Adalet bakanlığı yolluksuz görevlendirme görüş yazısı

adalet bakanlığı illerde yolluksuz ve harcırahsız olarak görevlendirme onayı alınanalara harcırah ödenebileceği yönündeki görüş yazısı

Adalet bakanlığı yolluksuz görevlendirme görüş yazısı

adalet bakanlığı illerde yolluksuz ve harcırahsız olarak görevlendirme onayı alınanalara harcırah ödenebileceği yönündeki görüş yazısı

Adalet bakanlığı yolluksuz görevlendirme görüş yazısı

Adalet bakanlığı yolluksuz harcırahsız  görevlendirme görüş yazısı 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.03.0.SGB.0.00.00.08/869-01/1307/3529 .................................................................................... 12/11/2012

Konu : Geçici Görev Yolluğu

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

.................BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığımıza, merkez birimleri ve muhtelif Başsavcılıklar ile Mahkemelerden gelen görüş isteme yazılarında, " Memuriyet mahalli dışından geçici olarak görevlendirilen yargı mensubu ve çalışanlarının bir kısmında "yolluksuz ve harcırahsız" ibarelerine yer verildiği, bir kısmında ise bu ibarenin bulunmadığı, gelen yazılarda geriye dönük olarak geçici görev yolluklarının ödenmesinin talep edildiği, Maliye Bakanlığının "yolluksuz ve harcırahsız" ibaresi onayda bulunsa bile geçici görev yolluğu ödenebileceğine dair görüşünün bulunduğu, görev mahalli dışına geçici görevlendirmelerde yolluksuz ve harcırahsız ibarelerinin yer aldığı onaylar ile bu ibarelere yer verilmeyen görevlendirmelerde geçici görev harcırahının ödenip ödenmeyeceği hususlarının müteaddit defalar sorulması üzerine, bu hususa ilişkin olarak Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucu oluşan görüşümüz aşağıdaki gibidir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Tarifler" başlıklı 3/g maddesinde; "Memuriyet Mahalli: Memur ve hizmetlinin asli görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;",

(h) bendinde ise; "Başka Yer: "Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri" ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun "Muvakkat Vazife Harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14 üncü maddesinde; "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere..." hükmü yer almaktadır.

Kanunun "Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı" başlıklı 33/d maddesinde; " (Ek: 21/4/2005 ? 5335/4 md.) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir." hükmü yer almaktadır.

Kanunun "Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre" başlıklı 42 nci maddesinde; " Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir..." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 2012 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinde; "6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır" hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla "geçici" olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görevini yapmak zorunda olmadığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri gibi zorunlu giderlere karşılık verilmektedir.

Bu itibarla, yukarıda yer alan hükümler uyarınca;

1) Bir görevin ifası amacıyla hizmet gereği olarak ve de belli bir süreyi içermesi koşulu ile geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere (memuriyet mahalli ve ikametgahının bulunduğu yer dışına) gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak yol gideri ve gündelik ödenebileceği, ancak, adı geçenin görevlendirme onayında gündeliksiz ve yolluksuz ibaresinin bulunması veya ilgilinin gündeliksiz ve yolluksuz geçici görev talebinin olması halinde geçici görev yolluğu ödemesinden faydalanamayacağı,

2) Müstekar hale gelmiş Danıştay ve İdare Mahkemesi kararları ile Maliye Bakanlığı'nın genel görüş yazılarında da değinildiği üzere, geçici görevlendirmelerde, görevlendirmenin birinci koşulu olan "hizmet gereği" koşulu ile ikinci koşulu olan "belli bir süreyi içermeyen" görevlendirmelerin ise, artık geçici görevlendirme olmayacağı, bu sebeple de geçici görev nedeniyle katlanmak durumunda bulunduğu geçici görev harcırahı verilmesini gerektirir ek bir giderinin olduğundan bahsedilemeyeceği, zira, mali personel politikasının bir gereği olarak daimi bir görevin sürekli olarak icrası amacıyla atama niteliğinde bir görevlendirmenin yapıldığı, bir yılı aşan geçici görevlendirmelerin geçici görev olmayıp personel istihdamına girdiği gerekçesiyle sürekli görev olarak değerlendirilmesi nedeniyle, daimi nitelikteki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla süresiz veya uzun süreli olarak görevlendirilenlere (görevlendirme onaylarında gündeliksiz ve yolluksuz ibaresi bulunmasa dahi) geçici görev yolluğu ödenemeyeceği düşünülmektedir.

Bunun yanısıra Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ödenemeyecek olmasına rağmen ödeme yapılması halinde bunun yersiz ödeme niteliği taşıyacağı, bu durumun ise kamu zararı oluşturabileceği, bunun, yapılacak Sayıştay denetimi ve iç denetimlerde, ödeme işleminde yetkisi ve imzası bulunan ilgililer hakkında tazmin sonucu doğurabileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, bundan sonra Başsavcılıklar ile Mahkemelerce, bahse konu görev mahalli dışına geçici görevlendirmelerde yolluksuz ve harcırahsız ibarelerinin yer aldığı onaylar ile bu ibarelere yer verilmeyen görevlendirmelerde geçici görev harcırahının ödenip ödenmeyeceği hususlarında gelen görüş ve taleplere ilişkin Başkanlığımıza tekrar görüş sorulmaması ve kendilerine bu hususta gelen soru ve taleplerin ise ilgili birimlerce görüşümüz doğrultusunda değerlendirme yapılmak suretiyle karşılanması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgi edinilmesi ve uygulamanın buna göre yapılmasını rica ederim.

..........................................................................................................Akın ÇAKIN

..........................................................................................................Hâkim

..........................................................................................................Bakan a.

..........................................................................................................Strateji Geliştirme Başkanı

YORUM EKLE