Bazı kurumların teşkilat yapısında değişiklik yapıldı

Bazı kurumların teşkilat yapısında değişiklik yapıldı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

Bazı kurumların teşkilat yapısında değişiklik yapıldı

Bazı kurumların teşkilat yapısında değişiklik yapıldı

Yapılan değişiklikler şu şekilde 

-Kararnamenin Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısını düzenleyen kısmında değişklik yapıldı. Dışişleri Bakanlığının Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğüne dönüştürüldü. Bakanlıkta Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü isminde iki yeni Genel Müdürlük kuruldu. Oluşturulan Genel Müdürlüklerin görevleri belirlendi.

-Kararnamenin Gençlik ve Spor Bakanlığını düzenleyen kısmına yeni bir madde eklendi. Eklenen madde "olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme" başlığı taşımakta olup, olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme ile ilgili düzenleme yapıldı.

-İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatını düzenleyen 271 inci maddesinde değişiklik yapıldı. Bakanlık taşra teşkilatmda hudut mülki idare amiri istihdam edilebilmesine olanak tanındı. Hudut mülki idare amiri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca vali yardımcısına denk olmasına karar verildi. Ayrıca,  il mahalli idareler müdürlüğü kadrosu kaldırılarak, bu kadronun görevi yürütmek üzere ve aynı özlük haklarına sahip il denetim müdürlüğü kadrosu ihdas edildi.

-Milli Eğitim Bakanlığında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlıkları kaldırılarak yerlerine aynı isimlerde Genel Müdürlükleri kuruldu.

-Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısını düzenleyen 337 maddesinde değişiklik yapıldı. Böylece MSB'nin yurtdışı teşilatı açma imkanı getirildi. Bakanlığın hizmet birimlerinde de değişiklik yapıldı. Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı kaldrılarak Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü kurularak görev ve yetkileri belirlendi. Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile ilgili düzenleme yapıldı; Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı istihdam etme imkanı tanındı.

- Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün görev yetkilerini düzenleyen 417 inci maddesinde değişiklik yapıldı.

-Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini düzenleyen 446 ıncı maddesinde değişiklik yapıldı. 

-Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin görev ve yetkilerinde değişiklik yapıldı. Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'na İstanbul Finans Merkezi projesinin tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılması görevi verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 70

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“1) Personel Genel Müdürlüğü,”

“n) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 132 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 143/A- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Bakanlığın insan kaynaklan politikasını oluşturmak, uzmanlık, kadro, unvan, kıdem ve benzeri kıstasların analizleri doğrultusunda insan kaynağı planlamasını yapmak, Bakanlık kadrolarının dağıtımı, tahsisi, tenkisi ve kadro verimliliği konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak,

Nitelikli insan kaynağım tespit etmek ve kuruma kazandırmak başta olmak üzere yetenek yönetimi sistemini kurmak ve uygulamak,

Liyakat temelli ölçümler ve insan kaynağı planlamasına göre atama, nakil, terfi, yurtiçi, yurtdışı görevlendirmeleri ve yedeklemeyi yapmak üzere kariyer yönetimi sistemini kurmak,

ç) Performans ve ödül yönetim sistemini kurmak ve uygulamak,

Personelin özlük işlemlerini yürütmek,

İnsan kaynakları süreçlerinin yönetildiği ve izlendiği çevrimiçi sistemi kurmak,

Bakanlık Komisyonunun raportörlüğünü yapmak,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 143/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 143/C- (1) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Merkez ve yurtdışı teşkilatında kullanılmak üzere gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili işleri yürütmek,

Merkez ve yurtdışı teşkilatında ihtiyaç duyulan arazinin ve binaların kiralanması ve satın alınması ile bina inşası ve büyük onarımlarıyla ilgili işleri yürütmek,

Bina ve tesis yönetimi, güvenliği, temizliği, aydınlatması, ısıtması, bakımı, onanmı ile taşıma işlerini yürütmek,

ç) Yurtiçindeki ve yurtdışmdaki lojmanlar ile sosyal tesislerin kurulması, yönetimi ve bakımı ile ilgili işleri yürütmek,

Kargoların sevkiyatım sağlamak ve bunlara dair yazışmaları yürütmek,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MADDE 143/Ç- (1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Merkez ile yurtdışı teşkilatı arasındaki haberleşmeyi yürütmek,

Gelen ve giden haberleşme evrakının kayıt, tasnif ve dağıtımım sağlamak,

Bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek, merkez ve yurtdışı teşkilatında bilişim ağının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

ç) Haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak düzenli şekilde eğitim almalarım sağlamak,

Siber güvenlik alanında Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatında gerekli Önlemleri almak, siber güvenlikle ilgili çalışmalar yapmak,

Merkez ile yurtdışı teşkilatı arasında mevcut haberleşme sistemi üzerinden yapılması uygun görülmeyen yazışmaları periyodik diplomatik kuryeler göndermek suretiyle ulaştırmak ve bunlara dair yazışmaları yürütmek,

Dijital teknolojiler, dijital diplomasi, yapay zekâ, büyük veri alanlarında dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve Bakanlığın görev alanına giren konular itibarıyla bunlara ilişkin altyapı, yazılım ve donanım çalışmalarım yapmak,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 216 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme

MADDE 216/A- (1) Bakanlık tarafından, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8000 sporcu yetiştirilir.

