Yüksek disiplin kurulu tarafından savunma alınmadan ceza verilemeyeceği

Yüksek disiplin kurulu tarafından savunma alınmadan ceza verilemeyeceği

Yüksek disiplin kurulu tarafından savunma alınmadan ceza verilemeyeceği

Yüksek disiplin kurulu tarafından savunma alınmadan ceza verilemeyeceği

Yüksek disiplin kurulu tarafından son savunma alınmadan tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2016/8953

Karar No: 2017/677

İstemin Özeti : .......................İşletme Müdürlüğü veznedarı iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ........... Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun 13.04.2007 tarih ve 01 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davada; Yüksek Disiplin Kurulunca son savunması alınmadan tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda ................ 1. İdare Mahkemesince verilen 08/10/2015 tarihli ve E:2015/892, K:2015/893 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Dr. Sezal Çınar Özkan

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 09.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE