Yetkisi olmadığı halde işlemleri hızlandırmak için para alan memura hangi ceza verildi?

Yetkisi olmadığı halde işlemleri hızlandırmak için para alan memura hangi ceza verildi?

Yetkisi olmadığı halde işlemleri hızlandırmak için para alan memura hangi ceza verildi?

Yetkisi olmadığı halde işlemleri hızlandırmak için para alan memura hangi ceza verildi?

Bir belediyede zabıda memuru olarak görev yapan personelin, yetkili olmadığı bir konuda iş yapabileceği kanaatini uyandırmak suretiyle bir miktar para talep ederek kendisine çıkar sağlamaya çalıştığı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/4252 E. , 2021/3724 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/4252
Karar No : 2021/3724

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : …Bakanlığı
VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri Yrd. V. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ...........................ili ....................................... Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun … tarihli ve … sayılı kararının iptali istemiyle açına davada, davanın reddi yolunda … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın Danıştay Onaltıncı Dairesinin 17/06/2015 tarih ve E:2015/13321, K:2015/3841 sayılı kararı ile onanarak kesinleşmesinden sonra yapılan bireysel başvuru sonucunda, "hak ihlali bulunduğu ve yeniden yargılama yapılmak üzere yetkili idari yargı merciine gönderilmesi" yolunda verilen Anayasa Mahkemesi …Bölümünün … tarih ve … başvuru numaralı kararı üzerine yeniden yargılama yapılmasına ilişkindir.
İdare Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 2577 sayılı Kanun'un 53. maddesinde sınırlı olarak sayılan sebeplerin dışında, bireysel başvuru sonucunda temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine karar veren Anayasa Mahkemesince, ihlalin giderilmesi amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Yapılması Hakkında Kanun'un 50. maddesinin 2. fıkrası uyarınca gönderilen dosyalarda da yeniden yargılama yapılmasının zorunlu olduğu, davacının yetkisi olmadığı halde şikayetçi otel işletmesinin işlemlerini hızlandırmak amacıyla bir miktar para talep ettiği ve yapılan operasyon sonucunda paraların davacının cebinde olduğunun emniyet ekiplerince tespit edildiği, parasal bir yarar temin etmeye yönelik olarak davacının subut bulan eyleminin, "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici" fiil niteliğinde olduğu, davacının, aynı olay kapsamında "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçundan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, esasa ilişkin gerekçesinde de özetle, davacının yetkili olmadığı bir konuda iş yapabileceği kanaatini uyandırmak suretiyle bir miktar para talep ederek kendisine çıkar sağlamaya çalıştığı sonucuna ulaşıldığı, bu durumda; davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Olay günü Emniyet ekiplerince anılan otelin ruhsatsız olduğu bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması için 17:30 sıralarında çağrıldığı, Emniyet ekiplerine otel ile ilgili zabıt varakası düzenledikleri, belediye başkanlığınca faaliyetten men kararı verileceğini, karardan sonra mühürleme ekibinin oteli kapatacağını söylediği, otel müdiresi …'nin otelin sahibinin bir saat sonra olacağını ve eksik evrakları getireceğini söylediği, bunun üzerine emniyet ekiplerinin, otele bir saat süre verelim evraklarını tamamlasın ya da müşterilerden oteli arındırdıktan sonra kapatma işini yapacaklarını söylemesi üzerine otelden ayrıldıkları, üçüncü kez otele gittiklerinde otel müdürünün kendilerini ısrarlı bir şekilde içeriye davet ettiği, kendisini yanına çağırarak bir miktar para vermeye kalkıştığı, kendisine uzatılan parayı reddettiği, otelden tam ayrılacağı sırada kendisine bir kaç kişinin saldırdığı, bir süre sonra kendisine saldıranların polis olduğunu anladığı, polislerin sol cebinde 1000.00 TL buldukları, oysaki sol cebinin tamamen yırtık olduğunu ve hiçbir şekilde para koyulamayacağını söylediği, sonrasında adli işlem yapılmak üzere emniyete ve adliyeye götürüldüğü, Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ekip arkadaşıyla kendisine tuzak kurulduğu, cd görütülerinde herhangi bir görüntü kaydına rastlanılmadığı, meslekten çıkarma cezasının 6 aylık zaman aşımı süresi dolduktan sonra verildiği, fiilin 16/03/2012 tarihinde işlendiğini cezanın ise 25/09/2019 tarihinde verildiği, 657 sayılı Kanunun 128/3. maddesi uyarınca 6 ay içerisinde işlemlerin sonuçlandırılamadığı, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 10 aylık ceza ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, dolayısıyla olayın mahkemece sonlandırıldığı, disiplin cezası verilirken geçmiş performanslarının dikkate alınmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :Davacının temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü hususların hukuki geçerlilik arz etmediği, İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Kullanılmayan … TL yürütmenin durdurulması harcının istemi hâlinde davacıya iadesine,
5. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
6. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

YORUM EKLE