Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme hükümleri

2022 2023 yıllarında uygulanacak Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme hükümleri

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme hükümleri

2022 2023 yıllarında uygulanacak Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme hükümleri 

Seyahat kartı

MADDE 1- (1) Gelir idaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kürümü Başkanlığında görev yapan personelden kadro unvanları 6245 .sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verilir.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 2- (1) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek Üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş kafi tutarında fazla çalışına ücreti Ödenir.

Emanet memurlarının  iş riski zammı

MADDE 3- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde emanet memuru kadrolarında bulunanlar İçin öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak uygulanır.

İcra memurlarını- tazminatı

MADDE 4- (1) İcra memuru kadrolarında bulunanların 17/40006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarma 15 puan ilave edilin

Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti

MADDE S- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan “%10'unu5 ibaresi “%30’unu” olarak uygulanır.

Devlet Arşivleri  Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatı

MADDE(1)657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre dereceleri İtibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

Zabıt katibi ve mübaşirlerin tazminat ve ek ödemesi

MADDE 7- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre mübaşir kadrolarında bulunanlar ile zabıt katibi kadrolarında bulunanlardan 5 ve daha alt derecelerden aylık alanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir,

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Mübaşir unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 7 puan ilave edilir.

İl nufus ve vatandaşlık müdürlerinin ek ödemesi

MADDE 8- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre il nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Sosyal Güvenlik kurumu il  müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 9- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının SOO’sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi anılan Başkanlığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlen ir. İş yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat suresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye söz konusu Başkanlık yetkilidir.

Vergi dairesi müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 10- (1) Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yöğünluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ite sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek özere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak, kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %20’sîni geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Gelir İdaresi Başkanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlen», İş yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkrarım uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye anılan Başkanlık yetkilidir.

Toplu taşıma

MADDE 11- (1) Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

Bazı uzmanların  tazminattan yararlandırılması

MADDE 12- (1) 657 sayılı Kanünun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kuruta Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan İlave edilir.

Eczacıların sözleşme ücreti

MADDE 13- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında 657 saydı Karomun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca eczacı unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen personelin sözleşmelerinde yer alan sözleşme ücretleri %25 artımlı ödenir.

Veznedarların mali  sorumluluk zammı

MADDE 14 • (1) Veznedar unvanlı kadrolarda bulunanlar 17.4 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre ilave 700 puan mali sorumluluk zammı Ödenir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 15- (l) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılmadı için mesaj saatleri  dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kânununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir

Servis hizmeti

MADDE 16- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan- personele işe geliş gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamaması durumunda, bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli Ödenir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

MADDE 17- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca  yapılan ek ödeme döner sermaye bütçesinden yapılır,

Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %45’ini, kısmen karşılananlara %30’unu, bunların dışında kalanlara %15’ini geçmemek üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre her ay Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden havacılık tazminatı ödenir.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından döner sermaye bütçesine gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

Yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışına ücretleri

MADDE 18- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretini» dört katı, dini bayram günlerinde ise dört katı esas alınır.

Yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin fazla çalışma ücretleri

MADDE 19- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli pozisyon unvanında istihdam edilen sözleşmeli personel de yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveli ile 18 inci madde uyarınca memurlara ödenmekte olan Ma çalışma ücretinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

Müsabaka görevlendirme ücretleri

MADDE 20- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında bulunanlardan 23 7 2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar çerçevesinde görev yapanlara ödenecek ücretlere esas gösterge rakamlar! M50 artırımlı uygulanır.

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığında sözleşmeli personel pozisyonlarında bulananlar da birinci fıkra hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

112: Acil çağrı  merkezlerinde görevli Çağrı Karşılama  Personelinin ek Ödemesi

MADDE 2'1- (1) 112 Acil Çağrı  Merkezlerinde Çağrı Karşılama- Personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları eködeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

Nöbet ücreti

MADDE 22- (1) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 54 üncü maddesi çerçevesinde nöbet tutan hakim veya savcılarla birlikte normal mesai saatleri dışında kesintisiz en az 5 saat fiilen çalışanlara, bu Şekilde çalıştıklan ter gün için 125 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında nöbet ücreti ödenir. Bu kapsamda nöbet ücreti verilenlere aynı süreler için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesi uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu maddeye göre her ay en fazla 10 gün için ödeme yapılabilir.

Yurt personelinin tazminatı ve ek ödemesi

MADDE 23- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim memuru unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurianna Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (İli) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir,

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli unvanlı pozisyonlarda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta olduktan ek Ödeme oralarına 10 puan ilave edilir.

Adalet hizmetleri tazminatı

MADDE 24 (I) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ite yürürlüğe konulan Devlet Memurlarıan  ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “F-Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünde yer alan oranlar; Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırımlı uygulanır.

Emniyet sivil personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 25- (İ) Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına dâhil kadrolarda bulunan Devlet memurlarına  mesai saatleri dışında fiilen yapılan çatışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve Yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına dâhil
toplam Devlet memura sayısının %20’sini geçemez.

MSB sivil personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 26- (1) Milli Savunma Bakanlığı ile Bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kuramların kadrolarında yer alan Devlet memurlarına  mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, ilgili kurumun toplanı Devlet memura sayısının %20*sini geçemez.

YORUM EKLE