Yetiştirilecek sporculara! sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarım geçmemek üzere; yaş gruplan, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle, her ay harçlık ödenir. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katma kadar artırılabilir. Bu giderler yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 271 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Bakanlık taşra teşkilatmda hudut mülki idare amiri istihdam edilebilir. Hudut mülki idare amiri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer Özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca vali yardımcısına denktir.

(3) Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak mahalli idarelere ait iş ve işlemleri taşrada yürütmek üzere görev yapan idare ve denetim müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca il mahalli idareler müdürüne denktir.”

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altmcı Kısmının Sekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan İl Mahalli İdareler Müdürü unvanlı kadrolar İdare ve Denetim Müdürü şeklinde değiştirilmiştir.

(2) İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatmda İl Mahalli İdareler Müdürü kadrolarında bulunanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadro dereceleriyle durumlarına uygun İdare ve Denetim Müdürü kadrolanna başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 303 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirtilmiş ve mevcut (ö) ve (p) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“m) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,

n) İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü,”

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 318 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bakanlığa ait öğretmenevi ve akşam sanat okulu, misafirhane ve benzeri sosyal tesislere ilişkin usul ve esasları belirleyerek her türlü iş ve işlemleri yürütmek,”

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 318 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

MADDE 318/A- (1) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

Bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacım karşılamak ve işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerim yürütmek,

Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları, bilişim sistemleri (MEBBİS), e-okul uygulamaları ile yapay zekâ, büyük veri ve makine öğrenmesi konusundaki çalışmaları yürütmek,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarım sağlamak,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü

MADDE 318/B- (1) İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işleri ile bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarım yürütmek,

Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamak,

ç) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü tesis ve hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan okul ve eğitim yerleşkesi, sosyal donatı gibi eğitim tesislerini, Hâzinenin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında ve/veya bedeli Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, kiralamak, satın almak, yapmak, yaptırmak veya düzenlenen protokoller çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan yaptırmak ve bu amaçla yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,

Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek,

Kamu kurumlan arasında taşınmaz ve aynî hak devri ile Bakanlığa yapılacak taşınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri,

teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarım yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 322 nci ve 323 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 337 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 337- (1) Milli Savunma Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.”

MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (1) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“i) Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü,”

MADDE 14- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339/C maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Bakanlık Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Vizyonunu oluşturmak, KBRN Savunma Stratejik Planlarım hazırlamak, milli KBRN savunma ürünlerinin geliştirilmesi, test ve sertifikasyon merkezinin kurulması ve işletilmesi, altyapı ve eğitim için çalışmalar yapmak,”

MADDE 15- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339/F maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 339/F- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlarında görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordine ederek yürütmek,

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki sivil personele ilişkin işlemleri yürütmek,

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama işlemlerini ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamak, hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim ile ilgili eğitimleri planlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünün personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerini yürütmek,

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlarda görevli personelin ilgili mevzuatı çerçevesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini yürütmek,

Akıllı kart sistemi ile ilgili işlemleri yürütmek,

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde subay ve astsubayların açığa alma işlemlerini yürütmek,

Bakanlığın yurtdışı teşkilatı kadrolarına personel seçilmesi, atanması ve yurtdışı geçici görevlere personel seçilmesi ve görevlendirilmesi işlemlerini ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

ı) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile Milli Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünün kuruluş, teşkilat ve kadro konularındaki çalışmalarım yürütmek,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339/G maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 339/G- (1) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Milli savunma politikasımn oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,

Yurtdışı ikili resmi ziyaretler ile yurtdışmdan gelen ziyaretçilere ilişkin işlemleri yürütmek,

İkili ve/veya çok taraflı uluslararası anlaşmaların yapılması çalışmalarım yürütmek,

ç) NATO bünyesindeki çalışmaları değerlendirmek, takip etmek ve ilgili Bakanlık birimleri ve kuramlarla koordinasyonu sağlamak,

Katılım sağlanan çok taraflı güvenlik toplantılarına ve konferanslarına yönelik işlemleri yürütmek,

Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) ve Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) süreci gibi uluslararası kuruluşları kapsayan siyasi/askeri faaliyetlere ilişkin işlemleri yürütmek,

Yümtülen/yürütülecek harekât ve istihbarat faaliyetleri ile ilgili konularda Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bakanlıklar arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlık yapmak,

ğ) Afet ve acil durum ile ilgili konularda Bakanlığa bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu ile Bakanlığın diğer bakanlıklarla koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak,

Bakanlık yurtdışı teşkilatı kadrolarına atanan personelin görev ve sorumluluklarım, ilgili makamlarla ilişkilerini ve çalışma usullerini belirlemek, takip ve koordinasyonunu sağlamak,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 17- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339/1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü

