2 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

50 ve 51 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, 2 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

2 Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

50 ve 51  Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri YayımlandıResmi Gazete'nin bugünkü sayısında 2 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile 2 kurumun teşkilat yapılanmasına ilişkin düzenleme yapıldı. 50 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türk Akreditasyon Kurumunu düzenleyen maddelerinde değişiklik yapıldı.
 

51 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının teşkilat yapısında bazı değişiklikler yapıldı.

Söz konusu kararnameler aşağıda yer almaktadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 50

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 630 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 631 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Bakan: Dışişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,”

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 634 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği Başkanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Dışişleri Bakanlığından” ibaresi “Bakanlıktan”, yedinci, onbirinci ve onaltmcı fıkralarında yer alan “Avrupa Birliği Başkam” ibareleri “Bakan” şeklinde ve onsekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Avrupa Birliği Başkanlığına” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 636 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Kurum Başkam” ibaresi “Genel Sekreter” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “daire başkanlıklarının” ibaresi “başkanlıkların” şeklinde değiştirilmiş ve anılan bent ile (c) bendinde yer alan “Daire” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 637 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri kapsamında istihdam edilen personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir.”

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 638 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Avrupa Birliği Başkanı” ibaresi “Bakan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 51

MADDE 1-12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5/A maddesinin başlığı “Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu ile danışmanlık ve ihtisas komiteleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve mevcut ikinci cümlesinde yer alan “Kurulun” ibaresi “Kurul ile danışmanlık ve ihtisas komitelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

“Başkanlık bünyesinde ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda görev yapmak üzere danışmanlık komiteleri ve ihtisas komiteleri oluşturulabilir.”

MADDE 2-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “yapmak” ibaresinden sonra gelmek üzere geleneksel el sanatlarının sürdürülmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Güvenlik ve sivil savunma” ibaresi “Koruma ve güvenlik” şeklinde ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Başkanlık personelinin hizmet içi eğitimlerini sağlamak, çalışanlara bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 4-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyelerine (9000), Başkanlık bünyesinde oluşturulan danışmanlık komitesi üyelerine (7500) ve ihtisas komitesi üyelerine (6000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde huzur hakkı ödenebilir.”

MADDE 5- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Güvenlik ve emniyet hizmetleri

MADDE 17/A- (1) Başkanlığın yönetim ve sorumluluğunda bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi fabrikalar ile bina ve tesislerin iç güvenliği Başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlıkça, dış güvenlik ve emniyet tedbirleri ise bulundukları ildeki kolluk kuvvetleri vasıtasıyla valiliklerce sağlanır.”

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019, 08:30
YORUM EKLE