MEB'den esnek çalışma yazısı

MEB'den esnek çalışma yazısı

MEB'den esnek çalışma yazısı

MEB'den esnek çalışma yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, esnek çalışmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yazı yayımladı.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16833931-903.99-24204757                                                                                                                                                                      14.04.2021

Konu : Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 14.04.2021 tarihli ve E-16833931-20-24186147 sayılı Makam Oluru.

14.04.2021 tarih ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 13 Nisan 2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Genelgesi uyarınca, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi ve Bakanlığımız personelinin sağlığının korunması için Bakanlık hizmetlerinin kesintiye uğratılmadan asgari personelle esnek çalışma yöntemleriyle yürütülmesi bakımından dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma ve idari izinlere ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanan 44Milli Eğitim Bakanlığı 2021/Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar ” ilgi Olur ile yürürlüğe konulmuş olup bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Ömer İNAN

Bakan a.

Genel Müdür

Ek: Millî Eğitim Bakanlığı 2021/Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar (3 sayfa)

Dağıtım:

-Merkez Teşkilatı Birimlerine -81 İl Valiliğine (İl Millî Eğitim Müdürlükleri)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2021/COVID-19 KAPSAMINDA ESNEK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kupsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Covid-19 salgını yayılımının en aza indirilmesi ve Bakanlığımız personelinin sağlığının korunması için Bakanlık hizmetlerinin kesintiye uğratılmadan asgari personelle esnek çalışma yöntemleriyle yürütülmesi bakımından, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma ve idari izinlere ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personeli kapsar.

Bu Usul ve Esaslar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan yöneticiler hariç olmak üzere, yönetici pozisyonunda görev yapanlar hakkında uygulanmaz. Ancak üst yönetici, gerekli durumlarda alt yönetici pozisyonlarında görev yapanlar hakkında gerekli tedbirleri alır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 13.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Birim amiri: Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapan hizmet biriminin genel müdürünü veya başkanını,

ç) Covid-19: Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen salgını,

Dönüşümlü çalışma: Birimlerde ve alt birimlerde yürütülen hizmetlerin zafiyete uğratılmadan asgari personel ile yerine getirilmesini ve bir kısım personelin dönüşümlü olarak idari izinli sayılmasını,

Eğitim kurumu müdürü: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumlarının müdürünü,

0 Esnek çalışma: Dönüşümlü ya da uzaktan çalışmayı,

Millî eğitim müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

ğ) Millî eğitim müdürü: İl/ilçe millî eğitim müdürünü,

h) Uzaktan çalışma: Bakanlık personelinin Covid-19 salgını süresince ikamet noktasından Bakanlık hizmetlerini yerine getirmek adına bilişim ve iletişim sistemleri vasıtasıyla çalışmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dönüşümlü Çalışma, Uzaktan Çalışma ve İdari İzinlere İlişkin Hükümler

Dönüşümlü çalışına

MADDE 5- (1) Bakanlık hizmetleri, 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ve bu konuda başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar asgari personel ile dönüşümlü olarak yürütülür. Dönüşümlü çalışma planı, konu hakkında diğer genelgeler ve düzenleyici işlemler dikkate alınarak Bakanlığın merkez teşkilatında birim amirinin koordinesinde daire başkanı tarafından; illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından belirlenir.

(2) Belirlenen dönüşümlü çalışma programı, ilgili personele iletişim ve bilişim kanalları yoluyla iletilir.

(3) Dönüşümlü çalışma kapsamında idari izinli sayılan personel, görev mahalli dışına çıkmasını gerektiren mücbir bir sebebin ortaya çıkması hâlinde, genel hükümlere göre yıllık izin veya mazeret izninden yararlandırılabilir.

(4) Merkez teşkilatında Bakan, bakan yardımcıları ve bağlı birim amirleri hakkında; bakan yardımcıları, bağlı birim amirleri hakkında; birim amirleri, daire başkanları hakkında gerekli tedbirleri alabilir.

Uzaktan çalışma

MADDE 6- (1) Uzaktan çalışma ile ilgili olarak kullanılacak iletişim ve bilişim kanalları belirlenerek personele bildirilir. Uzaktan çalışma kapsamındaki personel, gerekli iletişim ve bilişim kanallarını sürekli açık tutmakla yükümlüdür.

(2) Uzaktan çalışma yönteminin uygulanmasında, bilişim güvenliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatında öngörülen her türlü tedbir ilgili birim tarafından alınır ve personel tarafından uygulanır. Uzaktan çalışmaya ilişkin bilişim ve iletişim engelleri, ilgili birim veya birimler tarafından bilişim güvenliği önlemleri de dikkate alınarak kesintiye uğratılmadan ve uzaktan çalışmaya elverişli olarak yeniden düzenlenir.

(3) Covid-19 salgını nedeniyle idari izinli sayılan personel, ilgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilir.

(4) Ulusal ve uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli- görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilir.

İdari izin

MADDE 7- (1 )Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,

Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,

Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ç) Süt izni kullananlar,

On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,

Engelli çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşidi ve Son Hükümler

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar

MADDE 8- (1) Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır.

(2) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, doküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmî e-posta adreslerini sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir duaımda tutmakla yükümlüdür.

(3) Covid-19 salgınına ait herhangi bir semptom taşıdığı sağlık kuruluşları tarafından tespit edilenler ile temaslı personel. Sağlık Bakanlığının açıklamaları çerçevesinde durumları değerlendirilir.

(4) Bakanlık kadrolarında sağlık, güvenlik ve sivil savunma alanlarında görev yapan personel ile ilgili olarak bu Usul ve Esaslar dışında da tedbirler alınabilir.

(5) Eşi Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin uzaktan çalışına kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

(6) Yurt dışı teşkilatında bulunan personel, bağlı bulunduğu büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluk tarafından alınan tedbirlere uymakla yükümlüdür.

(7) Bakanlık personeli, ilgili kamu kurumlarının Covid-19 salgınına yönelik açıklamalarında belirtilen tedbirlere uymakla yükümlüdür.

(8) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamaz.

(9) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıktan anda görevlerine dönmek zorundadır.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklıdır.

Hiikünı bulunmayan hâller

MADDE 9-(l)Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE IO-(l)Bu Usul ve Esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (l)Bu Usul ve Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.

YORUM EKLE