Öğretim üyeliğine atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeli

Öğretim üyeliğine atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeli

Öğretim üyeliğine atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeli

Öğretim üyeliğine atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeli

Öğretim üyeliğine atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeli

Öğretim üyeliğine atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeli

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da personelin bir ay önceden ihbar etmek şartıyla sözleşmeyi feshedebileceği hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, haklı bir nedenin varlığı halinde, tarafların sözleşmenin feshine ilişkin olarak bir ay önceden ihbar yükümlülüğünün bulunduğundan söz edilemeyeceği ve davacı, sözleşmeli diş hekimi olarak görev yapmakta iken öğretim üyesi olarak atanması nedeniyle görevine başlama hususunda idarenin çizdiği sınırların dışına çıkamayacağından, yeni görevine başlayabilmesi için sözleşmesini feshetmesinin zorunlu ve bağlayıcı olması karşısında, sözleşme feshinin haklı bir nedene dayandığının kabul edilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3303 E. , 2021/3282 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/3303
Karar No : 2021/3282

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Kaymakamlığı
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli diş hekimi olarak görev yapmakta iken; … Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığına öğretim üyesi olarak atanması sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden davacı tarafından, sözleşmeli statüde çalıştığı döneme ilişkin olarak tarafına iş sonu tazminatı ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile iş sonu tazminatının başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 18/12/2019 tarih ve E:2018/3049, K:2019/10374 sayılı bozma kararına uyularak; 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da personelin bir ay önceden ihbar etmek şartıyla sözleşmeyi feshedebileceği hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, haklı bir nedenin varlığı halinde, tarafların sözleşmenin feshine ilişkin olarak bir ay önceden ihbar yükümlülüğünün bulunduğundan söz edilemeyeceği ve davacı, sözleşmeli diş hekimi olarak görev yapmakta iken … Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığına öğretim üyesi olarak atanması nedeniyle görevine başlama hususunda idarenin çizdiği sınırların dışına çıkamayacağından, yeni görevine başlayabilmesi için sözleşmesini feshetmesinin zorunlu ve bağlayıcı olması karşısında, sözleşme feshinin haklı bir nedene dayandığının kabul edilmesi gerektiği, bu durumda, davacının çalıştığı döneme ilişkin iş sonu tazminatının faiziyle birlikte hesaplanarak ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptaline; davacının işlem nedeniyle ödenmeyen iş sonu tazminatının idareye başvuru tarihi olan 28/04/2011 tarihinden itibaren işletilecek olan yasal faizi ile birlikte davalı idare tarafından hesaplanarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, sözleşmenin çalışanlar tarafından haklı gerekçe ile bildirimsiz olarak feshedileceğine dair yasal düzenleme bulunmadığı, mahkemelerin, idarenin takdir yetkisini kaldıracak şekilde karar veremeyeceği, davacının başka bir kuruma atanması nedeniyle hizmet akdini feshetmesinin haklı bir gerekçe olduğu, ancak bu durumun ihbar süresine uyulmamasının nedeni olamayacağı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle, dava konusu işlemin iptali ve işlem nedeniyle ödenmeyen iş sonu tazminatının idareye başvuru tarihi olan 28/04/2011 tarihinden itibaren işletilecek olan yasal faizi ile birlikte hesaplanarak davacıya ödenmesi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 10:13
YORUM EKLE