21/b'ye göre yapılan alımlarda ihale tarihine bir günden az süre kala davetiye gönderilebilir mi?

21/b'ye göre yapılan alımlarda ihale tarihine bir günden az süre kala davetiye gönderilebilir mi?

21/b'ye göre yapılan alımlarda ihale tarihine bir günden az süre kala davetiye gönderilebilir mi?

21/b'ye göre yapılan alımlarda ihale tarihine bir günden az süre kala davetiye gönderilebilir mi?

Toplantı No : 2020/040
Gündem No : 4
Karar Tarihi : 11.09.2020
Karar No : 2020/UM.I-1503

Kamu İhale Kurulu, 4734 sayılı yasanın 21/b maddesi kapsamında yapılan bir ihalede davet tarihi ile ihaleye davet tarihi arasında bir tam günden az süre olmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği yönünde karar verdi.

BAŞVURU SAHİBİ:

Yiğit Sağlık Araç ve Gereçleri İth. İhr. Paz. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/437653 İhale Kayıt Numaralı “Set Karşılığı Yüksek Akış (High-Flow Oksijen Terapi Sistemi) Cihazı Temini” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.08.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Set Karşılığı Yüksek Akış (High-Flow Oksijen Terapi Sistemi) Cihazı Temini” ihalesine ilişkin olarak Yiğit Sağlık Araç ve Gereçleri İth. İhr. Paz. Ltd. Şti.nin 24.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 04.09.2020 tarih ve 39453 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1367 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) EKAP üzerinden ihaleye davet yazısının kendilerine 24.08.2020 günü saat 12.04'de gönderildiği ve söz konusu davet yazısında tekliflerin en geç 25.08.2020 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin belirtildiği, ihale davet tarihi ile ihale tarihi arasında 1 tam iş günü dahi bulunmadığı, söz konusu sürenin isteklilerin tekliflerini tam ve sağlıklı şekilde oluşturmalarına imkan tanımadığı, Yüksek Akış Cihazı Teknik Şartnamesi'nin 4'üncü maddesinde yer verilen "Cihaz tüm akış aralıklarında sabit nem sağlamalı devre içinde sıvı birikim olmamalıdır." düzenlemesinin fizik kurallarına aykırılık teşkil ettiği, dünyada var olan hiç bir cihazın söz konusu maddede yer verilen kriteri karşılamasının mümkün olmadığı, kaldı ki May Global Med. Tic. A.Ş. ile Ezay Med. Ürün. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu INSPIRED marka cihazın da bu kriteri karşılamadığı, söz konusu maddenin kendi belirttikleri şekilde değiştirilmesi gerektiği, Nazal Yüksek Akış Devresi Teknik Şartnamesi'nin 5'inci maddesinde "Devre hortumu en az 1.7 m (±0,2) uzunluğunda olmalıdır." şeklinde yer verilen düzenlemenin isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olduğu, madde içeriğinde uzunluğun hem en az 1.7m olarak hem de bir aralık olarak tarif edildiği ayrıca parantez içerisinde yer verilen esneklik payının birimine yer verilmediği,

....

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Set karşılığı yüksek akış (high-flow oksijen terapi sistemi) cihazı temini

…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.6.

1 ) Aksi teknik şartnamelerde belirtilmediği sürece istekliler teklif ettikleri malzeme kalemleri için ihale komisyonunca numune talep edilebilir…

2)İhale teknik şartnamesine göre kullanılacak tıbbi sarf malzeme ile birlikte ürünün kullanılacağı cihazı da verecek olan istekliler tıbbi sarf malzeme numuneleri ile birlikte uygunluğun tespiti amacıyla cihazı da teslim edeceklerdir. Ayrıca cihazların teknik özelliklerini gösterir katalog, açıklayıcı doküman v.b. belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Davet tarihi ile ihale tarihi arasında yeterli sürenin bulunmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21’inci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:…

 b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya  yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

…          

(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.    

Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

…” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında gerçekleştirilen ihalede, işlerin ivediliği ve niteliği göz önünde bulundurularak ilan yapıp yapmama konusunda idareye verilen takdir yetkisinin, idarece ilan yapılmaması yönünde kullanılmış olduğu ve bu kapsamda firmalara davet yazıları gönderilerek işlem tesis edildiği, rekabetin sağlanabilmesi için ilan yapılması zorunluluğu bulunmayan hallerde en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi gerektiği hususu göz önünde bulundurulduğunda rekabet ortamının sağlanabilmesi için 6 adet firmaya doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısı gönderildiği, 2 firmanın da teklif vererek istekli sıfatını kazandığı, bu anlamda mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin idarece yerine getirildiği görülmektedir.

Mevzuatta, davet tarihi ile ihale tarihi arasında beklenilmesi gerekli bir sürenin düzenlenmediği, böyle bir düzenlemenin 21/b kapsamında ihalenin ivediliği ve niteliği göz önüne alındığında işin doğasıyla bağdaşmayacağı, bu anlamda ilan yapılan hallerdeki şekliyle süreler açısından bir zorunluluktan somut olayda bahsedilemeyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle uygun görülmemiştir.

......

Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE