Doğrudan Teminde Kurum Yöneticilerinin Yakınlarından Alım Yapılabilir mi?

Doğrudan Teminde 4734 sayılı Kanunun 11 Maddesi Uygulanırmı Doğrudan Teminde Kurum Yöneticilerinin Yakınlarından Alım Yapılabilirmi

Doğrudan Teminde Kurum Yöneticilerinin Yakınlarından Alım Yapılabilir mi?

Doğrudan Teminde 4734 sayılı Kanunun 11 Maddesi Uygulanırmı

Doğrudan Teminde Kurum Yöneticilerinin Yakınlarından Alım Yapılabilir mi?

Bilindiği üzere 4734 sayılı kanununda yer alan ihale usullerine göre yapılan ihalelerde kanunun 11. maddesine göre ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ve ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ve belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerinin doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hükmüne yer verilmiştir.Kanun maddesinde sayılan kişilerin yakınları ilgili madde gereğince ilgili kurumun ihalelerine katılamamaktadırlar.Kurumlarca doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda 4734 sayılı kanunun 11. maddesinde yer alan hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda daha önceki yıllarda verilmiş olan bir Danıştay kararında Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımların 4734 sayılı kanunda sayılan ihale usullerinden biri olmadığından dolayı yapılan bu alımlar için 4734 sayılı kanunun 11. maddesinin uygulanamayacağı yönünde karar verilmiştir.


İlgili kararda belediye başkanının damadından doğrudan temin usulü ile alınan malzemlerden dolayı açılmış olan soruşturma doğrudan temin usulünün bir ihale yöntemi olmaması ve 4734 sayılı kanunun 11. maddesinde yer alan hükmün bu alımlarda uygulanmasının mümkün olmaması gerekçesi ile iptal edilmiştir.

 

 

 

Danıştay 1. Daire 2009/1123 E., 2009/1440 K.


Soruşturulacak Eylem : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesine aykırı olarak Belediyenin reklam işlerini ... Elektronik Limited Şirketi ile ... Ofset Limited Şirketine yaptırmak

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ve ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ve belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerinin doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hükmüne yer verildiği, aynı Kanunun 18 inci maddesinde 30.07.2003 tarih ve 4964 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile doğrudan temin yönteminin bir ihale türü olmaktan çıkarıldığı, yine Kanunun 22 nci maddesinde, belli bir miktar parayı aşmayan ihtiyaçların, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilebileceğinin hükme bağlandığı, öte yandan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XV inci maddesinin (B) bendinde, doğrudan teminin bir ihale usulü olmaktan çıkarılması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesi ile "İhaleye Katılamayacak Olanlar" başlıklı 11 inci maddesinin doğrudan temin usulünde uygulanmasının zorunlu olmaktan çıkarıldığının karara bağlandığı görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, 2006 yılında Belediyenin reklam ihtiyaçlarından bir kısmının karşılanması amacıyla 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca görevlendirilen satınalma görevlileri tarafından yapılan piyasa araştırma sonrasında en uygun teklifi veren ... Elektronik Limited Şirketi'ne işlerin yaptırıldığı, bu dönemde anılan Şirketin ortaklarından birisinin ... Büyükşehir Belediye Başkanı ...'in damadı olmasına karşın doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle, işin yapılması için teklif verenlerin Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen yasaklılar kapsamına girip girmediğine ilişkin bir inceleme yapılmasına hukuken olanak bulunmadığı, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğinde de düzenlendiği, ilgili dönemde gerçekleştirilen alımların cüzi bir kısmını alan ... Elektronik Limited Şirketi'nin rayiç bedelin üstünde bir bedelle işleri yaptığı ya da üstlendiği işin yapılmasında kusurlu davrandığına ilişkin dosyada bilgi veya belge bulunmadığı, yine ... Ofset Limited Şirketi tarafından doğrudan temin usulüyle üstlenilen işlerin ... Elektronik Limited Şirketine yaptırıldığına ilişkin iddianın ise bilgi ve belgeyle desteklenemediği ve muhbir iddiasından öteye geçemediği, bu nedenle rayiç bedel üzerinden hukuka uygun olarak doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar nedeniyle ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 17.6.2009 tarih ve 2009/147 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraf edenlere gönderilmesine 21.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, 11:09
YORUM EKLE