İdarelerin Doğrudan Temin Alımları Hakkında KİK e Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi?

İdarelerin Doğrudan Temin Alımları Hakkında KİK e Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi? 4734 22 maddeye göre doğrudan temin alımlarında kamu ihale kuruluna şikayet başvurusu yapılabilir mi

İdarelerin Doğrudan Temin Alımları Hakkında KİK e Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi?

İdarelerin 4734 22.madde kapsamında Doğrudan Temin Alımları Hakkında KİK e Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi?

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerle ilgili olarak yapılan iş ve işlemlerle alakalı isteklilerin ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde Kamu İhale Kurumuna şikayet başvurusu yapma hakları bulunmaktadır.İdarelerce yine 4734 sayılı kanunun 22. maddesi kapsamında doğrudan temin kapsamında alımları da bulunmaktadır. 4734 sayılı kanunun 22. maddesi kapsamında yapılan alım hakkında kamu ihale kurumuna yapılan şikayet başvurusu kamu ihale kurumunun aşağıda yayınlamış olduğumuz kararı ile kabul edilmemiştir.İlgili kararda 22 . Madde kapsamında yapılan alımların ihale kapsamında olmadığı bu nedenle ilgili alımlar hakkında Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi olmadığı bildirilmiştir.

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/010
Gündem No : 11

Karar Tarihi : 21.02.2018
Karar No : 2018/UM.IV-440

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu olan ve doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilen alım konusu malzemelerin tek bir firmadan temin edildiği, kendi firmaları da dahil olmak üzere diğer firmalardan teklif alınmayarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.
Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan “ihalelere” ilişkin olarak sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendinde, Kurumun görev alanında bulunmayan başvurulara ilişkin olarak başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır. Başvuruya konu işin, 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, anılan Kanun’un 18’inci maddesi kapsamında sayılmaması nedeniyle, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 08:45
YORUM EKLE