2 Bakanlığın teşkilat yapısı değişti

2 Bakanlığın teşkilat yapısı değişti

2 Bakanlığın teşkilat yapısı değişti

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında  1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapan 53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  yayımlandı. 53 sayılı Kararnamesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapılarında değişiklikler yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez teşkilatında yer alan Personel Daire Başkanlığı kapatılarak yerine Personel Genel Müdürlüğü kuruldu. Personel Genel Müdürlüğünün görev leri belirlendi. 

Dışişleri Bakanlığında ise İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü sayısı artırıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 53

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“i) Personel Genel Müdürlüğü,”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 77/B- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 3-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 83 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dokuz” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yediyi” ibaresi "'onu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Personel Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan personelin görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan Personel Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yapılan atıflar yeni oluşturulan Personel Genel Müdürlüğüne ve yöneticisine yapılmış sayılır.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ite kurulan Personel Genel Müdürlüğünün teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birime ait görev ve yetkiler, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilir.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadro hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan Personel Dairesi Başkanlığına tahsisli kadroların mevcutlu olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

  1. SAYILI LİSTE

KURUMU : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GIH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

TOPLAM

1

  1. SAYILI LİSTE

KURUMU : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GIH

Personel Genel Müdürü

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

6

GİH

Daire Başkanı

1

15

TOPLAM

22

YORUM EKLE