Belli bir firmaya yönelik teknik şartname hazırlamak disiplin suçu oluşturur

4734 sayılı kanuna göre yapılan malzeme alımlarında alınacak olan mala ilişkin rekabeti engellemeyecek şekilde teknik şartname hazırlanmalıdır. Belli bir mala yönelik hazırlanan teknik şartname şartnameyi hazırlayan memurlar açısından disiplin cezasını gerektirir.

Belli bir firmaya yönelik teknik şartname hazırlamak disiplin suçu oluşturur

Belli bir firmaya yönelik teknik şartname hazırlamak disiplin cezasına sebep olur.

Kamuda yapılan ihalelerde alınacak olan malın özelliklerinin ne olacağına yönelik olarak teknik şartnameler hazırlanmaktadır.Hazırlanacak olan teknik şartnamelerde belli bir firmanın veya belli bir markanın ürününe yönelik olarak şartname hazırlanmamalı ve rekabet engellenmemelidir. Danıştay başkanlığınca verilmiş olan bir kararda belli bir firmanın kazanmasına yönelik hazırlanan teknik şartname neticesinde yapılan ihalede ihaleden elenen firmalarca yapılan şikayet neticesinde teknik şartnamenin bilirkişilerce incelenmesi neticesinde " ihalede hazırlanan teknik şartnamelerde belirli bir cihazın teknik özelliklerini gösteren tanımlamalara yer verildiği ve rekabetin oluşmasına engel olunduğunun belirtildiği açık olduğundan" gerekçesi ile teknik şartnameyi hazırlayan görevli hakkında verilen aylıktan kesme cezası onanmıştır.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2012/5311 E.  ,  2016/712 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2012/5311
Karar No : 2016/712


Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :


İstemin Özeti : .... Verem Savaş Dispanserinde şef olarak görev yapan davacı tarafından, müsteşarlık makamının 08.02.2011 tarih ve 24615 sayılı onayı ıle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına yönelik işlemin iptali istemiyle açılan davada; ... Verem Savaş Dispanserinde şef olarak görev yapan ve 15.04.2009 tarihinde gerçekleştirilen Halk Sağlığı Laboratuvarı KİT Karşılığı Hormon Otoanalizörü Cihazı Alımı ihalesi, ihale komisyonu ve teknik şartname hazırlama komisyonunda yer alan davacının, görevlendirildiği bu ihale ile bunun dışındaki bir çok ihalede hazırlanan teknik şartname ile yalnızca belirli bir şirket tarafından ithal edilen hormon otoanalizörü cihazının tanımlamalarına yer verilmek suretiyle rekabetin oluşmasına engel olunduğu hususunun ihalelere katılan şirketler tarafından şikayete konu edilmesi üzerine yapılan soruşturma sırasında ... Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli iki uzman ile TABOM mühendisinden oluşan bilirkişi heyetine yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda, anılan ihalede hazırlanan teknik şartnamelerde belirli bir cihazın teknik özelliklerini gösteren tanımlamalara yer verildiği ve rekabetin oluşmasına engel olunduğunun belirtildiği açık olduğundan, davacının anılan eylemine uyan dava konusu disiplin cezası ile cezalandırılmasına dair işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen ... tarihli ve ... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 16/02/2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 12:08
YORUM EKLE