Asgari ücretliden gelir ve damga vergisi alınmaması için kanun teklifi hazırlandı

Asgari ücretliden gelir ve damga vergisi alınmaması için kanun teklifi hazırlandı

Asgari ücretliden gelir ve damga vergisi alınmaması için kanun teklifi hazırlandı

Asgari ücretliden gelir ve damga vergisi alınmaması için kanun teklifi hazırlandı

2022 yılında uygulanacak asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmaması yönünde anlaşmaya varılmıştı. Bu kapsamda, asgari ücretlilerin damga ve gelir vergisinden istisna tutulması için kanun teklifi hazırlanarak meclise sunuldu. 

Teklifin genel gerekçesi, maddelerinin gerekçesi ile tasarı maddeleri aşağıda yer almaktadır.

GENEL GEREKÇE

Gelir Vergisi Kanununda ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde tevkifat usulü ana kural olarak belirlenmiş ve yüksek ücretler ayrıca beyana tabi tutulmuştur. Kanunda ücretlerin vergilendirilmesinde genel tarifede belirlenmiş dilim aralıkları ayrıştırılmış ve daha yüksek dilimler belirlenerek vergi oran artışlarından ücretlilerin daha az etkilenmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Kanunda muhtelif istisnalar sağlanmış ve asgari ücretin brüt tutarı esas alınmak suretiyle ücretlinin medeni durumu ile çocuk sayısı dikkate alınarak asgari geçim indirimi müessesesi getirilmiştir.

Hernekadar ücretlilerin vergilendirilme esası diğer gelir unsurlarına göre daha avantajlı olsa da asgari ücret üzerinde hâlihazırda yıllık ortalama yüzde 3,25 vergi yükü bulunmaktadır.

Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla, asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır.

Ayrıca, brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari ücretin net tutarının altında kalmaması amacıyla ilave asgari geçim indirimi getirilmektedir.

Yapılan bu düzenlemelere uyumlu olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.

Diğer taraftan, Dünya nüfusunun hızla artmasının yanı sıra üretimde meydana gelen artışa bağlı olarak enerji ihtiyacı kısıtlı kaynaklarla karşılanmaktadır. Güneş enerjisinin de yer aldığı yenilenebilir enerji kaynakları son dönemde gerek karbondioksit salınımlarım azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, gerekse dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları nedeniyle oldukça önemlidir. Bu kapsamda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kW (10 kW dâhil) olması şartının 20 kW (20 kW dâhil) olarak değiştirilmesi amacıyla değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca Teklifle, Katma Değer Vergisi Kanununda ve diğer bazı kanunlarda da değişiklik ve yeni hükümler ihdas edilmektedir.

Savunma sanayi sektöründe ihtiyaçlar her geçen gün değişim ve gelişim göstermektedir. Bu doğrultuda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sınırlı sayıda ihtiyaç için tanınan istisnanın, Savunma Sanayii Başkanlığı için kapsamının genişletilmesi ile, Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri Başkanlıkça onaylanan teslim ve hizmetlerin istisna kapsamına alınması sağlanmaktadır.

Son dönemde, doğal gaz fiyatlarında, dünya genelindeki makroekonomik gelişmeler ve mevsimsel sebeplerden dolayı öngörülemeyen artışlar meydana gelmiştir. Covid-19'un neden olduğu kısıtlamaların esnetilmesi sonrasında yaşanan talep artışı, arz kısıtları ve iklimsel nedenler söz konusu artışların nedenlerinden bazılarıdır. Doğal gazın yurt içi satış fiyatı seviyesi, alım maliyetlerinin yanı sıra piyasa koşulları, başta hane halkı olmak üzere tüketicilerin korunması, fiyat istikrarı ile hizmeti veren kamu işletmesinin fınansal görünümü de dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte; gerekli fiyat artışı kısmi olarak yansıtılabilmektedir. Bu durum ise BOTAŞ’ın fınansal durumunu olumsuz etkilemekte ve nakit yönetimini zorlaştırmaktadır. Yapılan düzenleme ile BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının. Hâzineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkini amaçlanmaktadır.