MADDE 339/î- (1) Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

îlgili mevzuat uyarmca savunma sanayi güvenliği faaliyetlerim yürütmek,

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ikmal maddelerinin kodlandırma faaliyetlerini yürütmek,

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarları (IDEF) dâhil yurtiçi/yurtdışı fuarlara katılımı planlamak, fuarların kapsamına ilişkin inceleme programlan hazırlamak ve fuarlara katılmak,

ç) Araştırma-Geliştirme ve teknoloji yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacım karşılamak amacıyla sözleşmeye bağlanan; silah, mühimmat, roket, füze, araç, makine ve teçhizata ait teknik süreçleri yönetmek, ürün ve üretim hattı kalifıkasyonu yapmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı çerçevesinde tedarik edilecek olan ortak ihtiyaç malzemeleri ile modernizasyon projelerine ait teknik şartname faaliyetlerim yürütmek,

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara ait olan atış alanı, test ekipmanları tahsisi ve personel görevlendirilmesi ile test ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,

NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG) ve Müttefik Yayınlar (AP) hakkında görüş oluşturmak, ilgili koordinatör makama bildirmek,

ğ) NATO Ulusal Silahlanma Yöneticileri Konferansı (CNAD) kapsamında Ulusal Silahlanma Direktörlüğü sekretaryasım yapmak,

Türk Standardlan Enstitüsü tarafından hazırlanan standart taslakları hakkında Bakanlık görüşünü oluşturmak,

ı) On Yıllık Temin ve Tedarik Programım (OYTEP) ilgili birimlerle koordine ederek hazırlamak ve bu kapsamdaki faaliyetleri yürütmek,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 18- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 340 mcı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşkilatının” ibaresi “teşkilatı ve” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut ikinci fıkrasında yer alan “müfettişlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve müfettiş yardımcılarının” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Teftiş Kurulu Başkanlığında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarmca müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir.”

MADDE 19- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 343/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 348 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yurtdışı teşkilatı

MADDE 348/A- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.”

MADDE 21- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Entegre idare ve kontrol sistemini işletmek,”

MADDE 22- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“j) Salgın hastalık ve doğal afet dönemlerinde yaşanan ekonomik durgunlukların ticari işletmeler üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla teşvik ve destekler vermek,”

MADDE 23- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/Ç maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanlığı:

Bankacılık sektörü ile bankacılık dışı finansal sektör verilerini temin etmek ve bu verileri farklı periyotlar için analiz ederek elde edilen sonuçları Cumhurbaşkanına raporlamak.

Türkiye’de finansal sektörün genel durumu ile ilgili raporlar hazırlamak ve Cumhurbaşkanına sunmak.

Ulusal ve uluslararası finansal hareketleri izlemek ve bunların etkilerini analiz etmek, güncel ekonomik ve finansal gelişmeleri Cumhurbaşkanına raporlamak.

Türkiye’nin finansal yapısı ile ilgili analizler yapmak, stratejiler geliştirmek ve finansal yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu tespit etmek, raporlamak ve güçlendirmeye yönelik stratejiler geliştirmek.

Yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalar yapmak.

Finansal teknolojiler alanının geliştirilmesi yönünde stratejiler belirlemek, bu stratejiler kapsamında alman kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak.

Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Katılım Finans Dairesi Başkanlığı:

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alman kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak.

Katılım finansın geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak.

Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bu faaliyetleri desteklemek.

Kati İmi finans alanında Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapmak.

Katılım finans alanında yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

“1) İstanbul’un küresel bir finans merkezi olmasını sağlayacak strateji ve politikalar geliştirmek, bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını koordine ederek strateji ve politikaların uygulanmasını takip etmek.

İstanbul Finans Merkezi projesinin tamamlanmasını, faaliyete geçmesini ve Cumhurbaşkanının belirlediği hedefler doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere yürütme ve koordinasyon görevini yerine getirmek.”

MADDE 24- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 25- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı Cetvelde yer alan “VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR” satırı, “VALİ YARDIMCILARI, HUDUT MÜLKİ İDARE AMİRLERİ VE KAYMAKAMLAR” şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

Dışişleri Bakanlığında kaldırılan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdlir ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığında Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

Milli Savunma Bakanlığında Teknik Hizmetler Dairesi Başkanımn görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.

MADDE 26- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KURUMU : MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GIH

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1

1

GIH

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı

1

1

TOPLAM

2

KURUMU : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Teknik Hizmetler Dairesi Başkam

1

1

TOPLAM

1

KURUMU : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Genel Müdür

1

3

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

2

TOPLAM

5

KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

MİAH

Hudut Mülki İdare Amiri

1

11

TOPLAM

11

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI ; MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Bilgi İşlem Genel Müdürü

1

1

GİH

İnşaat ve Emlak Genel Müdürü

1

1

TOPLAM

2

KURUMU : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Genel Müdür

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

8

GİH

Daire Başkanı

1

4

TOPLAM

13

YORUM EKLE