Özel güvenlik görevlileri ile ilgili kanun teklifi 2021

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili kanun teklifi ile özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimleri sürecinde çalıştıkları işyerlerinden idari izinli sayılmaları, Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimlerine ilişkin ücretlerinin çalıştıkları işyerlerince karşılanması, görevi başında ve görevine ilişkin bir sebeple yaralanan veya vefat eden Özel Güvenlik görevlerine 2330 sayılı Kanun kapsamında gazilik ve/veya şehitlik hakkının verilmesi, Özel Güvenlik görevlilerinin 5510 sayılı Kanun kapsamına alınarak fiili hizmet zammı hakkından yararlandırılması, yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili kanun teklifi 2021

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili kanun teklifi 2021 

Meclise verilen 05.05.2021 tarihli özel güvenlikçiler ile alakalı kanun teklifinde aşağıda yer alan düzenlemelerin yapılması teklif edilmiştir.

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili kanun teklifi ile özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimleri sürecinde çalıştıkları işyerlerinden idari izinli sayılmaları, Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimlerine ilişkin ücretlerinin çalıştıkları işyerlerince karşılanması, örevi başında ve görevine ilişkin bir sebeple yaralanan veya vefat eden Özel Güvenlik görevlerine 2330 sayılı Kanun kapsamında gazilik ve/veya şehitlik hakkının verilmesi, Özel Güvenlik görevlilerinin 5510 sayılı Kanun kapsamına alınarak fiili hizmet zammı hakkından yararlandırılması, yönünde düzenleme yapılması öngörülmektedir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, özel güvenlik görevlisinin özlük haklarının, çalışma koşullarının düzenlenmesi amacıyla çıkarılmış ancak zaman içinde doğan ihtiyaçlara karşılık yetersiz kalmıştır. 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ya eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü madde sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna geçirilen özel güvenlik görevlilerinin görevleri, yetkileri bakımından birçok olumsuzluk doğurmuştur. Aynı durum özel sektörde görev yapan güvenlik görevlileri içinde söz konusundur.

Uygulamada yaşanılan olumsuzluklar İçişleri Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ile ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay yerleşik uygulamalarıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılsa da yeterli olmamaktadır. Bu nedenle;

-  Çalıştıkları yerin kamu ya da özel kurum veya kuruluş oluşuna bakılmaksızın özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimleri sürecinde çalıştıkları işyerlerinden idari izinli sayılmaları,

-  Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimlerine ilişkin ücretlerinin çalıştıkları işyerlerince karşılanması,

- Görevi başında ve görevine ilişkin bir sebeple yaralanan veya vefat eden Özel Güvenlik görevlerine 2330 sayılı Kanun kapsamında gazilik ve/veya şehitlik hakkının verilmesi,

- Özel Güvenlik görevlilerinin 5510 sayılı Kanun kapsamına alınarak fiili hizmet zammı hakkından yararlandırılması,

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 14 üncü maddesinin ilk fıkrasının sonuna; "İstihdam ediliş şekline bakılmaksızın Kamu kurum ve kuruluşların ile sivil işyerlerinde görev yapan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimleri sürecinde idari izinli sayılırlar." cümlesi eklenmiştir.

Madde 2- 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 14 üncü maddenin son fıkrasına "İstihdam şekli ne olursa olsun Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil işyerlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitim ücretleri çalıştıkları iş yerleri tarafından karşılanır." cümlesi eklenmiştir.

Madde 3- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2.maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yasalarla kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri, siviller ve istihdam şekline bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşları ile özel işyerlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerini;"

Madde 4- 31/05/2006 tarihli ve 551O sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunun 40. maddesinin 2.fıkrasının (Kapsamdaki İşler/İşyerleri) bendine aşağıdaki 21 nci sıra eklenmiştir.

21) "Özel Güvenlik 10/06/2004 Tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında fiilen çalışan Güvenlik Görevlileri"

Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE