Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan değişikliğe göre;

-Taşra hizmet birimlerinde Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ve Kadastro Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personel zorunlu atama ve yer değiştirmeye tabi olacak. Daha önceleri atama ve yer değiştirmeye tabi olmayan  kadastro müdür yardımcıları, atamaya tabi personel arasına dahil edildi.

-Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda tercihleri doğrultusunda ya da kura ile atanan personel atandığı birimde iki yıl görev yapmadan isteğe veya mazerete bağlı atama talebinde bulunamayacak.

- Aile birliği mazeretine bağlı atama talepleri, her yıl ocak, nisan ve ağustos aylarının 15 ine kadar Genel Müdürlük otomasyon sistemi üzerinden alınacak, durumu uygun olanların atamaları takip eden ayın 15 ine kadar yapılacak.

-Kuruma naklen elen personelin bölge müdürü, kadastro müdürü, tapu müdürü gibi unvanlara atanmaları için beklemeleri gereken süre 2 yıl iken Yönetmelik değişikliğinden sonra  bu süre kadrolara atanmak için 5 yıl beklemeleri gerekecek.

-Birinci bölgedeki hizmet süresi 6 yıla çıkarılmış.

-Hizmet birimi, hizmet alanı veya hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını kazanmış olanlar ile bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç son başvuru tarihine kadar talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde bir sonraki atama dönemini geçmemek kaydıyla emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet biriminde bırakılabilecek.  İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi veya dilekçede belirtilen tarihte emekliye ayrılmaması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir birime resen ataması yapılacak.

-Atama ve yer değiştirmeye tabi personelin görev yapacağı il merkezlerinin hizmet bölgeleri yeniden belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Hizmet Alanı: Büyükşehir statüsündeki illerin aynı hizmet bölgesindeki ilçelerinin tamamı ile diğer il merkezleri ve ilçelerin her birini,”

“j) Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel: Taşra hizmet birimlerinde Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ve Kadastro Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda tercihleri doğrultusunda ya da kura ile atanan personel atandığı birimde iki yıl görev yapmadan isteğe veya mazerete bağlı atama talebinde bulunamaz.

(5) Aile birliği mazeretine bağlı atama talepleri, her yıl ocak, nisan ve ağustos aylarının 15 ine kadar Genel Müdürlük otomasyon sistemi üzerinden alınır, durumu uygun olanların atamaları takip eden ayın 15 ine kadar yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki”  ibaresi “beş” olarak değiştirilmiş, “Tapu Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı,” ibaresi, “Tapu Sicil Müdür Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kadastro Müdür Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Tapu Sicil Müdür Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kadastro Müdür Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “beş” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci ve üçüncü fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut dördüncü fıkrada yer alan “anakent” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, mevcut yedinci fıkra aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlük taşra teşkilatında Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü ve Kadastro Müdürü unvanında görev yapan personel aynı hizmet alanında ve aynı unvanda toplam altı yıl görev yapabilir. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanı değiştirilir. 

(3) Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ve Kadastro Müdür Yardımcısı unvanında görev yapan personel aynı birimde ve aynı unvanda toplam altı yıl görev yapabilir. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilir.”

“(4) Bölge Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında görev yapan personel aynı hizmet biriminde toplam on yıl görev yapabilir. On yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilir.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar dışında kalan Genel Müdürlük taşra teşkilatında görev yapan diğer personel büyükşehirlerin il merkezleri ile aynı hizmet bölgesinde yer alan birimlerinde on yıl, büyükşehirlerin diğer ilçeleri ile büyükşehirler dışındaki il ve ilçelerde yer alan hizmet birimlerinde on beş yıl görev yapabilir. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilebilir. Yer Değiştirme Kurulunun kararı ve Genel Müdür onayı ile bu süre uzatılabilir veya personel temininde güçlük çekilen birimlerde görev yapan personel kapsam dışı bırakılabilir.”

“(9) Hizmet birimi, hizmet alanı veya hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını kazanmış olanlar ile bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç son başvuru tarihine kadar talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde bir sonraki atama dönemini geçmemek kaydıyla emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet biriminde bırakılabilir. İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi veya dilekçede belirtilen tarihte emekliye ayrılmaması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir birime resen ataması yapılır.”

“(13) İkinci fıkra hükümlerine göre hizmet alanı değiştirilen personel, yeni atandığı hizmet alanında en az altı yıl görev yapması halinde en son ayrıldığı hizmet alanında daha önce aynı unvanda görev yapmadığı bir birime atanabilir. Ancak; 11 inci madde gereğince ataması yapılanların ayrıldıkları hizmet alanları için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(14) Dördüncü fıkra hükümlerine göre hizmet birimi değiştirilen Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlı personel atandığı hizmet birimlerinde on yıl görev yapması halinde eski hizmet birimine aynı unvanla tekrar atanabilir.

(15) Beşinci fıkra hükümlerine göre hizmet birimi değiştirilen personel, atandığı hizmet birimlerinde on yıl görev yapması halinde eski hizmet birimine tekrar atanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yer Değiştirme Kurulu;” ibaresinden sonra gelmek üzere “atama dönemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdürlükçe belirlenen norm kadroya göre birimlerdeki norm kadro fazlası personelin, öncelikle talepleri doğrultusunda, aksi takdirde birim hizmeti en fazla olan personelden başlamak üzere ihtiyaç duyulan birimlere atamaları yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

“EK 1

İL MERKEZLERİNİN HİZMET BÖLGELERİ

1. BÖLGE

II, BÖLGE

III. BÖLGE

IV. BÖLGE

V. BÖLGE

VI. BÖLGE

Adana

Aydın

Afyonkarahisar

Aksaray

Adıyaman

Ağrı

Ankara

Balıkesir

Bartın

Amasya

Artvin

Ardahan

Antalya

Çanakkale

Bilecik

Çankırı

Batman

Bayburt

Bursa

Denizli

Bolu

Çorum

Diyarbakır

Bingöl

Gaziantep

Edirne

Burdur

Kahramanmaraş

Elazığ

Bitlis

İstanbul

Eskişehir

Düzce

Karaman

Erzincan

Hakkari

İzmir

Hatay

Giresun

Kastamonu

Erzurum

İğdır

Kocaeli

Kayseri

İsparta

Kırıkkale

Gümüşhane

Muş

Mersin

Konya

Karabük

Kırşehir

Kars

Siirt

Muğla

Manisa

Kırklareli

Kilis

Mardin

Şımak

Sakarya

Kütahya

Malatya

Sivas

Tunceli

Samsun

Ordu

Nevşehir

Şanlıurfa

Tekirdağ

Osmaniye

Niğde

Van

Yalova

Rize

Sinop

Trabzon

Tokat

Uşak

Yozgat

Zonguldak

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 10:46
YORUM EKLE