Aşırı düşük teklif açıklamasında analiz girdilerinin hesaplanması hakkında karar

Aşırı düşük teklif açıklamasında analiz girdilerinin hesaplanması hakkında karar

Aşırı düşük teklif açıklamasında analiz girdilerinin hesaplanması hakkında karar

Aşırı düşük teklif açıklamasında analiz girdilerinin hesaplanması hakkında karar

Aşırı düşük teklif açıklamasında, analizlerdeki miktarla rayicin çarpılması sonucu bulunan tutarların iki haneye yuvarlanarak yazıldığı; analizlerde yuvarlama yapılmayacağından bahisle açıklamanın kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı; ancak, mevzuatta analiz girdi miktarıyla rayicin çarpımı sonucu bulunan tutarların yuvarlanmasını engelleyen bir düzenleme bulunmadığı; bu itibarla, analizdeki girdi miktarıyla rayicin çarpımı sonucu bulunan tutarın virgülden sonraki kısımlarının iki haneye yuvarlanarak yazılabileceği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Onüçüncü Daire

Esas No : 2018/670

Karar No : 2019 1593

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçiincü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Karayolları ......................Müdürlüğü tarafından 17/03/201” tarihinde “................................ Şehir Geçişlerinin Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapılması İsi” ihalesi gerçekleştirilmiştir.

İhale, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan davacıların oluşturduğu iş ortaklığı üzerinde bırakılmıştır.

Başka bir istekli tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet süreçleri işletilmiş ve davacıların oluşturduğu iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması hukuka aykırı bulunarak teklifi değerlendirme dışında bırakılmıştır.

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunıı'nun "Aşırı düşük teklifler" başlıklı 38. maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklit fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin verine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir" kuralına yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45. maddesinde, “45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanun'un 38'inci maddesi uyarınca vapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler, tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uvgun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama vapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler, tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir."; "Yuvarlama ve aritmetik hata" başlıklı 39. maddesinde, "39.1. Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki raviç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sıvıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. 39.2. Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için tekli t edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde varım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. 39.3. Birim fıvat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Hukuki Değerlendirme:

Uyaşmazlığa konu ihalenin, aşırı düşük teklif açıklamaları uvgur bulunan davacıların üzerinde bırakıldığı, başka bir istekli tarafından yapılar itirazen şikâyet başvurusu neticesinde ise davacıların teklifinir değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir. Davacıların teklifinir değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak, analizlerde yuvarlam; yapılmadan teklif fiyatının hesap edilmesi hâlinde bulunan sonucun, birin fiyat teklif cetvelinde gösterilen teklif fiyatını geçmesi gösterilmiştir.

Bu durumda uyuşmazlık, analizlerdeki miktarla rayicin çarpılmas sonucu bulunan ara tutarların iki haneye yuvarlanıp yuvarlanamayaca| noktasında toplanmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde aşırı düşük teklif açıklaması yapılırker analizlerdeki girdi miktarıyla rayicin çarpımı sonucu bulunan tutarın il- haneden fazla olacak şekilde yazılabileceği belirtilmiştir. Tebliğ'de, çarpır sonucu bulunan tutarların virgülden sonraki kısmının iki haneden fazi olacak şekilde yazılabileceği açıkça belirtilmiş ve fakat iki haneye yuvarlam yapılamayacağına dair kısıtlayıcı herhangi bir kurala ise yer verilmemişti Başka bir anlatımla istekliler, virgülden sonraki kısmı ister iki hane, isten iki haneden daha fazla olacak şekilde yazabileceklerdir. Buna göre Tebliğ'iı sadece her bir girdinin sonucunun toplanmasıyla oluşan toplam miktarı i haneye yuvarlama konusunda bir kural getirdiği, diğer kısımlar açısından i; isteklilere seçimlik bir hak tanıdığı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 39.1. maddesinin 20/04/201 tarihinde yapılan değişiklikten önceki hâlinde, "Birim fiyat teklif cetvelim iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, iki ondal basamak olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır."; 39.2. maddesinde is "Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalcı için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde ' her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, en yakın ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanmak suretiyle yazılac ve yazılan bu tutarlar toplanacaktır" kuralına yer verilmiştir.

Anılan Tebliğ'in 39.1. ve 39.2. maddeleri Dairemizin 21/11/2014 tarih ve 11:2010/4389, K:2014/3694 sayılı kararıyla, iki haneye yuvarlama yapmayı zorunlu kılan düzenlenmenin teklif verme özgürlüğünü ens'clleyeceği gerekçesi ile iptal edilmiş olup bu karar uygulanarak yapılan yeni düzenlemeyle, açıklama kapsamındaki analiz girdi miktarıyla rayicin çarpımı sonucu bulunan tutarın virgülden sonraki kısmını iki haneye yuvarlama zorunluluğu kaldırılmış ve bu konu isteklilerin takdirine bırakılmıştır.

Bu itibarla, analizdeki girdi miktarıyla rayicin çarpımı sonucu bulunan tutarın virgülden sonraki kısımlarının iki haneye yuvarlanarak yazılabileceği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 26/10/2017 tarih ve I'.:2ü 17/1767, k:2017/2932 savılı kararının bozulmasına,

YORUM EKLE