4 B Li Personellerin Maaşı KPHYS Üzerinden Yapılacak

4 B Li Personellerin Maaşı KPHYS Üzerinden Yapılacak Maliye Bakanlığınca yapılan duyuruya göre 2018 yılından itibaren kamu kurumlarında

4 B Li Personellerin Maaşı KPHYS Üzerinden Yapılacak

4 B Li Personellerin Maaşı KPHYS Üzerinden Yapılacak


Maliye Bakanlığınca yapılan duyuruya göre 2018 yılından itibaren kamu kurumlarında çalışan 4 B li personellerin maaş işlemleri KPHYS üzerinden yapılacak.


 


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü


Sayı : 83993637-700-27090 18/12/2017


Konu : Sözleşmeli Personel (4/B)


Bilindiği üzere, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun geçici 3 üncü maddesinde; "Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılan saymanlık otomasyon sistemi (say2000i) Maliye Bakanlığınca uygun görülen özel bütçeli idarelerde de kullanılır. Sistemin kurulum, işletim ve kullanımına ilişkin usül ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir", ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 33 üncü maddesi ek üçüncü fıkrasında; "Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usüller Maliye Bakanlığınca belirlenir. Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar." denilmektedir. Yine, 20.01.2006 tarihli ve 26055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinde de, maaş ödemeleri Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bağlı muhasebe birimlerince yapılan kurum (Türk Silahlı Kuvvetleri hariç) personelinin maaş işlemlerinin KBS - Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (say2000i) üzerinden yapılacağı ve muhasebe kayıtlarının da otomatik olarak oluşturulacağı belirtilmiştir.


Öte yandan, 22.02.2007 tarih ve D.4.2007-7/7251 sayılı Sayıştay 4. Dairesinin Kararı ile 5018 sayılı Kanun çerçevesinde sorumlu tutulacak görevli ve yetkililerin belirlenmesi hakkında 4.06.2007 tarihli ve 5189/1 no'lu Sayıştay Genel Kurul Kararında; ortak veri tabanına girilen verilerin doğruluğu halinde, çıktının doğruluğu sistemce güvenceye bağlandığından, elektronik ortamdan alınan çıktının sıhhati, doğrudan doğruya veri girişinin doğruluğuyla ilgili bulunduğu belirtilerek, elektronik ortamda oluşturulan veri tabanından yararlanılarak yapılacak harcamalarda, sisteme girilecek verilerin bulunduğu belgeleri düzenleyen ve imzalayan görevlilerin, bu işlemle ilgili gerçekleştirme görevlisi olarak kabul edilmesi ve yaptığı işlemlerden harcama yetkilisi ve sorumluluğu bulunan diğer gerçekleştirme görevlileriyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine karar verilmiştir.


Bu bağlamda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin özlük bilgilerinin girişi, ücretlerinin hesaplanması, ücret bordro ve ödeme emri belgesi oluşturularak, ödeme emri belgesinin muhasebe birimine elektronik ortamda aktarılmasına yönelik Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinde Sözleşmeli Personel Uygulaması hazırlanmış olup; 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlığım koordinasyonunda yürütülen "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi" projesinin bir parçası olarak, entegre çalışacak ve Sistemde üretilen sözleşmeli personelin ücret bordroları ile personelin yakın bilgileri memurlarda olduğu gibi, Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine her ay elektronik ortamda aktarılacaktır.


Bu çerçevede, ilk olarak Bakanlığım Merkez Teşkilatı ile Ağrı, Elazığ ve Karaman illerine ait tüm harcama birimleri ile Kredi Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğünde başarılı bir şekilde uygulanan, Ekim/2017 maaş döneminden itibaren ise pilot uygulama kapsamı genişletilerek 38 ilde daha uygulanmaya başlanılan KPHYS - Sözleşmeli PersonelUygulamasının, diğer illeri de kapsayacak şekilde tüm Kurumlara yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.


Bu bağlamda, sözleşmeli personelin verilerinin girişinin yapılabilmesi için KPHYS -Sözleşmeli Personel Uygulaması 18 Aralık 2017 tarihi itibariyle tüm Kuramların kullanımına açılacak olup, Ocak-2018 sözleşmeli personel maaş işlemleri KPHYS üzerinden yapılacaktır.


 

Buna göre, Sisteme yeni dahil olacak Kuramlarda yetkilendirilen gerçekleştirme görevlilerince, sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin veri giriş işlemlerinin yapılıp, ücretleri hesaplatıldıktan sonra muhasebe birimine elektronik ortamda ödeme emri belgesinin gönderilebilmesi için;


1- 18 Aralık 2017 tarihi itibariyle sözleşmeli olarak çalışan personelin özlük bilgilerinin, KPYHS - Sözleşmeli Personel Uygulamasında yer alan 4/B Maaş Bilgi Girişi ekranından ivedilikle yapılması gerekmektedir.


2- Kurumsal ve münferit bazlı hesaplama işlemi 4/B Maaş Hesaplama Ekranından yapılacaktır. Maaş Hesaplama işlemleri sırasında Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında 34 Sıra No'lu Genel Tebliğ'de belirtilen sürelere uyulması gerekmektedir.


3- Gerçekleştirme görevlilerince (önceki adıyla maaş mutemedi) Sistem üzerinden ücretler hesaplatıldıktan ve belgelerin imza süreci tamamlandıktan sonra, 4/B Maaş Hesaplama Ekranında bulunan Muhasebe Birimine Gönder butonuna tıklanarak ödeme emri belgesi ve eki belgelerin muhasebe birimine elektronik ortamda gönderilme işlemi yapılacaktır.


4- Muhasebe birimince; sistemdeki belgeler ile harcama biriminden alman ıslak imzalı belgeler karşılaştırılarak gerekli kontroller yapılacak, maaş ödeme emri belgesi sistemden otomatik olarak muhasebeleştirilecektir.


5- Muhasebe birimince, personel ödemelerine ilişkin hususlarda harcama birimlerine destek verilecektir.


6- KPYHS - Sözleşmeli Personel Uygulama Kılavuzu hazırlanmış ve uygulama sayfasına eklenmiştir.


Bilgilerini ve uygulamanın başarılı olabilmesi, sözleşmeli personelin maaş ödemelerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gereken tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle arz ve rica ederim.


Naci AĞBAL Maliye Bakanı


DAĞITIM :


 

81 İl Valiliğine


5018 sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvelde Sayılı İdarelere


5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvelde Yer Alıp KBS Personel Modülünü Kullanan İdarelere

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2017, 11:39
YORUM EKLE