Teklif ile, 5018 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınarak, bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan; Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de güvenli elektronik imza ile düzenlenebilmesine imkan tanınmaktadır.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, taşıma birlik ve kooperatiflerine yapılan destek ödemelerine benzer nitelikte, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanınmaktadır.

Kamu üniversite hastanelerinin fınansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla, kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının 2021 yılında verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Yapılan düzenleme ile vergiden muaf esnafa ilişkin hükümlerin yer aldığı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde değişiklik yapılmakta, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son kaynak tedarik şirketine satılması durumundaki muafiyet şartlarının düzenlendiği mezkûr bentteki üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW (10 kW dâhil) olması şartı, 20 kW (20 kW dâhil) olarak yeniden belirlenmektedir.

MADDE 2- Yapılan düzenleme ile hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabından, ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde sayılan istisna ücretler, damga vergisinden de istisna olduğundan Damga Vergisi Kanununda ayrıca bir değişiklik yapılmamıştır. Böylece asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

MADDE 3- Asgari ücretin vergilendirilmesinde yapılan değişiklikle asgari ücretli olarak çalışanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmek suretiyle asgari ücretleri üzerinden gelir ve damga vergisi alınmaması sağlanmıştır. Maddeyle, asgari ücretin üzerinde ücret alması nedeniyle anılan istisnadan faydalanamayanlardan, ücretleri asgari ücretliye ödenen net ücretin altına düşen çalışanlara, aradaki farkın çalışanın asgari geçim indirimine ilave edilmesi suretiyle ödenmesi ve bu sayede net ücretlerinin asgari ücretin altına düşmemesi sağlanmaktadır.

MADDE 4- Gelir Vergisi Kanununda gerçek ücret üzerinden vergilendirilmeyen örneğin: basit usule tabi gelir vergisi mükellefinin yanında çalışan hizmet erbabının ücretlerinin vergileme usulüne ilişkin hükümler kaldırılmaktadır. Esasen bu usulde asgari ücret verginin hesaplanmasında baz olarak kullanılmaktadır. Asgari ücretlilerin ücretlerinin vergiden istisna edilmesi sebebiyle diğer ücretlilerin ücretlerinin de tüm ücretliler gibi değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Diğer ücret kapsamında vergilendirme usulü kaldırıldığından düzenlemeye paralel olarak 193 sayılı Kanunda yer alan diğer ücretlilere ilişkin maddelerde gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

MADDE 5- Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı olarak yapılandırıldığından Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi söz konusu kurumların bu yapılarına uygun olarak değiştirilmekte ve ayrıca bentte yapılan değişiklik ile Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri Başkanlıkça onaylanan teslim ve hizmetlerin istisna kapsamına alınması sağlanmaktadır.

MADDE 6- Enerji kaynaklarının fiyatları tamamen uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Uluslararası piyasalarda belirlenen bu fiyatlar ise yurt içinde satılan doğal gazın satış fiyatları için önemli bir maliyet unsuru olabilmektedir.

Son dönemde, doğal gaz fiyatlarında, dünya genelindeki makroekonomik gelişmeler ve mevsimsel sebeplerden dolayı öngörülemeyen artışlar meydana gelmiştir. Covid-19'un neden olduğu kısıtlamaların esnetilmesi sonrasında yaşanan talep artışı, arz kısıtları ve iklimsel nedenler söz konusu artışların nedenlerinden bazılarıdır.

Doğal gazın yurt içi satış fiyatı seviyesi, alım maliyetlerinin yanı sıra piyasa koşulları, başta hane halkı olmak üzere tüketicilerin korunması, fiyat istikrarı ile hizmeti veren kamu işletmesinin fınansal görünümü de dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte; gerekli fiyat artışı kısmi olarak yansıtılabilmektedir. Bu durum ise BOTAŞ'ın fınansal durumunu olumsuz etkilemekte ve nakit yönetimini zorlaştırmaktadır.

