Doğrudan Temin Alımlarda Merak Edilenler

Doğrudan Temin Usulü Nedir,Doğrudan Temin Alım Süreci Nasıl İşler, Doğrudan Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Düzenlenecek Onay Belgesi Nedir, Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Görevlendirme Nasıl Yapılır, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Nedir, Piyasa Fiyat Araştırması Yapılırken Yazılı Fiyat Teklifi Alınması Zorunlu Mudur

Doğrudan Temin Alımlarda Merak Edilenler

1. Doğrudan Temin Usulü Nedir?............................................................................................................................... 3

2. Doğrudan Temin Bir İhale Usulü Müdür?............................................................................................................. 3

3. Doğrudan Temin Alım Süreci Nasıl İşler?.............................................................................................................. 3

4. Doğrudan Teminin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?............................................................................................... 3

5. Doğrudan Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Düzenlenecek Onay Belgesi Nedir?.............................. 4

6. Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Görevlendirme Nasıl Yapılır?..................................................... 4

7. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Nedir?............................................................................................................. 4

8. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılırken Yazılı Fiyat Teklifi Alınması Zorunlu Mudur?............................................ 4

9. Doğrudan Temin Usulüne Hangi Hallerde Başvurulur?....................................................................................... 4

10. Süreklilik Arz Eden Mal Ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini İçin Doğrudan Temin Usulleri Uygulanabilir Mi?...................................................................................................... 5

11. (22-A) "İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişi Tarafından Karşılanabileceğinin Tespit Edilmesi" Ne Anlama Gelmektedir?.................................................................................................. 5

12. (22-B) "Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç İle İlgili Özel Bir Hakka Sahip Olması" Ne Anlama Gelmektedir?......................................................................................................................... 6

13. (22-C) "Mevcut Mal, Ekipman, Teknoloji Veya Hizmetlerle Uyumun Ve Standardizasyonun Sağlanması İçin Zorunlu Olan Mal Ve Hizmetlerin, Asıl Sözleşmeye Dayalı Olarak Düzenlenecek Ve Toplam Süreleri Üç Yılı Geçmeyecek Sözleşmelerle İlk Alım Yapılan Gerçek Veya Tüzel Kişiden Alınması" Ne Anlama Gelmektedir?.................................................................................... 6

14. İhtiyaçların 22 nci Maddenin (A), (B), (C) Bentlerine Göre Karşılanması Halinde Kamu İhale Kanununa Göre Hangi Belgeler Düzenlenir?..................................................................................... 6

15. "4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (A), (B), (C) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form"Da Hangi Bilgiler Yer Alır?................................... 6

16. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limitler Dahilinde Kalan İhtiyaçların Doğrudan Teminle Karşılanmasının Uygulaması Nasıl Yapılır?.................................. 7

17. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendinde Bahsi Geçen "Temsil Ve Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat Ve İaşeye İlişkin Alımlar" Da Parasal Sınırlamaya Tabi Midir? .................................................................................................................... 7

18. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limitlere Kdv Dahil Midir?........ 7

19. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendi Kapsamında Yapılacak Her İşlem İçin Ayrı Bir Onay Belgesi Alınması Zorunlu Mudur?................................................................................................................ 7

20. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limite Kadar Olan Yapım İşlerinin Doğrudan Temin Usulü İle Yaptırılması Halinde Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacaktır?............................................................................................................ 8

21. İdarelerin 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limite Kadar Olan Tüm İhtiyaçları Bu Bende Göre Karşılanmasında Her Hangi Bir Sınırlama Var Mıdır?................ 8

22. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Sınırların Altında Kalmak İçin İhtiyaçların Bölünerek Karşılanması Mümkün Müdür? ................................................................ 8

23. Doğrudan Temin Kayıt Formu Ne Zamana Kadar Kamu İhale Kurumuna Gönderilir?.......................................... 8

24. Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Sözleşme İmzalanabilir Mi?............................................................ 8

25. 4734 Sayılı Kanunun 22 Nci Maddesinin F Bendi Uyarınca Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılan Alımlarda Belirli Süreli Sözleşme İmzalanabilir Mi?.................................. 9

26. Sözleşme Düzenlenmesi Ve Sözleşme Bedelinin Belirli Bir Limitin Üzerinde Olması Halinde Yükleniciden Kamu İhale Kurum Payı Alınır Mı?............................................................................................................................. 9

27. Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlar Damga Vergisine Tabi Midir?.............................................................. 9

28. Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Teminat Alınabilir Mi?..................................................................... 9

29. Kamu İhale Kanununda Yer Alan Parasal Limitler Ne Zaman Güncellenir?....................................................... 9

30. Doğrudan Temin İle Yapılacak Alımlarda, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine Göre Hazırlanması Gereken Belgeler Nelerdir?............................................................................................................... 10

31. İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olanlardan Doğrudan Temin Usulü İle Alım Yapılabilir Mi?................ 10

32. Doğrudan Temin Alımlarında İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri Uygulanabilir Mi? 10

33. Doğrudan Temin Alımlarında Fiyat Farkı Esasları Uygulanabilir Mi?................................................................... 11

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

1. Doğrudan Temin Usulü Nedir?

İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir. [1]

2. Doğrudan Temin Bir İhale Usulü Müdür?

Doğrudan temin bir ihale usulü değildir. Doğrudan temin ile 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. [2]

3. Doğrudan Temin Alım Süreci Nasıl İşler?

1. İhtiyacın ortaya çıkması

2. Yaklaşık maliyetin hesaplanması (Zorunlu olmamakla birlikte doğrudan teminin parasal limitleri içinde kalıp kalmadığını tespit etmek için gereklidir.)

3. İhale yetkilisinden alınan onay belgesi

4. İhale yetkilisince yapılacak görevlendirme

5. Görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa fiyat araştırması yapılması

6. Görevlendirilen kişi veya kişilerce alımın gerçekleştirilmesi

7. Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması

8. Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi

9. Muhasebe birimince tutarın hak sahibine ödenmesi

4. Doğrudan Teminin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?

• İhale dokümanı hazırlanması zorunlu değildir. 22/d bendine göre yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet tespiti zorunlu olmamakla birlikte işin limit altında olup olmadığının tespiti için önemlidir.

• İlan yapılması ve teminat alınması zorunlu değildir.

• İhale komisyonu kurulması ve karar alınması zorunlu değildir.

• Yazılı teklif alınması zorunluluğu olmamakla birlikte Türk Hukuk Sistemi açısından yazılılık şartı bir geçerlilik şartı olduğundan tekliflerin yazılı olması faydalıdır.

• Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarına uymak zorunlu değildir.

• Madde de belirtilen haller dışında şartname ve sözleşme düzenleme zorunluluğu yoktur.

1 Kamu İhale Genel Tebliği, Madde 22- Doğrudan Temine İlişkin Açıklamalar, 22.1. Genel Olarak

2 Doğrudan temin ihale usulü olmaktan çıkarılması ile ilgili 4964 sayılı Kanunun madde gerekçesi.

5. Doğrudan Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Düzenlenecek Onay Belgesi Nedir?

Doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usul, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisi (ihale yetkilisi) tarafından imzalanan belgedir.[1]

6. Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Görevlendirme Nasıl Yapılır?

Görevlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında Kanunda ve ikincil mevzuatta düzenleme yapılmamıştır. Görevlendirme yazılı olarak yapılabileceği gibi onay belgesi üzerine kayıt düşülerek de yapılabilir.

7. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Nedir?

Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda, alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri ve uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren; söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanaktır.[2]

8. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılırken Yazılı Fiyat Teklifi Alınması Zorunlu Mudur?

Piyasa fiyat araştırmasında teklifler yazılı alınabileceği gibi, internet üzerinden fiyat araştırması yapılabilir veya sözlü olarak da alınabilir. Ancak yazılı olarak alınması Türk Hukuk Sistemi açısından daha uygundur.

