Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinin adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 83 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

b) Bakan Yardımcısı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısını,

c) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

ç) Birim yöneticisi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında kurulmuş olan ana ve yardımcı hizmet birimlerinin yöneticilerini,

d) Giriş sınavı: Aile ve Sosyal Hizmetler uzman yardımcılığı giriş sınavını,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) ÖSYM Başkanlığı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Sınav kurulu: Aile ve Sosyal Hizmetler uzman yardımcılığı giriş sınav kurulunu,

ğ) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

h) Uzman: Aile ve Sosyal Hizmetler uzmanını,

ı) Uzman yardımcısı: Aile ve Sosyal Hizmetler uzman yardımcısını,

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmî Gazete ile DPB ve Bakanlığın resmî internet sitesinde” ibaresi “Resmî Gazete’de ve Bakanlığın resmî internet sayfası ile Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun internet sayfasında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşar veya bir Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında Personel Dairesi Başkanı” ibaresi “Bakan Yardımcısı başkanlığında Personel Genel Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar veya belirleyeceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı,” ibaresi “Bakan Yardımcısı başkanlığında Personel Genel Müdürü,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatla Bakanlığa verilen aşağıdaki görevler uzman ve uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir:”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci ve 7 nci maddelerinde yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar” ibareleri “Aile ve Sosyal Hizmetler” olarak,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Personel Genel Müdürlüğü” olarak; 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünce” olarak; 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığına” ibareleri “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak,

c) 18, 19 ve 22 nci maddelerinin ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşar” ibareleri “Bakan Yardımcısı” olarak; 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarın” ibaresi “Bakan Yardımcısının” olarak; 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakan Yardımcılığına” olarak,

değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

YORUM EKLE