Yapılan düzenleme ile BOT AŞ’m nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen Şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, Hâzineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkini amaçlanmaktadır.

MADDE 7- 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi gereğince özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda gelir fazlası karşılığı ilgili idare bütçelerine ödenek eklenebilmektedir. Bu uygulama ile benzer şekilde madde ile; 5018 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınmaktadır. Söz konusu madde ile bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi amaçlanmaktadır. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, bütçe kanununda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılmaktadır.

MADDE 8- 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle kefalet senetlerinin de anılan Kanun kapsamında düzenlenen ihalelerde kullanılmasına imkan sağlanmıştır. Madde ile; Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de elektronik imzalı olarak düzenlenebilmesi sağlanmaktadır. Değişiklikle birlikte bu kefalet senetlerinin elektronik ihalelerde kullanılabilecek olmasının yanı sıra, elektronik ortamda düzenlenen senetler sayesinde kağıt israfının dolayısıyla ülke doğal kaynaklarının yersiz kullanımının önüne geçilmesi de amaçlanmaktadır.

MADDE 9-5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin, taşıma birlik veya kooperatiflerine gelir desteği ödemesi yapabileceği hüküm altına alınmıştır. Gelir desteğinden, büyükşehir belediyesinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek kişiler yararlanamamaktadır. Madde ile büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, ücretsiz veya indirimli yararlanma karşılığında belirli kriterler gözetilerek gelir desteği yapabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 10-Madde ile belediyelerin, toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, ücretsiz veya indirimli yararlanma karşılığında belirli kriterler gözetilerek gelir desteği yapabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 11- Sosyal Güvenlik Kurumu ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmetleri Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları kapsamında bulunan kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularına, 2021 yılı başında ödenecek global ödeme tutarları belirlenerek sözleşmeler imzalanmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle; kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularınca hizmetin ifasında mali güçlük yaşanmaması ve hizmetlerinin

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ek sözleşmeler ile kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularına ek bütçe desteği sağlanmıştır.

Ancak, sözleşme gereğince yılsonu itibariyle sağlık hizmetlerine ilişkin tutarların belirlenen götürü bedel bütçesinin altında olması durumunda aradaki farkın, kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularına 2022 yılında yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekmektedir. Bu durumda kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularınca 2022 yılında sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde aksaklıklara neden olabileceğinden, 2021 yılında verdikleri sağlık hizmeti bedelinin götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi ile kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının fınansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Terkin edilen bu tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacaktır.

MADDE 12- Yürürlük maddesidir.

MADDE 13- Yürütme maddesidir.

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “10 kW'a kadar (10 kW dâhil)’' ibaresi “20 kW'a kadar (20 kW dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“18. Asgari ücretli olarak çalışıp ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmayan hizmet erbabının ücretleri (Şu kadar ki asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde ücret aldığı halde anılan istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil olunur.).”

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte net ücretleri, asgari ücretliye ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir.”

MADDE 4- 193 sayılı Kanunun;

106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan “ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve bende “bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları ile 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılmış borçları (vadesi gelmemiş taksitler dâhil); adı geçen şirketin Hâzineden, 31/12/2021 tarihine kadar oluşan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle, Ticaret Bakanlığınca terkin edilir. Bu kapsamda mahsuba konu olacak borçlara bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra fer'i alacak hesaplanmaz.

Bu madde kapsamında şirketin Hâzineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye, mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.”

MADDE 7- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. İlgili kanunları gereğince genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan ödenek eklemeleri bu tutardan düşülür.”

MADDE 8- 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “mektupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.”

MADDE 10- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.”

MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 86 - 2021 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının Kuruma 31/12/2021 tarihine kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir. Terkin edilen tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenir.”

MADDE 12- Bu Kanunun;

a) 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE