Geçici görevde memur ekonomik sınıf harici uçak bileti alabilir mi?

memurların geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilmeleri durumunda uçakla seyahat etmeleri mümkündür.Memurlara uçakla seyahat etmeleri

Geçici görevde memur ekonomik sınıf harici uçak bileti alabilir mi?

memurların geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilmeleri durumunda uçakla seyahat etmeleri mümkündür.Memurlara uçakla seyahat etmeleri halinde uçak bedelleri business sınıf üzerinden ödenmesi mümkün değildir.

Geçici görevde memur ekonomik sınıf harici uçak bileti alabilir mi?

Geçici görevde memur ekonomik sınıf harici uçak bileti alabilir mi?

6245 sayılı kanununa göre görevlendirilen memurlara geçici görevli oldukları yere kadar ve ilgili yerden memuriyet mahalline dönene kadar harcamış oldukları taşıt giderleri ödenmektedir.Yolculuğunu uçakla yapan memurlarada uçak için yapmış oldukları masraflar mevzuat çerçevesinde ödenmektedir. Memurlarca yapılan seyahatlarda uçak biletinin ekonomik sınıf olarak alınmaması bunun yerine Business sınıf üzerinden uçak bileti alınması halinde ilgili memurlara sayıştay başkanlığınca kamu zararı çıkarılmaktadır.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2017
Dairesi5
Karar No384
İlam No215
Tutanak Tarihi9.7.2019
Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Geçici görev harcırahı

…………….. Genel Müdürü ……………………’ın geçici görevi nedeniyle ...........’dan .........’ya gidişi için “Business K” sınıfı, .............’dan ............’a dönüşü için ise “Business J” sınıfı üzerinden ödeme yapılması suretiyle ……………………. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Yurtdışında yol masrafı” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.uçakla yapılacak yolculuklarda ise, (…) (3) Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasama Organı Üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, (…) Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr maddenin herhangi bir yerinde ……………………..Genel Müdürü’nün birinci sınıfta seyahat edebileceğine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; söz konusu geçici görevlendirmenin ………………. Belediyeler Birliği’nin ………………. tarih ve …………………… sayılı yazısı üzerine yapıldığı, bu yazıdan 1-5 Mayıs tarihlerinde ........’nın içme suyu arıtma teknolojileri alanındaki resmi kurumu niteliğindeki “..........” eğitim merkezinde teknik inceleme yapılacağı, geziye ilişkin gidiş-dönüş yol masrafları ile gündelik ve konaklama giderlerinin 6245 sayılı Kanun uyarınca Birlik bütçesinden karşılanacağı, bu kapsamda Birlik tarafından sağlanan uçak biletinin ilk olarak ekonomi sınıfı olduğu, sonrasında söz konusu biletin “business class” olarak değiştirildiği ve buna ilişkin fiyat farkı ödendiği anlaşılmıştır.

Kamu zararı kavramı, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.”

şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı madde uyarınca, “Kamu zararının belirlenmesinde;

“a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

… esas alınır.”

denilmektedir.

Bununla birlikte sorumluların yazılı savunmalarından, sorguda iddia olunan kamu zararının tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla ……………………Genel Müdürü …………………….’ın geçici görevi nedeniyle ..........'dan ........’ya gidişi için “Business K” sınıfı, ..........’dan .........’a dönüşü için ise “Business J” sınıfı üzerinden ödeme yapılması sonucu oluşan ………………… TL kamu zararı Ahiz tarafından ………………… tarih ve …………………. işlem numaralı dekontla Kurum hesabına yatırılmak suretiyle tahsil edilip ………………… tarih ve …………………… yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile bütçeye gelir kaydedildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 09:20
YORUM EKLE