9. Doğrudan Temin Usulüne Hangi Hallerde Başvurulur?

Doğrudan temin usulüne;

• İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespiti,

• Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu,

• Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınacağı,

• Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 44.287 (Kırkdörtbinikiyüzseksenyedi) Türk Lirası[3] aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

• Diğer idarelerin 14.755 (Ondörtbinyediyüzellibeş) Türk Lirasını[4] aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

• İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması,

• Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları,

• Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,

• 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları söz konusu olduğunda başvurulabilir.

10. Süreklilik Arz Eden Mal Ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini İçin Doğrudan Temin Usulleri Uygulanabilir Mi?

Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin 20 nci maddesinde yer alan;

“20.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır. Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve sorumluluğundadır.”

Şeklindeki hüküm doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

11. (22-A) “İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişi Tarafından Karşılanabileceğinin Tespit Edilmesi” Ne Anlama Gelmektedir?

Piyasada yapılan araştırma neticesinde ihtiyaçların sadece tek bir kaynaktan temin edileceğinin ortaya çıkması halinde Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendine göre alım yapılabilir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, bu bendin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

12. (22-B) “Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç İle İlgili Özel Bir Hakka Sahip Olması” Ne Anlama Gelmektedir?

Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip olması durumunda ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi kapsamında karşılanabileceği anlamına gelmektedir. 9

13. (22-C) “Mevcut Mal, Ekipman, Teknoloji Veya Hizmetlerle Uyumun Ve Standardizasyonun Sağlanması İçin Zorunlu Olan Mal Ve Hizmetlerin, Asıl Sözleşmeye Dayalı Olarak Düzenlenecek Ve Toplam Süreleri Üç Yılı Geçmeyecek Sözleşmelerle İlk Alım Yapılan Gerçek Veya Tüzel Kişiden Alınması” Ne Anlama Gelmektedir?

Toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere, asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkması ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olması halinde bu bende göre ihtiyaçlar temin edilir. Bu saptamaların idarelerin teknik birimlerince yapılması esas olmakla birlikte konu ile ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınması da mümkün bulunmaktadır.10 Bu bent kapsamında yapılan alımlarda madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

14. İhtiyaçların 22 nci Maddenin (A), (B), (C) Bentlerine Göre Karşılanması Halinde Kamu İhale Kanununa Göre Hangi Belgeler Düzenlenir?

Bu durumda düzenlenecek belgeler;

• Onay belgesi,

• Piyasa fiyat araştırması tutanağı,

• “4734 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek

Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form” dur. 11

15. “4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (A), (B), (C) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form”Da Hangi Bilgiler Yer Alır?

İhtiyaçların 22 nci maddenin (a), (b), (c) bentlerine göre karşılanması halinde; söz konusu form kullanılarak, ihtiyacın neden sadece bu bentlere göre karşılanabileceği detaylı olarak yazılır, fiyat araştırması yapılır, ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımının nitelikleri tarif edilir ve bu hususlara ilişkin bütün belgeler forma eklenir.12

16. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limitler Dahilinde Kalan İhtiyaçların Doğrudan Teminle Karşılanmasının Uygulaması Nasıl Yapılır?

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendindeki parasal limite (limit dahil) kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihale yetkilisinden alınacak onay belgesi üzerine piyasa fiyat araştırması yapılarak doğrudan temin usulüyle temin edilebilir. 13

17. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendinde Bahsi Geçen “Temsil Ve Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat Ve İaşeye İlişkin Alımlar” Da Parasal Sınırlamaya Tabi Midir?

Parasal sınır, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için geçerlidir. Temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar parasal sınırlamaya tabi değildir.

18. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limitlere Kdv Dahil Midir?

Bu limitlere KDV dahil değildir.

19. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendi Kapsamında Yapılacak Her İşlem İçin Ayrı Bir Onay Belgesi Alınması Zorunlu Mudur?

Bu bende göre yapılacak her bir alım için ayrı bir onay belgesi düzenlenebileceği gibi işin niteliğine göre yapılacak günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi de düzenlenebilir. 14

20. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limite Kadar Olan Yapım İşlerinin Doğrudan Temin Usulü İle Yaptırılması Halinde Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacaktır?

Bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.[5]

21. İdarelerin 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limite Kadar Olan Tüm İhtiyaçları Bu Bende Göre Karşılanmasında Her Hangi Bir Sınırlama Var Mıdır?

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmü yer almaktadır.

22. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Sınırların Altında Kalmak İçin İhtiyaçların Bölünerek Karşılanması Mümkün Müdür?

Parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu yöndeki uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.[6]

23. Doğrudan Temin Kayıt Formu Ne Zamana Kadar Kamu İhale Kurumuna Gönderilir?

Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kamu İhale Kurumuna internet üzerinden gönderilecektir.

24. Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Sözleşme İmzalanabilir Mi?

Doğrudan temin ile alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Ayrıca 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

25. 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin F Bendi Uyarınca Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılan Alımlarda Belirli Süreli Sözleşme İmzalanabilir Mi?

Konu hakkında; Kamu İhale Kurumu’ndan alınan 17/01/2013 tarihli ve 1250 sayılı görüş yazısında; Kamu İhale Kurulu’nun 07/01/2013 tarihli ve 2013/DK.D-1 sayılı kararı alındığı belirtilerek bazı açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu açıklamalar doğrultusunda Kurumumuzca 28/05/2013 tarihli ve 2013/05 sıra nolu Genelge yayımlanmıştır. Anılan Genelgemiz uyarınca 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (f) bendi kapsamında yapılan alımlarda belirli süreli sözleşmeler imzalanabilmektedir.

26. Sözleşme Düzenlenmesi Ve Sözleşme Bedelinin Belirli Bir Limitin Üzerinde Olması Halinde Yükleniciden Kamu İhale Kurum Payı Alınır Mı?

Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (j) bendinde belirtilen kurum payının, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden alınacağı ifade edilmektedir. Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından düzenlenecek sözleşmelerden kurum payının tahsil edilmesine gerek yoktur.

27. Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlar Damga Vergisine Tabi Midir?

Konu hakkında Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No:44); “...Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir... " şeklinde yer alan hükme göre hareket edilmesi gerekmektedir.

28. Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Teminat Alınabilir Mi?

Teminat alınması zorunlu olmamakla birlikte; ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.[7]

29. Kamu İhale Kanununda Yer Alan Parasal Limitler Ne Zaman Güncellenir?

Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazete’de ilan edilir. Ancak güncellemede bir Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir.

30. Doğrudan Temin İle Yapılacak Alımlarda, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine Göre Hazırlanması Gereken Belgeler Nelerdir?

Doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlarda ilgisine göre;

• Onay Belgesi ,

• Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

• Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

• Fatura,

• Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

• Mal ve malzeme alımlarında, Taşınır İşlem Fişi,

• Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı,

• Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde görüş yazısı,

• (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda “Tek Kaynaktan Temin Edilen

Mallara/Hizmetlere İlişkin Form” ödeme belgesine eklenir.21

31. İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olanlardan Doğrudan Temin Usulü İle Alım Yapılabilir Mi?

Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yasaklılık Teyidi” başlıklı 31 inci maddesinde “31.4. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.” Şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

32. Doğrudan Temin Alımlarında İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri Uygulanabilir Mi?

Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.10. “Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı” başlığı altında;

“28.1.10.1. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir.

28.1.10.2. Doğrudan teminin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden; aynı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

28.1.10.3. Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. ”

şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup, doğrudan temin alımlarında bu açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

33. Doğrudan Temin Alımlarında Fiyat Farkı Esasları Uygulanabilir Mi?

Evet uygulanabilir. 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE