Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle Yönetmelik hükümleri  Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçiş sonrası yapılan düzenlemelerle uyumlu hale getirildi.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3304

Ekli “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 mcı maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince karar verilmiştir.

15 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (f) bendine” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (g) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığını” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak kamu idarelerinin savunma, güvenlik ve istihbarat hizmetlerinde kullandığı taşınmazlardan, ilgili idarelerce belirlenenlerin cins tashihleri yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE