Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemek zorunlu mudur?

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemek zorunlu mudur?

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemek zorunlu mudur?

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemek zorunlu mudur?

KİK, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirleme zorunluluğu olmadığı yönünde karar verdi.

Toplantı No: 2021/016

Gündem No: 52

Karar Tarihi: 21.04.2021

Karar No: 2021/UH.II-868

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 12.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kocaeli Devlet Hastanesi 36 Aylık Görüntüleme (Raporlama Dahil) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. nin 03.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.02.2021 tarih ve 9639 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/344 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

..

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44'üncü maddesine göre, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle de sözleşme imzalanabileceği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanması hususunda ihale yetkilisinin takdir yetkisinin bulunduğu, ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemesinin ihale yetkilisinin takdir yetkisini ortadan kaldıracağı, ihalelerde birden fazla geçerli teklifin bulunması durumunda, ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin mutlaka belirlenmesi gerektiği,

Firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirilmeyerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinin rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı hareket edildiği, teklif veren firmaların yalnızca ihale uhdesinde bırakılan firma ile taraflarının olduğu, kaldı ki taraflarının teklifi ile idare tarafından belirlenen birim fiyat arasında 0,02 TL fark bulunduğu,

Firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına rağmen 12.01.2021 tarihinde idare tarafından EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istendiği, söz konusu belgelerin istenip daha sonra teklifin yaklaşık maliyet üzerinde olması gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65’inci maddesinde “(1)Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “…(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi tarafından sözleşme imzalanmaz ise en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi durumunda bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme imzalanabileceği anlaşılmaktadır.

İhale mevzuatında ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesi yönünde bir zorunluğun bulunmadığı, kaldı ki idare tarafından söz konusu ihalede yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin kabul edilmemesi yönünde takdir yetkisinin kullanıldığı ve mevcut durumda ihalede tek geçerli teklif bulunduğu görüldüğünden idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı, ayrıca yukarıda aktarılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesi gereğince ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen isteklilerden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik edici belgelerin isteneceği, bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edileceği, ancak yapılan değerlendirmeler neticesinde yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunup bulunmaması hususunun idarenin takdirinde olduğu, bir diğer ifadeyle yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik edici belgelerin talebi ile yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunup bulunmaması hususlarının birbirinden bağımsız olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

YORUM EKLE