1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 84

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kamu Finansmanı Genel Müdürü” ibaresi “Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Değişikliğin işlenmiş hali ve ilgili olduğu düzenleme aşağıda yer almaktadır.

Amaç ve kapsam

 MADDE 521- (1) Bu Bölümün amacı, çeşitli kanunlarla görev verilmiş olan Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen Komisyon, Toptancı Hal Konseyi, Göç Kurulu ile Afet ve Acil Durum Kurulunun kuruluşunu düzenlemektir.106107

Kurulların oluşumu

 MADDE 522- (1) 521 inci maddede adı geçen kurulların oluşumu aşağıdaki şekildedir;108109110 a) Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu; Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanlığından görevlendirilecek bir üye, Millî İstihbarat Teşkilâtından görevlendirilecek bir üye, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanından oluşur.111

YORUM EKLE