Geçerli tek teklif yaklaşık maliyete yakın diye ihale iptal edilir mi?

Geçerli tek teklif yaklaşık maliyete yakın diye ihale iptal edilir mi? KİK, ihalede geçerli tek teklifin yaklaşık maliyete yakın olması sebebiyle ihalenin iptalini mevzuata aykırı bulmadı.

Geçerli tek teklif yaklaşık maliyete yakın diye ihale iptal edilir mi?

Geçerli tek teklif yaklaşık maliyete yakın diye ihale iptal edilir mi?

KİK, ihalede geçerli tek teklifin yaklaşık maliyete yakın olması sebebiyle ihalenin iptalini mevzuata aykırı bulmadı.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No: 2020/039

Gündem No: 22

Karar Tarihi: 09.09.2020

Karar No: 2020/UM.II-1495

BAŞVURU SAHİBİ:

Tasot End. Mak. Mek. Elek. Yat Ürün. İzo. Biy. Arıt. İma. Üre. Tic. ve San. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/214354 İhale Kayıt Numaralı “Rögar Hava Arıtımı ve Koku Giderimi Filtresi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 01.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Rögar Hava Arıtımı ve Koku Giderimi Filtresi” ihalesine ilişkin olarak Tasot End. Mak. Mek. Elek. Yat Ürün. İzo. Biy. Arıt. İma. Üre. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından 29.07.202010.08.2020 13.08.2020 tarih ve 35985 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1246 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; itirazen şikayete konu ihaleye dört istekli tarafından teklif verildiği fakat diğer üç isteklinin teklifinin geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakıldığı, kendi tekliflerinin ise tek geçerli teklif olduğunun belirtildiği fakat yaklaşık maliyetin %7 altında olması dolayısıyla kamu kaynaklarının verimli kullanılamayacağı ve ihalede tek geçerli teklif kalması hususlarının gerekçe gösterilerek ihalenin iptaline karar verildiği, anılan durumun yerinde olmadığı, aynı idarenin daha önce tek geçerli teklif sahibi bulunan ihalelerde ihaleyi iptal etmeyerek sözleşme imzaladığı, tekliflerinin yaklaşık maliyete yakın olmasının kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırılık oluşturmadığı aksine idarenin yaklaşık maliyeti doğru tespit ettiğinin ve geçerli teklifin de piyasa şartlarında kamu yararına ne kadar uygun olduğunun göstergesi olduğu, ihaleye dört istekli katılmasının rekabet ihlal edildiği anlamına gelmediği, geçerli teklif verdikleri ve ihalenin iptal kararının iptal edilerek ihalenin kendi üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...” hükmü,

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 7’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: RÖGAR HAVA ARITIMI VE KOKU GİDERİMİ FİLTRESİ ALIMI

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 1 KALEM RÖGAR HAVA ARITIMI VE KOKU GİDERİMİ FİLTRESİ ALIMI. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Malzemeler, Yeşillik Caddesi No:196 Karabağlar-İZMİR adresindeki İZSU Kanal Bakım Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teslim edilen malzemelerin uygulaması, İzmir il sınırları dahilinde İdarenin göstereceği yere yapılacaktır. (Teknik şartname 28. maddeye göre)” düzenlemesi yer almaktadır.

Bahse konu ihalede 11 adet ihale dokümanı alındığı, 01.06.2020 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, Cleanair İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Sto Mad. Tar. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti.nin tekliflerinin yetkili satıcılık belgelerinin yasaklı firmadan alınmış olması, Ekrem Dündar’ın teklifinin geçici teminatın beyan edilmemesi nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi istekli Tasot End. Mak. Mek. Elekt. Yat Ürün. İzo. Biy. Arıt. İmal. Üret. Tic. ve San. Ltd. Şti. -Cemres Rek. Paz. Gıda İnş. Yen. Ener. ve Çev. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin tek geçerli teklif olarak belirlendiği,

İdare tarafından 09.07.2020 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile “…ihalede Tasot End. Mak. Mek. Elekt. Yat Ürün. İzo. Biy. Arıt. İmal. Üret. Tic. ve San. Ltd. Şti. -Cemres Rek. Paz. Gıda İnş. Yen. Ener. ve Çev. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı firmasına ait 1 (bir) adet geçerli teklifin kaldığı, istenilen rekabet ortamının ve kamu yararının oluşmadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “rekabet” ve “kaynakların verimli kullanılması” ilkeleri sağlanamadığı gerekçesiyle söz konusu ihalenin Komisyonumuzca iptal edilmesine

Oybirliği ile karar verilmiştir…” ifadelerine yer verilerek anılan ihalenin iptaline karar verildiği ve söz konusu kararın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda yer verilen hükümlerinden, Kanun’un beşinci maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olmayan durumların tespiti halinde, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda idareye takdir yetkisi tanındığı görülmektedir. Ancak bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Dolayısıyla idarelerin ihalenin iptaline dair aldığı kararların gerekçelerini somut şekilde ortaya koyması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, başvuruya konu ihalede 11 adet doküman satın alındığı, ihaleye 4 istekli tarafından teklif sunulduğu ve gelinen aşama itibarı ile ihalede bulunan geçerli teklif sayısının bir adet olduğu, her ne kadar ihalede rekabet şartlarının tüm teklifler üzerinden değerlendirilmesi gerektiği ve yapılan teklif değerlendirmeleri sonucunda ihalede tek geçerli teklifin kalmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği anlaşılmışsa da yaklaşık maliyet tutarı ile başvuru sahibinin teklif tutarı dikkate alındığında, idarelerin 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri arasında yer alan “kaynakların verimli kullanılması” ilkesinin gerçekleştirilmesini sağlamakla sorumlu olduğundan geçerli tek teklifin idarece uygun görülmeyerek, idarenin takdir yetkisini kullanmak suretiyle ihaleyi Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri arasında yer alan kaynakların verimli kullanılması ilkesi çerçevesinde iptal etmesi işleminin yerinde olduğu anlaşılmış olup, idare tarafından tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, 11:11
YORUM EKLE