İhale dokümanı indirmek için e-imza zorunluluğu kaldırıldı

İhale dokümanı indirmek için e-imza zorunluluğu kaldırıldı

İhale dokümanı indirmek için e-imza zorunluluğu kaldırıldı

İhale dokümanı indirmek için e-imza zorunluluğu kaldırıldı

Kamu İhale Kurulu, ihale dokümanı indirmek için e-imza zorunluluğunu kaldırdı. Kurulun konuya ilişkin düzenleyici kararı aşağıda yer almaktadır.

Toplantı No: 2020/052

Gündem No: 1

Karar Tarihi: 18.11.2020

Karar No: 2020/DK.D-373

Gündem Konusu:
 

Doküman İndirme İşlemlerinde E-imza Yerine Kullanılacak Yöntemlerin Belirlenmesi.

Karar:
 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden birinin kullanılacağı ve doküman indirme, teklif gönderme dahil dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerine ilişkin işlemlerde ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve eklerinde e-imza ile yapılacağı belirtilen işlemlerde e-imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Kurumun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, idare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının EKAP’ta görülebileceği, ihaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birinin kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu ve aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birini kullanarak indirmesinin yeterli olduğu hükümlerine yer verilmiştir.  

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliğinin 32.2.1 numaralı maddesi uyarınca, ihale ve ön yeterlik dokümanı bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden indirilebilmekte ancak dokümanın bu şekilde indirilmesi ile istekli olabilecek sıfatı kazanılamamaktadır. İstekli olabilecek sıfatı kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi ile şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için dokümanın EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda zikredilen Yönetmelik hükümlerinde Kuruma verilen yöntem belirleme yetkisi çerçevesinde (EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kendi oluşturdukları şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmaması ve kullanıcıların tanımlanması işlemlerinden sorumlu olduğu da dikkate alınarak), EKAP üzerinden ön yeterlik/ihale dokümanı indirme işlem süreçlerinin kolaylaştırılmasının ve tek aşamada sonlandırılabilmesinin temini amacıyla, istekli olabilecek sıfatı kazanmak üzere doküman indirme işlemlerinde, EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından EKAP’a giriş yapılarak doküman indirme işlemlerinin kullanıcı sayfasından gerçekleştirilmesinin, e-imza kullanılmasına gerek olmaksızın, istekli olabilecek sıfatıyla dokümanın indirilmesi için yeterli kabul edilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1) Doküman indirme işlemlerinde EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından EKAP’a giriş yapılarak doküman indirme işlemlerinin kullanıcı sayfasından gerçekleştirilmesi halinde dokümanın istekli olabilecek sıfatıyla indirilmiş kabul edilmesine,

2) Konuya ilişkin EKAP üzerinde gerekli teknik geliştirmelerin yapılmasına,

3) Kararın, teknik geliştirmelerin tamamlanmasını müteakip Kurumun resmi internet adresinde ve EKAP’ta duyurulmasına ve duyuru tarihinde yürürlüğe girmesine,
   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE