İhale yetkilisinin ihale onay belgesini imzalaması teknik şartnameyi onayladığı anlamına gelir mi?

İhale yetkilisinin ihale onay belgesini imzalaması teknik şartnameyi onayladığı anlamına gelir mi?

İhale yetkilisinin ihale onay belgesini imzalaması teknik şartnameyi onayladığı anlamına gelir mi?

İhale yetkilisinin ihale onay belgesini imzalaması teknik şartnameyi onayladığı anlamına gelir mi?

KİK, ihale yetkilisinin ihale onay belgesini onaylamasının  ekinde yer alan teknik şartnameyi de onayladığı şeklinde değerlendirilmesi gerekti yönünde karar verdi.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No: 2020/041

Gündem No: 28

Karar Tarihi: 16.09.2020

Karar No: 2020/UM.I-1530

BAŞVURU SAHİBİ:

Dek Taahhüt Enerji Yapı İnşaat Tarım Hayvancılık Madencilik Makine Kimyevi Maddeler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/250482 İhale Kayıt Numaralı “22-20TDL-68144 Kumaş Kaban ve Sweatshirt” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 23.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “22-20TDL-68144 Kumaş Kaban ve Sweatshirt” ihalesine ilişkin olarak Dek Taahhüt Enerji Yapı İnşaat Tarım Hayvancılık Madencilik Makine Kimyevi Maddeler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.08.2020 tarih ve 36154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1247 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhale onayının alınması aşamasında ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin ihale yetkilisi tarafından onaylanması gerektiği, şikayete konu ihaleye ait EKAP’a yüklenen Teknik Şartname incelendiğinde söz konusu dokümanın M.Ö., C.Ç., B.A. ve G.E. tarafından imzalandığının anlaşıldığı,  ancak kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında ise ihale yetkilisinin Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki olduğunun görüldüğü, Teknik Şartname’nin ihale yetkilisinin onayını taşımaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

.......

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;...

İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

İfade eder.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhale işlem dosyası” başlıklı 7’nci maddesinde  “İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.” hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale onayının alınması” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) Ön ilan yapılması durumunda bu ilandan önce ihale onay belgesi ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu belgeye sadece yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenmesi yeterlidir. İhale veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce, yeniden ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulur…” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, ihale sürecinin ihale yetkilisinin onayının alınmasıyla başladığı, ihale yetkilisinden ihale onayının alınması amacıyla; ihale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve diğer dokümanların ihale onay belgesine eklenmesi ve bu belgenin ihale yetkilisinin onayına sunulması gerektiği ifade edilmiştir. İhale yetkilisinin onayına sunulan belgenin “İhale Onay Belgesi” olduğu, ihale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve diğer dokümanların ise ihale onay belgesinin eki niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, Genel Müdürlük Makamına gönderilen 28.05.2020 tarihli ve 32280 sayılı yazıda “22-20TDL-68144 dosya numaralı Kaban ve Sweatshirt Mal Alımı İhalesi için İhale Onay Belgesi ve Komisyon Üye Listesini uygun görüşle takdir ve tensiplerinize arz ederim.” ifadelerinin altında “OLUR 28.05.2020 e-imzalıdır Abdurrahman TİRYAKİ Genel Müdür Yardımcısı V.” ifadelerinin yer aldığı, söz konusu yazının ekinde ise  “İhale Onay Belgesi” ile ihale komisyonu üyelerinin belirtildiği belgenin yer aldığı görülmüştür.

Netice itibarıyla, şikâyete konu ihaleye ilişkin olarak ihale yetilisi Abdurrahman TİRYAKİ’den onay alındığı, dolayısıyla ihale onay belgesinin eki niteliğinde olan Teknik Şartname’nin de bu onay kapsamında olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

YORUM EKLE