Devlet Denetleme Kurulu'na yeni yetkiler verildi

Devlet Denetleme Kurulu'na yeni yetkiler verildi

Devlet Denetleme Kurulu'na yeni yetkiler verildi

Devlet Denetleme Kurulu'na yeni yetkiler verildi

Devlet Denetleme Kurulu'na yeni yetkiler verildi

Devlet Denetleme Kurulu'na yeni yetkiler verildi

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu'na yeni yetkiler verildi. Devlet Denetleme Kurulu, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı demekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde denetim yapabilecek.

Devlet Denetleme Kurulunun  grup başkanı ve denetçileri denetim görevi mucibince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarınA haiz olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

DEVLET DENETLEME KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 82

MADDE 1- 5 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı demekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde,”

MADDE 2- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “demeklerle vakıflarda” ibaresi “demeklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Grup başkanı ve denetçiler denetim görevi mucibince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir.”

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE