Hazine ve Maliye Bakanlığından ihalelerde süre uzatımı ve fesih talep yazıları

Hazine ve Maliye Bakanlığından ihalelerde süre uzatımı ve fesih talep yazıları

Hazine ve Maliye Bakanlığından ihalelerde süre uzatımı ve fesih talep yazıları

Hazine ve Maliye Bakanlığından ihalelerde süre uzatımı ve fesih talep yazıları

Bilindiği üzere, 2.4.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete'de "Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge ile belirtilen şartları taşıması kaydıyla yüklenicilere sözleşmenin feshi ve süre uzatımı için idarelere başvuru imkânı ve idarelerce nihai karar alınmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirilmesinin alınması şartı getirilmiştir. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı, aşağıdaki açıklamaları yaptı;

-Yüklenicilerin 120 gün ve daha az süre uzatımı talepleri ile ilgili olarak, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartları taşıyıp taşımadığı dikkate alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirilmesi alınmaksızın, söz konusu süre uzatımı talepleri hakkında sözleşmeye taraf idarelerce karar verilecektir.

-120 günü aşan süre uzatımı talepleri ve fesih talepleri hakkında ise Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınmasına devam edilecektir.

-Ancak, 120 günü aşan veya herhangi bir süre belirtilmeksizin yapılan süre uzatımı talepleri hakkında, sözleşmeye taraf idarelerce 120 gün ve daha az süre uzatımı verilmesinin uygun bulunması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınmaksızın sözleşmeye taraf idarelerce karar verilecektir.

-Yüklenicilerin fesih talepleri ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca olumsuz görüş bildirilen/bildirilecek ihale sözleşmeleri ile ilgili olarak; yüklenicilerin 120 gün ve daha az süre uzatımı talebinde bulunması halinde ya da 120 günü aşan veya herhangi bir süre belirtilmeksizin yapılan süre uzatımı talepleri hakkında sözleşmeye taraf idarelerce 120 gün ve daha az süre uzatımı verilmesinin uygun bulunması halinde bu talepler bu yazının (1) numaralı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınmaksızın sözleşmeye taraf idareler tarafından değerlendirilecektir.

- Hazine ve Maliye Bakanlığına intikal etmiş ancak henüz değerlendirme yapılmamış taleplerden bu yazının (1) ve (3) numaralı açıklamaları kapsamında bulunan başvurular hakkında yine Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınmaksızın sözleşmeye taraf idarelerce karar verilecektir.

-Bu yazının (1), (3), (4) ve (5) numaralı açıklamaları kapsamında verilen süre uzatımlarına ilişkin karara ait bilgilerin (işin adı, yüklenici adı, ihale tarihi, sözleşme tarihi, sözleşme tutarı, işin gerçekleşme tutarı ve talebin olumlu veya olumsuz görülme gerekçesi) sözleşmeye taraf idareler tarafından, alınan karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı) ilgili Bakanlıklar/Kamu idareleri (Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları) aracılığıyla gönderilecektir.

YORUM EKLE