Demonstrasyon yapılacaksa ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği

Demonstrasyon yapılacaksa ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği

Demonstrasyon yapılacaksa ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği

Demonstrasyon yapılacaksa ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği

Demonstrasyon yapılacaksa ihale dokümanında düzenleme yapılması gerektiği, idarece ihale dokümanında, istekliler tarafından teklif edilen cihaz ve ürünlere ilişkin demonstrasyon yapılmasına dair herhangi bir düzenleme yapılmadığı dolayısıyla söz konusu cihazlara ve ürünlere ilişkin değerlendirmelerin sözleşmenin imzalanmasından sonra muayene kabul aşamasında ihale dokümanına uygunluk açısından denetlenebileceği hakkında

Toplantı No: 2021/017

Gündem No: 52

Karar Tarihi: 28.04.2021

Karar No: 2021/UM.I-915

BAŞVURU SAHİBİ:

Anka Diagnostic Laboratuvar Hizmetleri ve Ecza Deposu Ticaret Limited Şirketi,

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 22.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kit Karşılığı Kan Kültürü Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anka Diagnostic Laboratuvar Hizmetleri ve Ecza Deposu Ticaret Limited Şirketinin 19.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.04.2021 tarih ve 18268 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/646 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından 13.01.2021 tarihinde tebliğ edilen ve 20 iş günü içerisinde demo çalışmasının başlatılmasının istenildiği yazıya istinaden, İdari ve Teknik Şartname içerisinde hiçbir şekilde demo yapılması durumu yer almamasına rağmen kendileri tarafından demo işlemlerinin başlatıldığı, demo işlemleri sürecinde aynı anda aynı hastadan alınacak örnekler olmasına rağmen gerek içerde bulunan marka ve gerekse kendilerine ait markaya ait şişlerde bakterilerin muhtemel birinde üreyip diğerinde ürememe tarzındaki sorunlarla karşılaşılabileceğinin ifade edilmiş olmasına karşın demoya bu şekliyle devam edildiği, netice itibarıyla bahse konu şekilde sonuçlar elde edildiği, ünitenin demo başlangıcında içeride bulunan marka ile karşılaştırmalı çalışmaları, olumsuzluklar çıkabileceği bilinmesine rağmen hastalar üzerinden yapmayı uygun görmesi, ancak ne olduğu bilinen standart kalite kontrol suşları ile yapılan çalışmalarda rakip şişelere karşılaştırma amaçlı hiçbir ekim yapmamasının demonun ispatsız kalması durumuna sebebiyet verdiği, demo tutanağında da gerek kontaminasyon gerekse miks üreme ile ilgili kesin olmayan ve ispatlanamayan ifadelere yer verildiği, kendilerine tebliğ edilen imzalamış oldukları demo raporu içeriğinin şerh düşmelerini takiben değiştirilerek farklı bir demo raporu tanzim edildiği, söz konusu iki rapor arasından farklı ifadelerin yer aldığı, teklif edilen cihaz ve kitlerin Teknik Şartname’de yer alan kriterleri birebir karşıladığı, Sakarya Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji ünitesinde BD markası ile demo yapılmadığı, aksine üretim tarihi itibarıyla bir yıl miada sahip 2015 yılında ülkemize giriş yapan şişelerle 2017 yılında çalışma yapılmasının mümkün olmadığı, yasal olarak yapılmasının istenmediği demo sürecinin önyargılı olarak sonuçlandırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde, “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

...  

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. İhale dokümanında düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla da teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinin 9 numaralı alt bendinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: KİT KARŞILIĞI KAN KÜLTÜRÜ CİHAZ ALIMI

b) Varsa kodu: 03.02

c) Miktarı ve türü:

KİT KARŞILIĞI KAN KÜLTÜRÜ CİHAZ ALIMI
1- Pediatrik Kan Kültürü Şişesi = 3500 adet

2- Anaerobik Kan Kültürü Şİşesi = 8000 adet
3- Aerobik Kan Kültürü Şilesi = 14000 adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -1. Kat Mikrobiyoloji Laboratuarı

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.5.2 numaralı alt bendinde “İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İsteklinin adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen istekli adına imalat yeterlik belgesi,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen İstekli adına Kapasite Raporu,

d) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üreticisi olduğunu gösteren belge ve belgeler,

e) Tıbbi Cihaz Üreticisi OEM (Original Equipment Manafacturar-Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

f) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

7.5.3.4.

İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (UTS) kayıtlı olduğunu,  teklif edilen cihaz ve kitlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler, UBB barkod numaralı ile beraber teklif dosyasında bulundurulacaktır.

İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB/UTS kayıt veya bildirimi zorunludur.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinin 7.5.6’ncı alt bendinde “1-Teklif edilen cihazım teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlar istenmektedir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Teknik Şartname Madde 5 ' İhalesi süresi 2 yıl olmakla birlikte, cihaz şişeler bitinceye kadar kurumda kalacaktır. Teklif veren firma ve üretici firma bunu taahhüt etmelidir' ibaresine istinaden TAAHHÜTNAMEYİ teklif dosyasında sunacaktır.

Teknik Şartname D başlığı Madde 1 ' Cihaz , kullanılacak yedek parçalar dahil sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır. Cihazlara arıza bildiriminden itibaren en geç 8 saat içinde yerinde müdahale edilecek ve en geç 24 saat içinde cihaz tüm fonksiyonları ile çalışır hale getirilecektir. Bu mümkün olmadığı taktirde 48 saat içinde tamiri yapılamayan cihaz firma tarafından eşdeğer bir yeni ve çalışır durumdaki cihaz ile değiştirilecektir. Bu garanti hem satıcı hem de distribütör tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir.' ibaresine istinaden TAAHHÜTNAMEYİ teklif dosyasında sunacaktır.

Teknik Şartname D başlığı Madde 3 ' Firma cihazı teslim ederken tüm ihale yılı süresince yapılacak olan rutin bakım planını ( günlük, haftalık, aylık ,6 aylık ve yıllık olmak üzere) tarihleriyle ve yapacak kişiyi belirterek ( firma elemanı veya laboratuvar personeli) laboratuvara teslim etmeli ve bunu yapacağını taahhüt etmelidir' ibaresine istianeden TAAHHÜTNAMEYİ ihale dosyasında sunacaktır. -Sözleşme 31.12.2022 tarihinde sona erecektir.

-İdari Şartname ile Teknik Şartname arasında oluşan çelişkili hallerde ve İdari Şartnamede belirtilmeyen hükümler için Teknik Şartnamedeki hükümler geçerlidir.

-İstekliler teklif ettikleri ürünlerin Sut Kodu, UTS Kodu veya barkod numarasını da teklif mektuplarında ayrı bir sütun veya liste olarak göstereceklerdir.

-Kesin teminat süresi mektup olarak verildiğinde geçerlilik süresi 01/03/2023 tarihinden az olmayacaktır.

-Şartnamelerde istenilen tüm bilgi ve belgeler yerine getirilmelidir. İhale dosyasında istenilen bilgi ve belgeler teknik şartnamelerde detaylı olarak belirtilmiştir.

-Yüklenici teknik şartnamelerde belirtilen tüm hususları yerine getirmekle hükümlüdür.-Firmalar sözleşme aşamasında kendilerinde kalan kısım/kısımlara ait bilgileri Huap teklif hazırlama programında CD olarak hazırlayıp sözleşme evrakları ile birlikte teslim edeceklerdir.

-Birim fiyat teklif cetvelinde kuruş hanesi 4(dört) rakama kadar yazılabilecektir. Ancak toplam tutar virgülden sonra iki hane olarak yazılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 22.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen “Kit Karşılığı Kan Kültürü Cihaz Alımı” ihalesine 4 isteklinin katıldığı, 11.03.2021 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararı gereğince, iki isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle uygun olmadığı, başvuru sahibi Anka Diagnostic Laboratuvar Hizmetleri ve Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan cihaz ve kitlerin, yapılan demo sonucunda ihale dokümanında yer alan kriterlere uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine ihalenin tek geçerli teklif sahibi olan Net Medikal Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İdare tarafından EKAP üzerinden 13.01.2021 tarihinde 1 sayılı ve “Demo Talebi” konulu yazının başvuru sahibine gönderildiği, söz konusu yazının içeriğinin “2020/642520 İhale Kayıt Numaralı iş için vermiş olduğunuz teklife istinaden 20 iş günü içerisinde Mikrobiyoloji Laboratuvarımıza cihaz ve kitler için demonstrasyon talep edilmektedir.” şeklinde olduğu görülmüştür.

Anılan yazının tebliği üzerine başvuru sahibi tarafından idareye 15.01.2021 tarihinde “13.01.2021 tarihinde tarafımıza EKAP üzerinden gönderilen yazıda, 2020/642520 İKN’li iş için vermiş olduğumuz teklife istinaden 27.01.2021 tarihinde Mikrobiyoloji Laboratuvarınızda cihaz ve kitler için demonstrasyon yapılacaktır.” ifadelerinin bulunduğu kabul yazısının sunulduğu görülmüştür.

İhale komisyonu tarafından alınan 11.03.2021 tarihli ihale komisyon kararında, başvuru sahibi Anka Diagnostic Laboratuvar Hiz. ve Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti.den cihaz ve kitler için demo talep edildiği, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında teknik üyelerce ve işin uzmanlarınca demo çalışmasının başlatılmış olduğu, yapılan değerlendirmeler sonucunda mikroorganizma ekilen iki şişenin sinyal vermemesi, beş mikroorganizmada da tek bakteri ekilmesine rağmen karışık üreme görülmesi, kan kültürü gibi bakteriyemi tanısında altın standart olan bir testin güvenirliliğini oldukça azalttığı gerekçesiyle demo sonucu kan kültür şişeleri ve cihazının uygunsuz bulunduğu gerekçeleriyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif sahibi Net Medikal Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İdari Şartname, Teknik Şartname ve ihale dokümanında bulunan diğer belgeler üzerinden yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi tarafından kabul edilmiş bulunan demonstrasyon işlemlerine ilişkin idare tarafından yapılan herhangi bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiştir. İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde, teklif edilen cihaz ve ürünlerin teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanların istekliler tarafından sunulacağının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, dolayısıyla istekliler tarafından teklif edilen ürün ve cihazlara ilişkin değerlendirmelerin anılan belgeler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır. Ancak, başvuru konusu ihaleye ilişkin 11.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibinin teklif ettiği cihaz ve ürünlerin teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla istenen katalog ve Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu hususlara ek olarak, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Net Medikal Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği cihaz ve ürünlere ilişkin demonstrasyon işlemlerinin yapıldığına dair bilgi ve belgenin bulunmadığı da tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve yapılan tespitler neticesinde, idarece ihale dokümanında, istekliler tarafından teklif edilen cihaz ve ürünlere ilişkin demonstrasyon yapılmasına dair herhangi bir düzenleme yapılmadığı, söz konusu cihazlara ve ürünlere ilişkin değerlendirmelerin, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi gereğince istekliler tarafından sunulacak olan katalog ve Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlar ile yapılacağı, kaldı ki ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmenin imzalanmasından sonra ihale dokümanına uygun cihazı teslim etmesi gerektiği ve idarece de muayene kabul aşamasında söz konusu cihazın ihale dokümanında uygunluğunun denetleneceği açık olduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesine uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE