1. maddesi hükmü gereğince anılan isteklinin sunmuş olduğu Türkiye Halk Bankası Kavaklıdere şubesinden alınma G0012- 00197-MW00948520201015160008157396 ID numaralı 750.000,00 TL tutarındaki e-geçici teminatın, teklif ettiği 10.730.000,000 TL bedelin *0,03 = 321.900,00 TL’lik kısmının nakde çevrilerek gelir kaydedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına” kararı verilmiştir.

İdarenin 08.04.2021 tarih ve 18341 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazısı ekinde gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde; idarece, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Antalya 18. Noterliği tarafından 30.10.2018 tarih ve 32684 yevmiye numarası ile düzenlenen imza sirkülerini EKAP üzerinden sorguladığı, sorgulama sonucunda idareye ait bilgisayarda “6270467374 _icin_ImzaSirkuleri_sonucu (4).zip” isimli dosyanın açıldığı, söz konusu dosyanın içindeki “..” dosyası açıldığında ise Koray Doruk adına Antalya 18. Noteri huzurunda 30.10.2018 tarihinde düzenlenen imza sirkülerini içeren “Html.html” uzantılı dosyanın açıldığı anlaşılmıştır.. Ancak idarece EKAP üzerinden yapılan söz konusu sorgulama sonucunda sadece imza sirkülerinin metin kısmının “html” uzantılı yazı olarak sorgulanabildiği, imza sirkülerinin pdf olarak müstenidat ve ekleriyle birlikte imzalarla birlikte görülemediği ifade edilerek söz konusu teyit işleminin gerçekleşmediği kabul edilmiştir.

Bunun üzerine idarenin, anılan istekliye EKAP üzerinden gönderilen 05.02.2021 tarih ve 94 sayılı “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması” konulu yazı ile imza sirküleri dâhil 18 belgenin, İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun olarak 11.02.2021 tarihine kadar sunulmasının istenildiği,

Başvuru sahibi tarafından 11.02.2021 tarihinde idareye faks yolu ile “…tarafımızdan istemiş olduğunum belgeler idarenize 11/02/2021 tarihinde ekte sunulmuştur. Ayrıca firmamızın işle ilgili geçici teminat mektubu, referans mektubu, ciro ve bilanço bilgileri, iş deneyim belgesi, imza sirküleri, ticaret sicili bilgileri, idari şartnamenin 7.9.1. maddesinde belirtildiği üzere göre EKAP sisteminde yüklü ve ilgili meslek kuruluşlarının internet sayfalarından da resmi olarak ulaşılabilmektedir.…

Pandemi sürecindeki sağlık sorunları ve kısıtlamalar sebebiyle gerekli izinler geciktiğinden belgelerin asılları 12/02/2021 tarihinde idarenize ayrıca ibraz edilecektir.” ifadelerinin yer aldığı yazı ve ekinde imza sirküleri, Ticaret Sicili Gazeteleri, pay defteri, geçici teminat mektubu, referans mektubu, bilanço bilgileri tablosu, ciro özeti ve iş deneyim belgelerinin,

12.02.2021 tarihinde ise posta yolu ile imza sirküleri dâhil istenilen tüm belgelerin asıllarının gönderildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde idareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri, Kurum tarafından yönetilen elektronik ortam olarak tanımlanan Elektronik Kamu Alımları Platformunda yayımlanan duyuruyla,

“İmza Sirküleri Sorgulama Hizmeti Devreye Alındı

İmza sirküleri sorgulama hizmeti ile EKAP üzerinden imza sirküleri sorgulanabilecektir. Böylece Katılım ve Yeterlik Bilgileri tablosunda yer alan imza sirkülerine ilişkin bölümler entegrasyondan gelen bilgiler ile doldurulabilecek olup Elektronik İhalelerde imza sirkülerinin ayrıca belge olarak sunulması gerekmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” bilgilendirilmesine yer verilmiş olup, idarelere, imza sirkülerlerini EKAP üzerinden sorgulama hizmete sunulmaya başlanmıştır.

Bu çerçevede şikâyete konu imza sirkülerinin EKAP üzerinden sorgulanabilen bir belge olduğu anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuat hükmü ile ihale dokümanı düzenlemelerinden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahibi isteklilerin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgeler için, idare tarafından makul bir süre verilerek söz konusu belgelerin İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesine uygun tevsik edilmesinin istenilmesi gerektiği, verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, sunduğu belgeler ile yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla idarelerin, geçici teminatı gelir kaydederek isteklilerin teklifini değerlendirme dışı bırakma yetkisinin sadece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin verilen makul süre içerisinde sunmaması durumunda uygulanacak bir yaptırım olduğu, dolayısıyla; idarelerce sorgulanabilen bir belgenin “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması” konulu yazı içeriğinde isteklilerden sunulmasının istenilmesi, ve bu belgeyi süresi içerisinde sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılıp geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Diğer taraftan idarece başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirkülerini sorgulaması neticesinde ulaşılan belgeyi kabul etmeme gerekçelerine ilişkin 07.04.2021 tarih ve 6427 sayılı Kurum yazısı ile Elektronik İhale Dairesinden “1) İdarelerce imza sirküleri sorgulama ekranlarının başından sonuna kadar kullanması gereken sayfaların ekran görüntüleri,

2) İdarece ulaşılan imza sirkülerlerinin uzantısı, idarelerin bu belgeleri hangi dosya uzantısı ile görüntülediği,

