Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklifin belirlenmemesi ihalenin iptalini gerektirmez

Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklifin belirlenmemesi ihalenin iptalini gerektirmez

Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklifin belirlenmemesi ihalenin iptalini gerektirmez

Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklifin belirlenmemesi ihalenin iptalini gerektirmez

KİK, ekonomik açıdan en uygun ikinci teklifin belirlenmemesinin ihalenin iptalini gerektirmediğine karar verdi.

Toplantı No

: 2020/050

Gündem No

: 44

Karar Tarihi

: 04.11.2020

Karar No

: 2020/UM.II-1807

BAŞVURU SAHİBİ:

Aes Teknik ve Tıbbi Sistemler Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/291610 İhale Kayıt Numaralı “Süt Analiz Cihazı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 09.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Süt Analiz Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Aes Teknik ve Tıbbi Sistemler Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 18.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.10.2020 tarih ve 44479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

....

Şikayete konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemişken ihalenin iptal edilmemesinin kanuna aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1554 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Başvuru sahibinin aynı idarece ilana çıkılıp daha sonra iptal edilen aynı cihazın alıma konu edildiği ihalede yaklaşık maliyet belirlenirken kendilerinden fiyat teklifi istenildiği halde şikayete konu ihalede yaklaşık maliyet belirlenirken kendilerinden fiyat teklifinin istenilmemesinin yerinde olmadığı yönündeki iddiasının incelenmesinde yapılan değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir.

...

aşvuru sahibi tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmemesinin ihalenin iptal edilmesini gerektirdiği iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ncı maddesinde  “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.…

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükmünden ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenmesinin zorunlu olmadığı, ihale komisyonu kararıyla ihaleye katılan 3 istekliden 2 teklif sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif olarak tek bir teklifin bulunduğu ve ihalenin bu teklife sahip istekli üzerinde bırakıldığı dikkate alındığında başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmemesinin ihalenin iptal edilmesini gerektirdiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE