Sosyal medya üzerinden amiri hakkında yorum yapan memur hakkında karar

kamuda görev yapan memurların sosyal medya facebook twitter üzerinden amirleri hakkında olumsuz yorum yapmaları halinde disiplin yönünden yapılacak işlemlerle alakalı danıştay kararı

Sosyal medya üzerinden amiri hakkında yorum yapan memur hakkında karar

Sosyal medya üzerinden amiri hakkında yorum yapan memur hakkında karar

Sosyal medya üzerinden amiri konumunda olan vali hakkında olumsuz yorumda bulunan memur hakkında verilmiş olan disiplin cezasına yapılan itiraza bakan idare mahkmesi  davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda, "facebook" adlı sosyal paylaşım sitesindeki profilinde yer alan yorumun hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde davacı tarafından yazıldığının ve davacıya atfedilen fiilin subuta erdiğinin açık ve somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı. sadece profilde yer alan bazı bilgilerden hareketle fiilin subuta erdiğine kanaat getirildiği, soruşturma kapsamında kim tarafından yazıldığı tespit edilemeyen bir yazıdan dolayı davacının suçlanamayacak olduğu gerekçesiyle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

İlgili husus hakkında danıştayda görülen davada ise danıştay idare mahkemesi kararını onamıştır.

Danıştay Beşinci Daire  Esas No: 2016/20290  Karar No: 2019/2748

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:       İl Emniyet Müdurluğu’nde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, "görev içinde ya da dışında amir ya da üstlerinin eylem ya da işlemlerim eleştirici nitelikte soz söylemek ya da yazı yazmak" fiilini işlediğinden bahisle. Emniyet Teşkilatı Disiplin Tuzuğü'nün 7/D-3 maddesi uyarınca "24 ay uzun süreli durdurma" cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de. anılan Tüzüğün 15 maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanarak 10 ay kısa sureli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Van Valiliği II Polis Disiplin Kurulunun 24 12 2013 tanh ve 2013/150 sayılı kararının iptali istenilmiştir

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Van 2 İdare Mahkemesı’nce verilen 13/11/2014 tarih ve E:2014/296. K 2014/1500 sayılı kararda: davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda, "facebook" adlı sosyal paylaşım sitesindeki profilinde yer alan yorumun hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde davacı tarafından yazıldığının ve davacıya atfedilen fiilin subuta erdiğinin açık ve somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı. sadece profilde yer alan bazı bilgilerden hareketle fiilin subuta erdiğine kanaat getirildiği, soruşturma kapsamında kim tarafından yazıldığı tespit edilemeyen bir yazıdan dolayı davacının suçlanamayacak olduğu gerekçesiyle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI         : Davalı idare tarafından, davacının ülke gündeminde

: Davalı idare tarafından, davacının ülke gündeminde popüler bir kişi olmadığı gozönune bulundurulduğunda, kendi resimlerinin kullanılarak Facebook hesabının başkası  tarafından açılmış olma ihtimalinin bulunmadığı, kendisine isnat edilen suçtan kurtulmak amacıyla sosyal paylaşım sitesinde yapılan yorumu kendisinin yazmadığını belirttiği, soz konusu yorum ile kendisinin amiri olan  Valisini eleştirmek  suçunu işlediği belirtilerek dava konusu işlemin iptali yönündeki mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince. Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyızen bozulması. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle.

1. Davalının temyiz isteminin reddine.

2             Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki Van 2 idare Mahkemesinin 13/11/2014 tarih ve E 2014/296. K:2014/1500 sayılı temyize konu kararında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

3             2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54 maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere. 11/04/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021, 08:46
YORUM EKLE