TCK'da açıkça tanımlanan suçlardan dolayı disiplin cezası verilmesinde ceza mahkemesi kararı esas alınmalı

TCK'da açıkça tanımlanan suçlardan dolayı disiplin cezası verilmesinde ceza mahkemesi kararı esas alınmalı

TCK'da açıkça tanımlanan suçlardan dolayı disiplin cezası verilmesinde ceza mahkemesi kararı esas alınmalı

TCK'da açıkça tanımlanan suçlardan dolayı disiplin cezası verilmesinde ceza mahkemesi kararı esas alınmalı

Disiplin cezası verilmesine dayanak olan suçların Türk Ceza Kanununda açıkça tanımlanmış olması nedeniyle, davacının bu suçları işleyip işlemediğinin ancak ceza mahkemesince verilecek karar sonucunda belirlenebileceği hakkında karar.

T.C.

DANIŞTAY
Beşinci Daire

Esas No: 2019/5430

Karar No: 2020/5123

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Bölge Bilgisayar Bilişim Sistemi Müdürlüğü’nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (E) fıkrasının (g) ve (h) bentleri uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin, Danıştay Beşinci Dairesinin 07/02/2018 tarih ve E:2016/17617, K:2018/7085 sayılı bozma kararına uyarak verdiği, ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında; kamu görevlilerinin herhangi bir fiilinden ötürü disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için, cezaya konu fiillerinin her türlü şüpheden uzak ve inandırıcı biçimde ortaya konulması gerektiği, davacı hakkında disiplin cezası verilmesine dayanak olan suçların Türk Ceza Kanununda açıkça tanımlanmış olması nedeniyle, davacının bu suçları işleyip işlemediğinin ancak ceza mahkemesince verilecek karar sonucunda belirlenebileceği, davacı hakkında yapılan ceza yargılaması neticesinde, ... Ağır Ceza Mahkemesinin E:..., K:... sayılı kararında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "rüşvet almak", suçlarından yargılanarak yeterli ve inandırıcı nitelikte delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat ettiği, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan ise dava zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği, bu durumda davacının bu suçları işlediği somut olarak ortaya konulmaksızın hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (E) fıkrasının (g) ve (h) bentleri uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası verilmesine ilişkin dava konusu disiplin cezasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının on altı yıllık devlet memuru olmasına rağmen işlediği fiilin niteliği dikkate alınmak suretiyle bir alt ceza uygulanmaksızın hakkında tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'NÜN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra ve dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davalının temyiz isteminin reddine,

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 12:55
YORUM EKLE