Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği'nin Giriş sınavına katılma şartlarını düzenleyen 6. maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik sonrasında MSB Uzmanlığı sınavına katılacak adaylardan;

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre taban puan ve üzeri puan alarak, ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

- Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya mühendislik, mimarlık, eczacılık ile fen ve edebiyat fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

-Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan duyuruda belirtilen yabancı dil puanını almış olma,

-Teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren kadrolar için sınav ilanında Bakanlıkça belirlenen diğer şartları taşıma,

-  Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşıma,

şartları da aranacak.

Ayrıca, giriş sınavına katılacak adaylarda, kontenjan ayrılan fakültelerden mezun olmak şartıyla Bakanlıkça tespit edilecek KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban puanı almış olma şartı da  aranacak.

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan duyuruda belirtilen yabancı dil puanını almış olmak.

d) Teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren kadrolar için sınav ilanında Bakanlıkça belirlenen diğer şartları taşımak.”

“e) Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımak.”

“(2) Giriş sınavına katılacak adaylarda, kontenjan ayrılan fakültelerden mezun olmak şartıyla Bakanlıkça tespit edilecek KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban puanı almış olma şartı aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 35/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.


 

YORUM EKLE