Aşırı düşük sorgulamasında önemli teklif bileşenlerinin bütün istekliler için aynı olmalı

Aşırı düşük sorgulamasında önemli teklif bileşenlerinin bütün istekliler için aynı olmalı

Aşırı düşük sorgulamasında önemli teklif bileşenlerinin bütün istekliler için aynı olmalı

Aşırı düşük sorgulamasında önemli teklif bileşenlerinin bütün istekliler için aynı olmalı

Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirlenmesinin zorunlu olduğu.

Toplantı No: 2021/017

Gündem No: 42

Karar Tarihi: 28.04.2021

Karar No: 2021/UH.I-906

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Anadolu Yakası Mezarlıklarında Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayrancıoğlu İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.04.2021 tarih ve 17411 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/617 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

...

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

...” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından sınır değerin altında teklif veren İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye 17.02.2021 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı gönderildiği, söz konusu yazıda açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerinin

AÇIKLAMA İSTENİLEN İŞ KALEMLERİ LİSTESİ

Sıra No

Birim Fiyat

Teklif Cetveli

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

1

20

Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması

metreküp

2

59

6 cm yüksekliğinde normal çimentola buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

metrekare

3

60

8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

metrekare

4

61

50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

metre

5

62

75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

metre

6

68

Doğal granit parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)

metrekare

7

84

Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

metrekare

8

88

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

kilogram

9

159

2.63 M.YÜKSEKLİĞİNDE B.A.DİREKLİ KAFES TELLE HİMAYE ÇİTİ YAPIMI

metre

10

187

MEZARLIKLARDAKİ OT VE OTSU BİTKİLERİN MOTORLU TIRPANLA KESİLMESİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE UZAKLAŞTIRILMASI

dekar

11

188

MEZARLIKARDA YOLLARDA VE HER TÜRLÜ SERT ZEMİNLERDE YABANİ OT VE OTSU BİTKİLERİN KESİLMESİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE UZAKLAŞTIRILMASI

metrekare

12

193

MEZARLIKLARDA HER TÜRLÜ ATIKLARIN TOPLANMASI VE UZAKLAŞTIRILMASI

dekar

13

194

MEZARLIKLARA YERÖRTÜCÜ VE MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ VE DİKİMİ

adet

14

195

MEZARLIKLARA ROSA SSP.(İTHAL PEYZAJ GÜLÜ) 40-60 CM SAKSILI TEMİNİ VE DİKİMİ

adet

15

196

MEZARLIKLARA CUPRESSUS SEMPERVİRENS 200-250 CM BOY SAKSILI TEMİNİ VE DİKİMİ

adet

16

214

İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve verine konulması

kilogram

olarak belirlendiği görülmüştür.

İdare tarafından sınır değerin altında teklif veren İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı incelendiğinde, söz konusu yazıda açıklama istenilen iş kalemleri olarak belirtilen bileşenlerin, birim fiyat teklif cetvelindeki haliyle açıklanması istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği, ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde ise önemli teklif bileşeni olarak belirlenen iş kalemlerinin birçok ve farklı miktarda alt bileşen, analiz ve alt analiz girdilerini (malzeme, işçilik, makine vb.) barındırdığı anlaşılmıştır.     

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesinde aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirlenmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Bu çerçevede, başvuruya konu ihalede sınır değerin altında teklif sunan söz konusu isteklinin sağlıklı bir aşırı düşük teklif açıklaması yapmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup, idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan söz konusu istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ve ihale dokümanındaki açıklama istenilen teklif bileşenleri ile ilgili düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda idare tarafından mevzuata uygun bir sorgulama gerçekleştirilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Netice olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında aşırı düşük teklif sorgulamasına konu edilen iş kalemlerinin hangi maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiğinin net bir şekilde miktarlarının da belirtilerek yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte, bahse konu ihalede geçerli teklifler arasından sadece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu ve başvuru sahibinin yukarıda aktarılan 2’nci iddiası kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından bu aşamada yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

YORUM EKLE