Yurt dışı geçici görevde artırımlı harcırah ödemesi

Yurt dışı geçici görevde artırımlı harcırah ödemesi

Yurt dışı geçici görevde artırımlı harcırah ödemesi

Yurt dışı geçici görevde artırımlı harcırah ödemesi  Yurt dışında artırımlı gündelik ödenmesi

6245 sayılı Kanun’un 34’üncü madde uyarınca çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın 4’üncü maddesinde; bu Karar hükümlerine göre yurt dışına veya sürekli görevle yurt dışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanacağı belirtilmiştir.

Bu hükme göre, yurt dışına geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında veya sürekli görevli oldukları yabancı ülkelerden başka ülkelere geçici olarak gönderilenlere seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündeliklerin %50 artırılması suretiyle hesaplanması gerekmektedir. Dolayısıyla, aynı ülke içerisinde başka yerlere geçici görevle gönderilenlere artırımlı gündelik ödenmeyecektir.

Söz konusu 10 günlük süre, görevlendirme süresinin birden fazla ülkeyi kapsaması durumunda da yurt dışına Türkiye’den çıkıştan itibaren ülke sayısına bakılmaksızın uygulanması gerekmektedir.

Bu hesaplama yapılırken yurt dışına çıkışta verilen yol gündeliği de % 50 artırımlı uygulanacak ve bu şekilde yapılan artırımlı gündelik ödenmesi yol gündeliği ile birlikte 10 günün hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Örnek: 6 gün süre ile Almanya’da, 7 gün süre ile de İngiltere’de görevlendirilen bir görevliye; Almanya’ya gidişe ait yol gündeliği (1 gün) dahil ile toplam 7 gün Almanya için belirlenen artırımlı gündelik ödenecek, buna karşın yol gündeliği ile birlikte toplam 3 gün süre için de İngiltere için belirlenen artırımlı gündelik ödenecektir. Bu görevli, yurt dışında 10 günden fazla görevli olduğu için görev bitiminde Türkiye’ye dönüşünde de dönüş İngiltere’den olduğu için yol gündeliği olarak bu ülke için belirlenen gündelik artırımsız olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Yurt Dışına Gönderilen Türk Silahlı Kuvvetler Personelinin Gündelikleri kapsamında, 6245 sayılı Kanunun 17’nci maddesi gereğince, uluslararası anlaşmalar gereğince askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına verilecek harcırahın esasları ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir. Yurt dışında uzun süreli görevlendirmelerde belli dönemler için farklı gündelik ödenmesi hususunda ise, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 42’nci maddesi hükmünün bulunduğunu görmekteyiz. Söz konusu hüküm uyarınca, geçici bir görevle yurt dışında bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren başlamak üzere ilk 180 gün için tam ve müteakip günler için de 2/3 oranında gündelik ödeneceğinin belirlendiğini görmekteyiz.

Bu hükme göre, yurt dışında geçici olarak görevlendirilenlere görevlendirildikleri ilk 180 gün için tam, bundan sonraki günler için de 2/3 oranında gündelik ödenmesi gerekmektedir. Burada sözü edilen 180 günlük süre yurt dışına geçici görevli olarak gönderilen ve bu görevine başladıktan sonra devamlı olarak aynı görevle yurt dışında bulunanlarla ilgili olup, değişik tarihlerde aynı yere başka iş için gönderilenlerin bu durumla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, 42’nci maddenin incelenmesinde, yurt içi gündeliklerin ödenmesinde yapılan sınırlamalar da bir yıllık dönemin dikkate alınacağı belirtilmek suretiyle bu dönemde sadece 180 gün için gündelik ödenmesi öngörülmüştür. Yurt dışında ise 180 gün için tam, takipeden günler için de görevlendirilen günlerin tamamı için de 2/3 gündelik ödeneceği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere, yurt içi gündelikler ile yurt dışı gündelikler açısından uzun süreli görevlendirmelerde belirlenen tutarların ödenmesinde farklılıklar bulunmaktadır.

Kaynak: Ticaret bakanlığı 100 soruda harcırah rehberi

YORUM EKLE