Atandığı yere evini taşımayan memura harcırah ödenir mi?

Naklen atanmasına rağmen evini götürmeyen memura harcırah verilir mi? evini taşımayan memura sürekli görev yolluğu ödemesi

Atandığı yere evini taşımayan memura harcırah ödenir mi?

Naklen atanmasına rağmen evini götürmeyen memura harcırah verilir mi? Atandığı yere evini taşımayan memura harcırah ödenir mi?

Kamuda görevli memurların naklen memuriyet mahalli dışına atanmaları durumunda kendilerine sürekli görev yolluğu ödenmektedir. Memura sürekli görev yolluğunun ödenebilmesi için memurun naklen atanmış olduğu yere evini taşıması ve kendisi ile birlikte harcırah alacağı yakınlarınıda atanadığı yere götürmesi gerekmektedir. Memurun evini taşımaması durumunda süreki görev yolluğunda memura ödenen yer değiştirme masrafının memura ödenmemesi gerekmektedir. Bu şekilde atandığı yere evini taşımayan memura sadece kendisi için yol parası ve yolda geçen süreler için yevmiye ödenmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin daha önceki yıllarda verilmiş kararda bu yöndedir.

Danıştay 2.Dairesi’nin 2004/6912 E. Ve 2007/1670 K. Sayılı kararında, aynen ;“Özeti : 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 5. maddesinde, harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarını ihtiva ettiğinin belirlenmesi karşısında; kadrosu Muğla'dan Ankara'ya alınmakla birlikte, Ankara'ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının atanmasının, daha sonradan ikametgahının bulunduğu yere yapılmasından dolayı, kendisine harcırah verilmeyeceği hakkında. … 6245 sayılı Harcırah Kanununun 5. maddesinde, "harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği, ilgilinin bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, bir kaçına veya tamamına müstahak olabileceği," 10. maddenin 1. fıkrasında da "Yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunan memur ve hizmetlilere yeni vazife mahalline kadar harcirah verileceği" hükmü yer almıştır.

Bu hükümlerden naklen veya değişme suretiyle başka bir yere tayin edilen memurlara, tayinleri sırasında bulundukları yerden atandıkları yere kadar görevin mahiyetine göre harcırah verileceği anlaşılmaktadır. … Dosyanın incelenmesinden; T. Halk Bankası Muğla Şubesinde şef olarak görev yapan davacının, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne istihdam fazlası personel olarak aktarıldığı, daha sonra da aynı Kanun uyarınca Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşetme Müdürlüğü emrine şef olarak atandığı, davacının Genel müdürlük emrine atandığına ilişkin yazıyı 10.06.2002 günü tebellüğ ederek "yeni görevine başladığını" bildiren ve ... adresli dilekçeyi imzaladığı, davacı Genel Müdürlük emrine atanmakla birlikte gerek kendisi, gerekse davalı tarafından, davacının Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Ankara ili'nde hangi birimde görev yaptığına dair bir bilgi ve belge sunulamadığı, bu durumun davacının idari olarak Genel Müdürlük kadrosuna ataması yapılmış olmakla birlikte, Ankara'da hiç görev yapmadığını ve ikamet adresinin hiç değişmediğini gösterdiği, sonuç olarak Ankara'ya hiç gitmeyen ve görev yapmayan davacının ikametgahının bulunduğu yere yapılan ataması sebebiyle, Harcırah Kanunu'nun yukarıya alınan 5. maddesindeki unsurlardan hiç birine hak kazanmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında ise, hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Muğla İdare Mahkemesi'nce verilen 26.12.2003 günlü, E.-2003/218, K:2003/1285 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 16,40.-YTL yürütmeyi durdurma harcının isteği halinde davalı idareye iadesine, 12.04.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” Denilmektedir.

YORUM EKLE