EGM'de okutulacak ders ücretlerine ilişkin karar

EGM'de okutulacak ders ücretlerine ilişkin karar

EGM'de okutulacak ders ücretlerine ilişkin karar

 

Karar Sayısı: 3464

Ekli “Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumlan ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 25 inci ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HER DERECE VE TÜRDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLAR! İLE HİZMET İÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 13/11/2006 tarihli ve 2006/11239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumlan ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiş, “okutman, uzman,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (o) bendinde yer alan “6 ay” ibaresi “4 ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Genel Müdürlüğe bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kuramlarına alınacak öğrencilere ve çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik oluşturulan müracaat kabul komisyonu, ön sağlık kontrolü komisyonu, fiziki yeterlilik sınav komisyonu, mülakat sınav komisyonu, soru hazırlama komisyonu, soru denetleme komisyonu, soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu, yazılı sınav komisyonu, sözlü sınav komisyonu, merkezi sınav komisyonu, sınav değerlendirme komisyonu, soru basım komisyonu ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliği uyannca sağlık raporlanm değerlendiren sağlık komisyonu üyelerine, sınavlara ilişkin soruların veya optik cevap kâğıtlarının basım işlerinde görevlendirilenlere, sınavlarda fiilen görev alan gözetmenlere ve sınav evraklarının dağıtım ve toplanmasında fiilen görev alanlara, bir ayda 10 günü geçmemek üzere fiilen görev yapılan her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel ve komisyon sayısı, sınavın türü ile sınava girecek kişi sayısına göre Genel Müdürlük veya valilik onayı ile tespit edilir. Gerekli hallerde söz konusu onay, eğitim ve öğretim kurumunun bağlı bulunduğu başkanlık veya müdürlük makamından da almabilir. Almacak onayda personelin sicili, adı, soyadı, unvanı ve yapacağı görev belirtilir.

(6) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanun uyannca yürürlüğe konulan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarmca özel güvenlik temel eğitimini veya yenileme eğitimini tamamlayanlara yönelik olarak yapılacak sınavlar için Genel Müdürlükte oluşturulan merkezi smav komisyonu, sınav yerleştirme komisyonu, soru bankası oluşturma komisyonu, soru bankası değerlendirme komisyonu, optik cevap kağıtlannı basım komisyonu, sınav sorularını basım komisyonu, smav değerlendirme komisyonu, smav sonuçlarına itirazlan değerlendirme komisyonu üyelerine, görev hayvanları sınavlannın yapılmasında Bakanlıkça oluşturulan komisyonlarda ve özel güvenlik görevlilerine yönelik yapılan eğitimlerde görev alanlara, valiliklerde oluşturulan yazılı smav komisyonu ve uygulamalı smav komisyonu üyelerine, söz konusu sınavlarda fiilen görev alan gözetmenlere, smav evraklarım dağıtım ve toplamada fiilen görev alanlara, bir ayda 10 günü geçmemek üzere, fiilen görev yapılan her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel; sınava girecek kişi sayısı, sınavın yapılacağı yer, sınavın içeriği ve niteliğine bağlı olarak Genel Müdürlük veya valilik onayıyla tespit edilir. Almacak onayda personelin sicili, adı, soyadı, unvanı ve yapacağı görev belirtilir.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakam yürütür.

YORUM EKLE