3) İdarelerce imza sirküleri sorgulama hizmeti ile EKAP üzerinden imza sirküleri sorgulanması sonucunda ulaşılan imza sirkülerlerinin ekinde müstenidatının da sistemde olup olmadığı,

4) “ekap.kik.gov.tr” resmi internet adresinde “Duyurular” başlığı altında ilan edilen “İmza sirküleri sorgulama hizmeti ile EKAP üzerinden imza sirküleri sorgulanabilecektir. Böylece Katılım ve Yeterlik Bilgileri tablosunda yer alan imza sirkülerine ilişkin bölümler entegrasyondan gelen bilgiler ile doldurulabilecek olup Elektronik İhalelerde imza sirkülerinin ayrıca belge olarak sunulması gerekmeyecektir.” hususunun hangi gün ve saatte sisteme alındığına ilişkin bilgi ve belgeler,

5) Başvuruya konu 2020/470373 İhale Kayıt Numaralı “Muğla İli, Temel Eğitim Yatırımları Muhtelif 2 Adet Ortaokul Yapım İşi” ihalesine teklif veren Nafiz Doruk İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Antalya 18. Noterliğince düzenlenen 30.10.2018 tarih ve 32684 yevmiye numaralı imza sirküleri ve varsa eklerinin bir nüshası,

6) Anılan istekli için idarece yapılan imza sirküleri sorgulama tarihleri, sorgulama sonucunda bir belgeye ulaşıp ulaşılmadığı, ulaşıldığı ise “html” uzantılı olarak mı görüntülendiği,  

7) İdarece “html” uzantılı olarak ulaşıldığı belirtilen anılan isteklinin söz konusu imza sirkülerinin idarece görülen veya uygun yazılım tercihleri sonucu idarece görülebilecek en uygun halinin yazı ekinde gönderilmesi (eğer görüntülemek için yazılım gerekmiyorsa bu durumunda belirtilmesi)” hususlarında bilgi talep edilmiştir.

Elektronik İhale Dairesinin 18.04.2021 tarih ve 7034 sayılı yazılı cevap yazısı ile “1) İdarelerce kullanılan imza sirküleri sorgulama ekranlarının, ekran görüntüleri ekteki dosyada yer almaktadır. (EK-1)

2) İdarelerce EKAP üzerinden sorgulanarak ulaşılan imza sirkülerleri “Noterler birliğinden dönen PDF ve HTML gibi dosyalar birleştirilerek ZİP dosyası” şeklinde sunulmaktadır.

3) İstekliler tarafından sunulan imza sirküleri bilgilerinin sorgulanmasına imkân sağlayan modülün devreye alındığında dair EKAP duyurusu “ekap.kik.gov.tr” internet sitesinde banner duyurusu olarak (web sitelerinde tanıtım amaçlı kullanılan afiş) “19.01.2021 tarih, saat 10:48’de (Not: 30 dakika cache süresi vardır.)” yayımlanmış, EKAP’ta yenilikler bölümüne ise “25.01.2021 tarih, saat 13:59’de (Not: 1 saat cache süresi vardır.)” eklenmiştir.

4) İlgi yazınıza konu ihaleye teklif veren 6270467374 VKN’li Nafiz Doruk İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş. için;

- İstekli, katılım ve yeterlik bilgilerini doldururken imza sirkülerini entegrasyondan seçmemiştir.

- İdare, aşağıdaki tarihlerde sorgulama yapmış ve aynı sonucu görmüştür. Sonuç, ekteki “6270467374_icin_ImzaSirkuleri_sonucu.zip” dosyasındadır. (EK-2)

- 15.02.2021 tarih, saat 13:56,

- 15.02.2021 tarih, saat 13:57,

- 15.02.2021 tarih, saat 14:00,

- 06.04.2021 tarih, saat 10:45,

- 06.04.2021 tarih, saat 10:51,

- 06.04.2021 tarih, saat 11:11

5) Nafiz Doruk İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş. tarafından beyan edilen imza sirküleri bilgileri ekte yer almaktadır. (EK-2) Söz konusu imza sirküleri “ZİP dosyası içerisinde ve html” uzantılı olup, imza sirkülerinin görüntülenmesinde ilave bir yazılım gerekmemektedir.” bilgilerine yer verilmiştir.

Elektronik İhale Dairesi tarafından söz konusu yazı ekinde gönderilen ekran görüntüleri ile idarece anılan isteklinin bilgilerini beyan ettiği imza sirkülerinin sorgulanmasında kullanılan ekranların aynı olduğu, idare tarafından ulaşılan “html” uzantılı imza sirküleri ile EKAP sisteminde yer alan “6270467374_icin_ImzaSirkuleri_sonucu.zip” dosyasının aynı olduğu, dolayısıyla idarece söz konusu belgeye ilişki yapılan sorgulama ve sonucunda ulaştığı belgenin Noterler Birliği ile yapılan entegrasyon neticesinde EKAP’ta kayıtlı olan bir imza sirküleri olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla idarece anılan istekli adına EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda sadece imza sirkülerinin metin kısmının “html” uzantılı yazı olarak sorgulanabildiği, imza sirkülerini pdf olarak müstenidat ve ekleriyle birlikte imzalarla birlikte görülemediği gerekçesinin de yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, bu nedenle başvuru sahibi Nafiz Doruk İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Nafiz Doruk İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE