Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri, Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 22/1/2021 tarihli ve 31372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

A) MERKEZ TEŞKİLATI

1-

BAKANLIK MAKAMI

DİSİPLİN AMİRİ

Bakan Yardımcısı

Bakan

İL

Bakan Müşaviri/Bakanlık Müşaviri

Bakan

Â-

Özel Kalem Müdürü

Bakan

jL

Bakan Yardımcılığı Personeli

Bakan Yardımcısı

İL

Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel Kalem Müdürü

2-

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Bakan

b)

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

c)

Diğer Personel

Rehberlik ve Teftiş Başkam

3-

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

aL

İç Denetçi

Bakan Yardımcısı

b)

Diğer Personel

Bakan Yardımcısı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Strateji Geliştirme Başkanı

Bakan Yardımcısı

İL

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

_±_

Diğer Personel

Daire Başkanı

5-

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

Bakan Yardımcısı

İL

Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

e)

Daire Başkanı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

_£l_

Diğer Personel

Daire Başkanı

6-

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Personel Genel Müdürü

Bakan Yardımcısı

b)

Personel Genel Müdür Yardımcısı

Personel Genel Müdürü

_L_

Daire Başkanı

Personel Genel Müdürü

ç)

Diğer Personel

Daire Başkanı

7-

GENEL MÜDÜRLÜKLER

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

b)

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

c)

Başkontrolör, Kontrolör, Kontrolör Yardımcısı

Genel Müdür

ç)

Daire Başkanı

Genel Müdür

İL.

Diğer Personel

Daire Başkanı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Bakan Yardımcısı

İL.

Daire Başkanı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkam

c)

Diğer Personel

Daire Başkanı

ç)

Döner Sermaye İşletme Müdürü

Daire Başkanı

İL

Döner Sermaye işletmesindeki Diğer Personel

Döner Sermaye İşletmesi Müdürü

9-

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

Bakan Yardımcısı

b)

Daire Başkanı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkam

c)

Diğer Personel

Daire Başkam

10-

TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Tütün ve Alkol Dairesi Başkam

Bakan Yardımcısı

b)

Daire Başkanı

Tütün ve Alkol Dairesi Başkam

c)

Diğer Personel

Daire Başkanı

11-

ŞEKER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Şeker Dairesi Başkanı

Bakan Yardımcısı

b)

Daire Başkanı

Şeker Dairesi Başkanı

e)

Diğer Personel

Daire Başkam

12-

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Bakan Yardımcısı

b)

Diğer Personel

Basın ve Halkla ilişkiler. Müşaviri

Ek-1

B) TAŞRA TEŞKİLATI

1- İL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

İl Tanm ve Orman Müdürü

Vali

b)

İl Müdür Yardımcısı

İl Tarım ve Orman Müdürü

c)

Diğer Personel

İl Tanm ve Orman Müdürü

2-

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

İlçe Müdürü

Kaymakam

b)

Diğer Personel

İlçe Müdürü

3-

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Bölge Müdürü

Vali

b)

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

c)

Bölge Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel

Bölge Müdürü

ç)

Bölge Müdürlüğüne Bağlı İllerdeki Şube Müdürü

Bölge Müdürü

d)

Bölge Müdürlüğüne Bağlı İllerdeki Şube Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel

Şube Müdürü

_çL_

Milli Park Müdürü

Bölge Müdürü                                .............................

0

Milli Park Müdür Yardımcısı

MİUi Park Müdürü

g)

Milli Park Müdürlüklerinde Görevli Diğer Personel

Milli Park Müdürü

4-

DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Müdürlüğe Bağlı;

D

Müdür

Genel Müdür

2)

Müdür Yardımcısı

Müdür

3)

Diğer Personel

Müdür

b)

Strateji Geliştirme Başkanlığına Bağlı;

1)

Müdür

Strateji Geliştirme Başkanı

2)

Müdür Yardımcısı

Müdür

3)

Diğer Personel

Müdür

c)

Müstakil Daire Başkanlığına Bağlı;

D

Müdür

Daire Başkanı

2)

Müdür Yardımcısı

Müdür

3)

Diğer Personel

Müdür

C) YURT DIŞI TEŞKİLATI

ı Tanm Müşaviri

Misyon Şefi

YORUM EKLE