Mülki idare amiri atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Mülki idare amiri atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Mülki idare amiri atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Mülki idare amiri atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

9 Mart 2021 SALI

Resmî Gazete Sayı : 31418

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3593

Ekli “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

8 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Müşteşar, Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Bakan Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende “Mülkiye Müfettişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, İçişleri Müşavirleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (A) bendinde yer alan “(Vali yardımcısı ve hukuk işleri müdürlerinin)” ibaresi “(vali yardımcısı, hudut mülki idare amiri, hukuk işleri müdürü ve il hukuk müşavirlerinin)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğinin 8 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bir değerlendirme yılı içerisinde birden fazla değerlendirme amiri ile çalışılması halinde en fazla süre çalışılan amir, değerlendirme amiri olur. Meslek mensubunun değerlendirilebilmesi için en az 3 ay fiilen birlikte çalışılması zorunludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (b) bendinde geçen “Bakanlık Encümeninin teklifi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin madde başlığı “Vali Yardımcılığı ve Hudut Mülki İdare Amirliğine Atanma” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hudut mülki idare amirliğine atanmak için vali yardımcılığına atanma şartları aranır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 26 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“C. İl/ilçelerin sınıfında ya da coğrafi bölgesinde yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdikleri tarih itibariyle söz konusu il/ilçelerde görev yapanlar için uygulanmaz. Bunların coğrafi bölge ve grup hizmet süreleri, il/ilçenin değişiklikten önceki sınıfı ve coğrafi bölgesi esas alınarak değerlendirilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “Talep Formunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “e-İçişleri sistemi üzerinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“GECİÇİ MADDE 5- 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmakta iken bu Yönetmelik kapsamındaki diğer görevlere atanan veya görevlendirilen meslek mensuplarının diğer görevlerde geçirdikleri süreler 6 ncı sınıfta geçirilmiş sayılır. Bu madde, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre içinde uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek : IV EŞDEĞER GÖREV CETVELİ” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Grup

Hiz

No.

Grup

Hizmetinde

Geçecek

Yıl

Kaymakam

Vali Yardımcısı Hudut Mülki İdare Amiri

Hukuk İşleri Müdürü İl Hukuk Müşaviri

I

5 Yıl

I. Sınıf İlçe Kaymakamlığı

I. ve II. Sınıfll Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri

I. ve II. Sınıf 11 Hukuk İş.Md.lüğü İl Hukuk Müşaviri

Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Müşaviri Daire Başkanı

II

5 Yıl

II. Sınıf İlçe Kaymakamlığı

I. ve II. Sınıfll Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri

I. ve II. Sınıf İl Hukuk İş.Md.lüğü İl Hukuk Müşaviri

Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Müşaviri Daire Başkan

III

5 Yıl

III. Sınıf İlçe Kaymakamlığı

II. ve III. Sınıfll Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri

II. ve III. Sınıfll Hukuk İş.Md.lüğü İl Hukuk Müşaviri

Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Müşaviri Daire Başkam

IV

4 Yıl

IV. Sınıf İlçe Kaymaka mlığı

III. ve IV. Sınıfll Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri

III. ve IV. Sınıfll Hukuk İş.Md.lüğü Taşra Hukuk Müşaviri

Şube Müdürü

V

3 Yıl

V. Sınıf İlçe Kaymakamlığı

III. ve IV. Sınıf İl Vali Yardımcılığı Hudut Mülki İdare Amiri

III. ve IV. Sınıf İl Hukuk İş.Md.lüğü İl Hukuk Müşaviri

-

Grup

Dışı

2 Yıl

VI. Sınıf İlçe Kaymakamlığı

-

-

-

YORUM EKLE